СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Адсорбція – adsorption. Поглинання газів або розчинених речовин з розчину поверхнею твердого тіла або рідини.

Активоване вугілля – activated carbon. Вугілля з надзвичайно розвиненою мікро- і макропористістю, що обумовлює велику адсорбційну здатність.

Алкілування – alkylation. Реакція введення алкільного радикалу в молекулу органічної сполуки.

Амфотерність – amphoterism. Здатність деяких сполук виявляти залежно від умов як кислотні, так і основні властивості.

Ацилювання – acylation. Реакція заміщення Гідрогену в органічних сполуках на ацильний радикал.

Біуретова реакція – biuret test. Кольорова реакція солей купруму у лужному середовищі на білки та амінокислоти, на якій основане їх кількісне фотометричне визначення.

Валентність – valency. Здатність атомів хімічних елементів утворювати хімічні зв'язки з іншими атомами.

Відновлення – reduction. Реакція приєднання електронів атомами або йонами, що супроводжується зниженням їх ступеня окиснення.

Вуглеводи – carbohydrates. Органічні сполуки, склад яких відповідає загальній формулі Cn(H2O)m .

Галогенопохідні вуглеводнів – halogen derivative hydrocarbons. Похідні вуглеводнів, у яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на атом галогену.

Гербіциди – herbicide. Хімічні препарати (або їх комбінації), які використовують для боротьби з небажаною рослинністю.

Гідратація – hydration. Реакція приєднання молекул води до молекул або йонів інших речовин.

Гліколі – glycoly. Спирти жирного ряду, в молекулах яких є дві спиртові групи –ОН.

Дегідратація – dehydration. Реакція відщеплення молекул води від молекул органічних або неорганічних сполук.

Десорбція – desorption. Процес видалення адсорбованої речовини з поверхні адсорбента.

Диспергування – dispersion. Тонке подрібнення твердих або рідких тіл у певному середовищі, внаслідок чого утворюються порошки, суспензії, емульсії.

Дистиляція – distillation. Розділення (перегонка) рідких сумішей на фракції різного складу випаровуванням з наступною конденсацією.

Дистильована вода – distilled water. Вода, очищена від розчинних домішок дистиляцією.

Діазотування – diazotization. Взаємодія між ароматичним аміном і нітритною кислотою при наявності надлишку мінеральної кислоти, внаслідок чого утворюється ароматична діазосполука.

Екологія – ecology. Наука, яка вивчає взаємовідносини живих організмів (людини, тварини, рослинного світу) з навколишнім середовищем (літосферою, гідросферою та атмосферою).

Еквівалентів закон – law of equivalent proportions. Основний закон хімії, який встановлює, що елементи завжди сполучаються один з одним у певних масових кількостях відповідно до їх хімічних еквівалентів.

Екстракція – extraction. Розділення сумішей рідких або твердих речовин за допомогою селективних розчинників (естрагентів), яке грунтується на різній розчинності в них компонентів цих сумішей.

Елементоорганічний аналіз – hetero-organic analysis. Сукупність методів, які застосовуються для кількісного визначення вмісту елементів, що входять до складу органічної речовини.

Емульсія – emulsion. Рідина, в якій містяться в завислому стані мікроскопічні частинки іншої рідини.

Естерифікація – esterification. Утворення естерів при взаємодії спиртів з карбоновими кислотами в присутності мінеральних кислот.

Ідентифікація – identification. Встановлення тотожності досліджу-ваної сполуки із сполукою відомої будови різними методами фізичного і хімічного аналізу.

Ізо – iso. Приставка, яка вказує на розгалуження в карбоновому скелеті органічної речовини.

Ізомерія – isomerism. Явище, при якому різні сполуки, що мають однаковий якісний і кількісний склад, відрізняються своїми власивостями.

Інгібітори – inhibitors. Речовини, які уповільнюють або запобігають реакції окиснення, полімеризації, корозії металів тощо.

Індикатори – indicators. Органічні і неорганічні речовини, які змі-нюють своє забарвлення залежно від реакції (рН) середовища.

Інсектициди – insecticides. Хімічні препарати, які застосовують для знищення шкідливих комах.

Йодоформна реакція – iodoform reaction. Метод якісного і кількісного визначення органічних сполук, які містять ацильну групу, зв’язану з Гідрогеном, алкільними або арильними радикалами.

Карбоксильна група – carboxyl group. Функціональна група –С(=О)ОН, яка входить до складу органічних карбонових кислот.

Карбонільна група – carbonyl group. Функціональна група С(О), яка входить до складу органічних альдегідів та кетонів.

Каталізатор – catalyst. Речовина, яка збільшує швидкість хімічних реакцій.

Каустична сода (каустик) – caustic soda (caustic). Технічна назва їдкого натру (натрій гідроксиду).

Коагуляція – coagulation. Згущення (злипання) частинок дисперс-ної системи і особливо в колоїдних розчинах – золях – з утворенням крупніших агрегатів.

Комплексні сполуки – complex compounds. Сполуки, кристалічна решітка яких складається з комплексних йонів, здатних існувати самостійно в розчинах.

Концентрація – concentration. Величина, яка виражає відносний вміст даного компонента в суміші або розчині. Розрізняють такі способи вираження концентрації розчинів: процентна, молярна, нормальна і моляльна.

Корозія металів – metal corrosion. Руйнування металів під впливом зовнішнього середовища, внаслідок чого метал переходить в окиснений (йонний) стан і втрачає свої металічні властивості.

Кристалізація – crystallization. Утворення і ріст кристалів з розчину, розплаву або газової фази. Кристалізація відбувається внаслідок пересичення вихідної фази відносно твердої, яка в ній виникає.

Ксантогенові кислоти – xanthic acids. Кислі естери дитіокарбонатної кислоти НО – С (=S) – SH, які мають загальну формулу RO – C (=S) – SH.

Ліганди – ligands. Молекули та йони, які зв’язані з центральним йоном у комплексній сполуці. Їх також називають адендами або внутрішньосферними замісниками.

Меркаптани – mercaptans. Органічні сульфуровмісні сполуки, які мають у своєму складі меркаптогрупу – SH. Їх також називають тіолами або тіоспиртами.

Мила – soap. Солі вищих жирних, нафтенових і смоляних кислот, головним чином пальмітинової, стеаринової та олеїнової кислот.

Молекулярні сита – molecular sieve. Пористі адсорбенти, у яких розміри пор або порожнин близькі до розміру молекул.

Молярність розчину – molarity of solution. Концентрація розчину, виражена числом молей розчиненої речовини в 1 л розчину.

Моляльність розчину – molality of solution. Концентрація розчину, виражена числом молей розчиненої речовини в 1000 г розчинника.

Навколишнє середовище – environment. Під навколишнім середовищем, як правило, розуміють земну кору з біосферою і космічним простором, які оточують Земну кулю і впливають на всі життєві процеси. До складу біосфери входять всі живі організми, в тому числі тварини, рослини, мікроорганізми, а також всі залишки цих організмів, які померли і проходять різні стадії розкладу та перетворення в найпростіші органічні та неорганічні сполуки. Сюди ж входить атмосфера, гідросфера та грунти.

Натронне вапно – soda lime. Суміш гашеного вапна з натрій гідроксидом.

Нашатирний спирт – ammonia spirit. 10 %-ний водний розчин амоніаку, застосовується у медицині та у сільському господарстві як рідке добриво.

Нейтралізація – neutralization. Реакція між кислотою і основою, внаслідок якої утворюється сіль і вода.

Нітрування – nitriding. Реакція введення нітрогрупи –NO2 в моле-кулу органічної речовини під дією нітратної кислоти, діоксиду нітрогену або інших нітруючих агентів.

Нормальність розчину – normalcy of solution. Концентрація розчину, виражена числом молей еквіваленту розчиненої речовини в 1 л розчину.

Октанове число – octane number. Умовний показник, яким харак-теризують детонаційну стійкість бензину.

Олеум – oleum. Сульфатна кислота, яка відповідає розчину сірчаного ангідриду у безводній сульфатній кислоті загального складу .

Олефіни (алкени) – olefins (ethylenes). Вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону сполучені між собою одним подвійним зв’язком.

Отрутохімікати (пестициди) – weed and pest-killer chemicals (pes-ticides). Хімічні речовини, які застосовують у сільському господарстві і промисловості для боротьби з різними видами шкідливих організмів.

Парафіни (алкани) – alkanes. Вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону не утворюють циклів і з’єднані між собою лише -зв’язками.

Перенасичення – oversaturation. Надлишкова концентрація розчиненої речовини в розчині понад ту концентрацію, яка відповідає насиченому розчину за даних умов. Пересичені розчини – нестійкі.

Перманганати – permanganates. Солі перманганатної кислоти .

Пероксиди – peroxides. Органічні та неорганічні оксигеновмісні сполуки, які мають у своєму складі пероксидне угрупування – О – О –.

Пікринова кислота – picric acid. 2,4,6-Тринітрофенол, широко використовують як вибухову речовину під назвою мелініт, лідит, шимозе.

Пірометр – pyrometer. Прилад для вимірювання високих темпера-тур (понад 600 ºС).

Поверхнево-активні речовини (ПАР) – surfactantt species. Речовини, що здатні адсорбуватись на поверхні поділу фаз і значно знижувати поверхневий натяг. Прикладом ПАР є мила (soap).

Поліаміди – polyamides. Пластмаси на основі синтетичних високо-молекулярних сполук, які містять в основному ланцюгу амідну групу – С(=О)NH–.

Полімеризація – polymerization. Реакція сполучення вихідних ненасичених сполук (мономерів) у високомолекулярний продукт (полімер).

Радіоактивність – radioactivity. Самовільне перетворення нестійкого ізотопу одного хімічного елементу в атоми іншого, яке супроводжується випромінюванням елементарних частинок або ядер.

Радикал – radical. Група атомів, яка переходить під час хімічних реакцій від однієї органічної сполуки до іншої без зміни.

Регенерація – regeneration. Відновлення попередніх властивостей технічних матеріалів (мастил, розчинників) після їх використання.

Розчини – solutions. Однорідні системи двох або більше речовин.

Розчинники – solvents. Хімічні сполуки або їх суміші, які здатні розчиняти різні речовини.

Самозаймання – self-ignition. Наростання швидкості хімічної реакції, що відбувається з виділенням тепла, яке призводить до займання палива або реагуючої речовини без стикання з полум’ям або розпеченим тілом.

Седиментація – sedimentation. Осідання завислих у рідині частинок під дією сили тяжіння.

Сечовина – urea. Карбамід загальної будови H2N–C(=O)–NH2.

Сивушні масла – fusel oil. Суміш одноатомних спиртів жирного ряду ( і вищі) з домішкою кислот, альдегідів та інших сполук, які утворюються при спиртовому бродінні.

Сублімація – sublimation. Перехід речовини з кристалічного стану в газоподібний, минаючи рідку фазу.

Сулема – Меркурій(ІІ) хлорид. Сильна отрута. Застосовується в фармацевтичній промисловості.

Сульфохлорування – sulfochlorination. Реакція заміщення атома Гідрогену в органічних сполуках на сульфохлоридну групу .

Сульфування – sulfonation. Реакція введення сульфогрупи прямо або опосередковано в органічну сполуку з утворенням зв’язку ≡ .

Суспензії – suspension. Дисперсні системи, в яких дисперсна фаза є твердою, а дисперсійне середовище – рідиною.

Суха перегонка – dry distillation. Метод перероблення твердих палив (кам’яного і бурого вугілля, деревини, сланців, торфу) нагріванням без доступу повітря до 500 – 600 ºС (напівкоксування), а також до 900 – 1100 ºС (коксування).

Таутомерія – tautomerism. Зворотна ізомерія, при якій два або більше ізомери легко перетворюються один в одного.

Термогравіметрія – thermogravimetry. Метод дослідження складу речовини за зміною її маси при нагріванні залежно від температури.

Термопара – thermopair. Термочутливий пристрій, який складається з двох спаяних провідників, виготовлених з різних металів.

Титрування – titration. Основний спосіб титриметричного аналізу, який полягає в тому, що з бюретки краплинами розчин відомої концентрації додають до розчину, концентрація якого визначається доти, поки настане точка еквівалентності, яку встановлюють за допомогою індикатора або інструментально.

Тіосечовина – thiourea. Тіокарбамід будови H2N–C(=S)–NH2.

Функціональна група – functional group. Структурний фрагмент органічної молекули, який визначає її хімічні властивості.

Фотометрія – photometry. Оптичні методи аналізу органічних речовин за спектрами поглинання в діапазоні довжин хвиль від ультрафіолетових до інфрачервоних променів.

Фреони – freon. Група фторо- і фторохлоровуглеводнів жирного ряду, які застосовують як холодильні агенти в холодильних машинах.

Фунгіциди – fungicides. Хімічні речовини, які використовуються для боротьби з грибковими хворобами рослин або для протруювання насіння з метою знищення паразитних грибів.

Функціональний аналіз – functional analysis. Сукупність фізичних і хімічних методів аналізу, якими якісно та кількісно визначають в органічних сполуках реакційноздатні (функціональні) групи.

Хімічна технологія – chemical technology. Галузь хімії, в якій розробляють технічно досконалі і економічно доцільні способи переробки природної та вторинної сировини і синтетичних напівпродуктів у предмети споживання та засоби виробництва.

Хлорування – chlorination. Реакція введення хлору в неорганічні та органічні сполуки.

Хромова суміш – chrome mixture. Суміш калій або натрій дихромату з концентрованою сульфатною кислотою, яку застосовують у хімічній лабораторії для миття хімічного посуду.

Царська водка – nitrohydrochloric acid. Суміш одного об’єму концентрованої нітратної кислоти з трьома об’ємами концентрованої хлоридної кислоти. Сильний окисник, який розчиняє золото, платину та інші сплави металів.

Центрифугування – centrifugation. Розділення неоднорідних сис-тем (рідина – тверді частинки, рідина – рідина) на окремі фракції за їх густиною за допомогою відцентрових сил (центрифуг).

Цетанове число – cetane number. Показник, який характеризує самозаймання дизельного палива у циліндрі двигуна.

Якісний аналіз – qualitative analysis. Сукупність хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів, якими виявляють елементи, йони, радикали і сполуки, що входять до складу речовин або сумішей.