Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Ш 

Шаповалова О. В.

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Шварц І. В.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник. [веб.]

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник, 2018 [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Функціональна логістика» студентами економічних спеціальнос-тей всіх форм навчання. 2018 [електрон.]

Безсмертна О. В., Шварц І. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Маркетинг» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання. 2018 [електрон.]

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. (2016) [друк.]

Швейкіна Л. Я.

Чалюк П. В., Швейкіна Л. Я., Чаплигіна Л. В. Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник. [веб.]

Швець В. В.

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1 (2018) [друк.]

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2 (2018) [друк.]

Шеремета О. П.

Нікольський О. І., Шеремета О. П. Моделювання теплових процесів в РЕА. (2017) [друк.]

Шестопал О. В.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А. Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру (2016) [друк.]

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів (2018) [друк.]

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. (2017) [друк.]

Шиліна О. П.

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 05050 - «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050504 - «Зварювання». [веб.]

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів Лабораторний практикум. [веб.]

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство Лабораторний практикум, 2010. [веб.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство». (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство» (2017) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» напрями підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 –«Машинобудування», 6.070106 – «Автомобільний транспорт»,6.050504 – «Зварювання» (2017) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» студентами напряму підготовки 6.050504 – Зварювання (2017) [друк.]

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів» для студентів спеціальності «Матеріалознавство» (2018) [друк.]

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) (2020) [друк.]

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи (2019) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. (2016) [друк.]

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А. Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання (2015) [друк.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Зварювання». [веб.]

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки. [веб.]

Шиян A. А.

Нікiфoрoвa Л. O., Шиян A. А. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies (2018) [друк.]

Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент» (2019) [друк.]

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент» (2019) [друк.]

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування (2019) [друк.]

Роїк О. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. Системний аналіз. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Штофель Д. Х.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О. Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч. (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Злепко С. М., Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Методологія та організація наукових досліджень» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати (2017) [друк.]

Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Штофель Д. Х. Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» (2017) [друк.]

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А.

Шуллє Ю. А., Демов О. Д. Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701- «Електротехніка та електротехнології» (2017) [друк.]

Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А. САПР в електроспоживанні. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А. Основи науково-дослідної роботи. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». (2019) [друк.]

Шуллє Ю. А. Основи енергетичного менеджменту. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». (2019) [друк.]

Шутило М. А.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) (2018) [друк.]

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) (2018) [друк.]

Крушевський Ю. В., Шутило М. А., Семенов А. О., Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.] Щ Ще немає посібників авторів на цю літеру Ю 

Юкиш М. Й.

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи Навчальний посібник. [веб.]

Юхимчук М. С.

Дубовой В. М., Юхимчук М. С. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Нагорна А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів і систем» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2020 [електрон.] Я 

Яковець О. Р.

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Янченко О. Б.

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи (2020) [друк.]

Яремчук Ю. Є.

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека» (2019) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» (2018) [друк.]

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018. [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека», 2018. [веб.]

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи інформаційної безпеки (2018) [друк.]

Ярмоленко О. М.

Зінько О. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки «Культура Поділля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль) (2017) [друк.]

Ярмоленко О. М., Зінько О. В. Методичні вказівки «Культура Трипілля» з дисципліни «Історія української культури» (2017) [друк.]

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ (2016) [друк.]

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. (2017) [друк.]

Яровий А. А.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. [веб.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». (2019) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2019) [друк.]

Яровий А. А., Колесницький О. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. (2019) [друк.]

Яровий А. А., Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2018) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. (2013) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. (2017) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020) [друк.]

Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., Озеранський В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання 2018 [електрон.]

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. (2017) [друк.]

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 (2020) [друк.]

Яхно О. М.

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. (2017) [друк.]

Ящолт А. Р.

Боцула М. П., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Горячев Г. В., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Варчук І. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О., Козачко О. М.Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Жуков С. О., Ящолт А. Р., Козачко О. М., Скорина Л. М. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання 2018 [електрон.]

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Варчук І. В., Скорина Л. М. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум 2018 [електрон.]