2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Тема 1. Особливості, основні риси та задачі технічної служби як складової частини автомобільного транспорту.

Мета і завдання теми 1
Вивчити особливості, основні риси та задачі служб автотранспортного підприємства; властивості інженерно-технічної служби.

Перелік питань до теми №1
1. Служби автотранспортного підприємства.
2. Властивості інженерно-технічної та експлуатаційної служб.
3. Завдання інженерно-технічної служби.

Література до теми 1
Рекомендована література [2, 3, 5]

Контрольні запитання до теми 1
1. Основне призначення технічної служби АТП.
2. Наведіть і коротко охарактеризуйте властивості ІТС як складової частини автомобільного транспорту.
3. Виконання яких завдань покладено на технічну службу АТП?
4. Який вплив має технічна служба на динаміку зміни основних кіль-кісних показників якості рухомого складу?
5. За якими параметрами оцінюється внесок технічної служби в ефектив-ність функціонування автотранспортного підприємства?
6. Які основні задачі стоять перед технічною службою?

Тема 2. Основні поняття і означення щодо управління технічною види, суть і метод управління технічною службою.

Мета і завдання теми 2
Вивчити основні види, суть та методи управління, проаналізувати основні системи АТП, принципи системного підходу до управління виробництвом.

Перелік питань до теми №2
1. Види, суть і метод управління.
2. Керуюча, керована та інші системи
3. Принципи системного підходу до управління виробництвом.

Література до теми 2
Рекомендована література [3, 4, 5]

Контрольні питання до теми 2
1. Що таке управління?
2. Які є види управління?
3. У чому полягає суть управління виробництвом?
4. Що є предметом і методом управління?
5. Що належить до керуючої і керованої систем управління?
6. З яких окремих систем складається АТП?
7. Наведіть і коротко охарактеризуйте  основні принципи системного підходу до управління  виробництвом.
8. Які основні положення  системного підходу в управлінні технічною службою?
9. Що ми розуміємо під керованістю системи?

Тема 3. Методи і стиль управління.

Мета і завдання теми 3
Вивчити суть і класифікація методів управління, різні методи управління, стилі управління.

Перелік питань до теми №3
1. Суть і класифікація методів управління.
2. Організаційні (адміністративні) методи управління.
3. Економічні методи управління.
4. Соціально-психологічні методи управління.
5. Комплексні методи управління.
6. Стиль управління.

Література до теми 3
Рекомендована література [1, 3, 5].

Контрольні питання до теми 2
1. Що таке методи управління і як їх класифікують?
2. Які особливості організаційних (адміністративних) методів управління?
3. У чому суть економічних методів управління?
4. Які особливості соціально-психологічних методів управління?
5. Які методи управління належать до комплексних?
6. Що беруть за основу, вибираючи методи управління?
7. Назвіть основні стилі управління та їхні особливості.
8. Як скоротити потік непотрібної інформації?
9. Як можна вдосконалювати взаємовідносини керівника з профспілковою організацією?
10. Як поліпшити стиль роботи керівника?

Тема 4. Прийняття рішень в управлінні

Мета і завдання теми 4
Вивчення алгоритму прийняття рішень в управлінні: суть управлінських рішень та основні вимоги, що висуваються до них.

Перелік питань до теми №4
1. Суть управлінських рішень та основні вимоги, що ставляться до них.
2. Класифікація управлінських рішень.
3. Особливості прийняття та реалізації управлінських рішень.
4. Алгоритм прийняття рішень.

Контрольні запитання до теми 4
1. У чому суть управлінських рішень?
2. Які основні вимоги ставляться  до управлінських рішень?
3. Як класифікують управлінські рішення?
4. Наведіть алгоритм прийнятих рішень.
5. Поясніть методи прийняття рішень в умовах недостатньої інформованості.

Література до теми 4
Рекомендована література [3, 5, 6]

Тема 5. Персонал і ефективність технічної служби

Мета і завдання теми 5
Навчитися визнчати від чого залежить ефективна робота інженерно-технічної служби та вплив персоналу на продуктивну діяльність АТП, розглянути схеми ділової кар’єри менеджера інженерно-технічної служби АТП.

Перелік питань до теми №5
1. Трудові ресурси.
2. Зміст роботи менеджера та інженера-механіка інженерно-технічної служби.
3. Схеми ділової кар’єри менеджера інженерно-технічної служби.

 

Контрольні запитання до теми 5
1. Які категорії працюючих на АТП входять до персоналу ІТС?
2. В чому полягає специфіка впливу персоналу на ефективність технічної служби?
3. Наведіть і коротко охарактеризуйте особливості змісту роботи менеджерів ІТС.
4. Опишіть найхарактерніші схеми ділової кар¢єри керівників технічної служби.
5. Які основні етапи управління трудовими ресурсами Ви знаєте?

Література до теми 5
Рекомендована література [3, 5, 6].

Тема 6. Організаційні структури управління виробництвом технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів

Мета і завдання теми 6
Навчитися класифікувати варіанти організації і управління виробництвом, визначити недоліки та переваги кожного з методів.

Перелік питань до теми №6
1. Структура управління при організації виробництва методом комплексних бригад.
2. Структура управління при організації виробництва методом спеціалізованих бригад.
3. Управління виробництвом при агрегатно-дільничній організації.
4. Агрегатно-зональна організація виробництва.
5. Структура і управління технічною службою в умовах функці-онування системи ЦУВ

 

Контрольні запитання до теми 6
1. Які найбільш поширені методи організації і управління виробництвом ТО і ПР можна виділити на автомобільному транспорті?
2. Опишіть переваги і недоліки методу комплексних бригад.
3. Поясніть сутність методу спеціалізованих бригад.
4. Охарактеризуйте агрегатно-дільничну організацію виробництва.
5. Наведіть особливості організації і управління виробництвом при агрегатно-зональному методі.
6. Обґрунтуйте необхідність централізації управління виробництвом ТО і ремонтом АТЗ.
7. На яких основних принципах базується система централізованого управління виробництвом?
8. З яких основних виробничих комплексів і окремих підрозділів складається технічна служба АТП в умовах функціонування системи ЦУВ?
9. Опишіть лінійні та функціональні зв’язки організаційної структури управління з ЦУВ.
10. Поясніть склад, задачі і функції відділу управління виробництвом.
11. Коротко наведіть обов’язки головного інженера.
12. Які функції виконує виробничо-технічний відділ?
13. Загальна характеристика роботи відділу головного механіка.
14. Розкрийте зміст роботи відділу матеріально-технічного забезпечення.
15. Чим займається відділ технічного контролю?
16. Охарактеризуйте основні положення посадової інструкції начальника   виробництва.

Література до теми 6
Рекомендована література [3, 5, 6].

Тема 7. Технічний облік в системі управління технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспортних засобів

Мета і завдання теми 7
Навчитися розрізняти документи для ремонту та огляду АТЗ, вивчити їх призначення, порядок заповнення та інформацію, яку вони містять.

Перелік питань до теми №7
1. Облікова картка автомобіля.
1. План-графік ТО і ремонту АТЗ.
1. План-звіт ТО.
1. Листок обліку технічного обслуговування  і ремонту.

5. Діагностичні карти.

Контрольні запитання до теми 7
1. Які основні форми технічного обліку, що використовуються в управлінні виробництвом ТО і ПР АТЗ, ви знаєте?
2. Форма обліку „План-графік ТО і ремонту АТЗ”. Призначення, зміст, заповнення.
3.  План-звіт ТО. Призначення, зміст, обробка.
4. Листок обліку ТО і ПР. Призначення, зміст, порядок заповнення і обробки.
5.  Діагностична карта. Види. Призначення.
6.  Облікова картка автомобіля. Призначення, особливості оформлення.

Література до теми 7
Рекомендована література [3, 4, 5]

Тема 8. Організація виробництва технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів в АТП

Мета і завдання теми 8
Навчитися організовувати проведення ЩО, ТО-1, ТО-2, ПР на АТП та заповнення всіх необхідних документів при цьому.

Перелік питань до теми №8
1. Організація виробництва технічного обслуговування.
1. Організація виробництва поточного ремонту.
1. Організація роботи комплексу ремонтних дільниць.
1. Організація роботи комплексу (дільниці) підготовки виробництва.
1. Організація складського господарства.

 

Контрольні запитання до теми 8
1. Опишіть організацію виконання робіт з  ЩО автотранспортних за-собів.
2. Коротко опишіть організацію виконання робіт ТО-1 з діагносту-ванням.
3. Коротко опишіть організацію виконання робіт ТО-2 з діагностикою.
4. Коротко опишіть організацію виконання робіт поточного ремонту автомобілів з використанням засобів діагностування.
5. Коротко опишіть організацію виконання робіт комплексу ТОД.
6. Коротко опишіть організацію виконання робіт комплексу ПР.
7. Опишіть загальну організацію робіт комплексу підготовки виробництва.
8. Як здійснюється керівництво ремонтом АТЗ?

Література до теми 8
Рекомендована література [2, 3, 6]

Тема 9. Оперативне управління

Мета і завдання теми 9
Навчитися заповняти диспетцирсько-технологічну заяку на ремонт, освоїти порядок її заповнення.

Перелік питань до теми №9
1. Методи інформаційної і технологічної підготовки виробництва.
2. Методи оперативно-виробничого планування.

 

Контрольні запитання до теми 9
1. Яка інформація необхідна персоналу ЦУВ для оперативно-виробничого планування і реалізації планів?
2. Що таке диспетчерська характеристика заявки?
3. Що таке технологічна характеристика заявки?
4. Опишіть алгоритм формування диспетчерської і технологічної характеристик заявки на ремонт.
5. Дайте означення організованості виробництва. Від яких параметрів вона залежить?
6. Наведіть алгоритм інформаційної підготовки ремонтно-обслуговуючого виробництва.
7. Коротко поясніть  загальний алгоритм  інформаційної і  технологічної підготовки  ремонтно-обслуговуючого виробництва.

Література до теми 9
Рекомендована література [3, 6, 7]

Тема 10. Управління якістю послуг

Мета і завдання теми 10
Вивчити стандарти та положення відносно якості надання послуг з ТО та ПР АТЗ, правила оцінювання якості на зонах ТО-1 і ТО-2, по­стах поточного ремонту та виробничих дільницях.

Перелік питань до теми №10
1. Нормативно-правові аспекти якості.
2. Методика оцінювання якості ТО і ремонту автомобілів,     агрегатів і систем в АТП.

 

Контрольні запитання до теми 10
Яка нормативна документація регламентує якість послуг?
2. Наведіть і коротко охарактеризуйте основні положення щодо якості.
3. Наведіть і коротко охарактеризуйте основні принципи управління якістю.
4. Наведіть методику оцінювання якості ТО і ремонту автомобілів, агрегатів і систем в АТП.
5. Які існують методи оцінювання якості послуг з ТО і ремонту автомобілів?

Література до теми 10

Рекомендована література [3,4,5].