Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 П 

Павлов С. В.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І.Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б. Апаратура для фізіотерапії та діагностики. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум (2010) [друк.]

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум (2010) [веб.]

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник. [веб.]

Кожем’яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Павловський П. В.

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації (2018) [друк.]

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Панкевич О. Д.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання кваліфі-каційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» згідно освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» (2023) [електрон.]

Панкевич О. Д., Коц І. В., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» на тему «Інформаційне забезпечення наукових досліджень» (2022) [електрон.]

Панкевич О. Д., Ободянська О. І., Титко О. В. Теплопостачання (2021) [друк.]

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В. Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю., Геодезичне забезпечення будівництва. (2016) [веб.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д. Еколого-географічний аналіз і оціню-вання стану території. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Розв'язування задач на топографічних картах та планах. (2012) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика». (2012) [друк.]

Федотов В. О., Панкевич О. Д. Аналітична динаміка. РГЗ. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Огородніков В., Федотов В., Панкевич О., Губанов А. Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів. [веб.]

Панченко Т. І.

Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О. Типові завдання та задачі з хімії Навчальний посібник. [веб.]

Папінов В. М.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об`єктно-орієнтованого проектування (2011) [друк.]

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Паславська О. В.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Пастушенко О. Л.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Філинюк М. А., Войцеховська О. В., Лазарєв О. О., Пастушенко О. Л. «Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. (2013) [друк.]

Паянок О. А.

Мошноріз М. М., Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації» (2024) [електрон.]

Паянок О. А. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2023) [електр.]

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування». «Дослідження динамічних характеристик, стійкості та якості лінійних систем автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електро-механіка» (2018) [друк.]

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Частина 1 «Лінійні системи автоматичного керування» (2018) [друк.]

Педорченко Л. І.

Абрамчук І. В., Сачанюк Н. В.-Кавецька, Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. [веб.]

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної (2011) [друк.]

Первушина Т. В.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Психологія (2011) [друк.]

Перевозніков С. І.

Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2019) [друк.]

Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Теорія інформації та кодування. (2017) [друк.]

Азаров О. Д., Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Перлов В. Є.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. (2017) [друк.]

Петров О. В.

Піонткевич О. В., Петров О. В. «Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Приводи машин, їх структурний та параметричний синтез» для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» (2024) [електрон.]

Буда А. Г., Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи (2019) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка (2018) [друк.]

Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» (2018) [друк.]

Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» (2018) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Муляр Ю. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування. (2013) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. (2013) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Петров О. В., Сухоруков С. І., Ляховченко Н. В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». (2012) [друк.]

Петрук В. Г.

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник (2015) [друк.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Петрук В. Г., Турчик П. М., Бобко О. О. Екологія людини. Ч.1. Навчальний посібник. (2011) [друк.]

Петрук Р. В.

Петрук Р. В. Екологічна безпека. Курсове проектування (2024) [електрон.]

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). (2017) [друк.]

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Пєтух А. М.

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. (2017) [друк.]

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. (2016) [друк.]

Майданюк В. П., Пєтух А. М. Обробка сигналів. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки (2011) [друк.]

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум (2010) [веб.]

Пєтух А. М., Романюк О. В., Романюк О. Н. Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник. [веб.]

Писаренко В. Г.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Писаренко Д. Г.

Войтюк Ю. П., Писаренко Д. Г. Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд : навчальний посібник (2021) [друк.]

Пискляров Д. С.

Кулик В. В., Писклярова А. В., Пискляров Д. С. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ (2011) [друк.]

Писклярова А. В.

Кулик В. В., Писклярова А. В., Пискляров Д. С. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ (2011) [друк.]

Півнюк Ю. Ю.

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування (2019) [друк.]

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси (2019) [друк.]

Підлужняк О. І.

Підлужняк О. І., Колос О. А., Чхань А. А. Основи тактичної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях (2023) [електрон.]

Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю. Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. (2018) [друк.]

Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А. Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А. Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання (2015) [друк.]

Пілявоз Т. М.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 1. (2021) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 2. (2021) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 1 (2020) [друк.]

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 2 (2020) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1 (2019) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2 (2019) [друк.]

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Бальзан М. В., Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей (2011) [друк.]

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Пішенін В. О.

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму "Теплоенергетика" (2011) [друк.]

Пішенін В. О., Нікітіна Н. В., Хомчук А. Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електроніки і мікропроцесорної техніки для студентів напряму підготовки "Інженерна механіка" та спеціальностей: "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" денної та заочної форм навчання. (2010) [друк.]

Пішенін В. О., Пішеніна Н. В. Основи конструювання в теплоенергетиці. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика» (2009) [друк.]

Пішеніна Н. В.

Пішенін В. О., Пішеніна Н. В. Основи конструювання в теплоенергетиці. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Плиненко В. О.

Степанова І. С., Плиненко В. О., Науменко В. В., Багнюк Л. М., Габрійчук Л. Е., Никипорець С. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професіональним спрямуванням" для студентів всіх напрямів підготовки всіх спеціальностей. (2011) [друк.]

Побережний М. І.

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Повідайко П. П.

Квєтний Р. Н., Повідайко П. П., Компанець М. М., Гармаш В. В., Кулик Я. А. Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. [веб.]

Пождаренко В. О.

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів (2011) [друк.]

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки: лабораторний практикум (2011) [друк.]

Васілевський О. М., Пождаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів [веб.]

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Поджаренко В. О., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та магістерських дипломних робіт для студентів спеціальностей 7.091302, 8.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка” (2009) [друк.]

Поздрань Ю. В.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Поздрань Ю. В.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна». Ділові папери (2021) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування (2020) [друк.]

Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Комунікативні теми (2020) [друк.]

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. (2019) [друк.]

Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс (2018) [друк.]

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення (2017) [друк.]

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. (2017) [друк.]

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. (2017) [друк.]

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Полєтаєва Л. М.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Поліщук Л. К.

Поліщук Л. К., Савуляк В. І., Шиліна О. П.Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» (2021) [друк.]

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми (2018) [друк.]

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1 (2018) [друк.]

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми (2018) [друк.]

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1 (2018) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Малярчук А. О., Поліщук Л. К. Методичні вказівки. Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва. (2012) [друк.]

Поліщук Л. К. Прикладна механіка та матеріалознавство: навчальний посібник. (2011) [друк.]

Поліщук О. В.

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 17 - Електроніка та телекомунікації. Модуль 2 «Охорона праці в галузі» (2022) [електрон.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Поліщук О. В., Томчук М. А. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з «Цивільного захисту» (2017) [друк.]

Сакевич В. Ф., Поліщук О. В. Цивільна оборона. Теоретичні основи. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Поліщук О. К.

Нікіфорова Л. О., Карпінець В. В., Шиян А. А., Поліщук О. К.Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці» (2021) [друк.]

Поляков А. П.

Поляков А. П., Мороз Л. В., Варчук В. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (2024) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Мусенко Р. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будова військової автомобільної техніки». Частина 1. Для слухачів військово-облікових спеціальностей 703500, 706200 (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Мусенко Р. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будова військової автомобільної техніки». Частина 2. Для слухачів військово-облікових спеціальностей 703500, 706200 (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Мороз Л. В., Дмітрієва А. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів усіх форм навчання спеціальності 274 – Автомобільний транспорт (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Зарубін О. М., Березанський О. Г., Березанський В. Г., Баранік О. М. Авіаційна артилерійська зброя. 2-е видання (2022) [електрон.]

Поляков А. П., Дмитрієва А. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів усіх форм навчання спеціальності 274 – Автомобільний транспорт (2022) [електрон.]

Анісімов В. Ф., Поляков А. П., Севостьянов С. М. Автомобільні двигуни. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Пономарчук І. А.

Пономарчук І. А.,Слободян Н. М. Газопостачання (2023) [електрон.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини (2020) [друк.]

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств (2020) [друк.]

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум (2020) [друк.]

Пономарчук І. А., Колесник К. В. Опалення. (2017) [друк.]

Пономарчук І. А. Слободян Н. М. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Поплавський А. В.

Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент» (2019) [друк.]

Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент» (2019) [друк.]

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. (2017) [друк.]

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Попович М. М.

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Удосконалення наявних і розроблення нових ефективних будівельних процесів з використанням нових засобів механізації і будівельної техніки» для аспірантів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2024) [електрон.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Автоматизований розрахунок пальових фундаментів (2023) [електрон.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина 1. Особливі грунтові умови. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М.Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина ІІ. Реконструкція і підсилення. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2021) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Попович М. М., Маєвська І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (2017) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2013) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». (2013) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник (2003) [веб.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Навчальний посібник. [веб.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 2 (2011) [друк.]

Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до бакалаврської дипломної роботи (2009) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до дипломного проекту (2009) [друк.]

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 1. Фундаменти мілкого закладання (2009) [друк.]

Поспєлов І. М.

Лисий М. В., Поспєлов І. М. Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник. [веб.]

Лисий М. В., Поспєлов І. М. Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Поступайло О. В.

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Похило І. Д.

Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д. Методичні вказівки. Політологія. (2015) [друк.]

Прадівлянний М. Г.

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Слободянюк А. А. Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» (2021) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Ситник О. Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. (2016) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А. Deutshe Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Працьовитий М. В.

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 2 (2023) [електрон.]

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 (2019) [друк.]

Прибельська М. В.

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2. (2013) [друк.]

Прибельська М. В. Посібник з математики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Геометрія. Планіметрія. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Прилипко В. А.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля. Підручник (2010) [друк.]

Присяжна О. Д.

Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи (2020) [друк.]

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням (2019) [друк.]

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1 (2018) [друк.]

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. (2017) [друк.]

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). (2017) [друк.]

Присяжна О.Д., Варчук Л.В. Перевірка знань іноземної мови (англійської) студентами перших курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль. Методичні вказівки (2017) [друк.]

Присяжний Д. П.

Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Присяжний Д. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія програмування» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека». Частина І. (2022) [електрон.]

Карпінець В. В., Присяжний Д. П., Кец Д. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист комп’ютерних мереж» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» 2018 [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018) [веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека» (2018) [веб.]

Присяжнюк В. В.

Васілевський О. М, Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань (2020) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки (2018) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання (2018) [друк.]

Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2018) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. (2015) [друк.]

Кулаков П. І., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. [веб.]

Шабатура Ю. В., Присяжнюк В. В. Основи науково-дослідної роботи. Сучасні інформаційні технології в методах аналізу проблем і пошуках рішень творчих задач (2011) [друк.]

Кобилянський О. В., Присяжнюк В. В., Богачук В. В. Охорона праці в робітничій професії. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Причепа І. В.

Причепа І. В., Лесько О. Й. Ділове адміністрування: практикум (2023) [електрон.]

Козловський В. О., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2022) [електрон.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П.Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1 (2021) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П.Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2 (2021) [друк.]

Руда Л. П., Причепа І. В.Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Аудит» студентами спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Причепа І. В., Адлер О. О.; Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей (2020) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2019) [друк.]

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (2019) [друк.]

Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей (2017) [друк.]

Причепа І. В. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Причепа І. В. Методичні вказівки до самост. та індивід. роботи з дисципл. «Ділове адміністрування» для студ спец. 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (2017) [друк.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник (2017) [веб.]

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Малініна Н. М., Причепа І. В., Кавецький В. В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Причепа І. В. Бухгалтерський облік, курсова робота. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Несен Л. М., Ратушняк О. Г., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (2010) [друк.]

Прищак М. Д.

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія управління в організації та конфліктологія» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2024) [електрон.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й.Етика та психологія ділових відносин: вид. 2-ге (2023) [електрон.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». (2022) [електрон.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі (2020) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. (2019) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. (2019) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 (2018) [друк.]

Залюбівська О. Б., Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання (2017) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчанні (2017) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія управління в організації» для студентів спеціальності 7.060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання (2017) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Грозна Н. З. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та естетика» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Грозна Н. З. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Харьков М. Г. Етика Стародавньої Греції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації (вид. 2-ге, перероб. та доп.). Навчальний посібник, (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання (2016) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації Навчальний посібник (2016) [веб.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Прищак М. Д. Психологія управління в організації. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Основи риторики. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. (2013) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник. (2012) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Психологія (2011) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин. Навчальний посібник (2011) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. [веб.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник. [веб.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум. [веб.]

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко М. А. Психологія. Частина І Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко М. А. Психологія. Частина ІІ Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Хома О. І. Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Навчальний посібник. [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина І [веб.]

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Частина ІІ [веб.]

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі. Методичний посібник (2010) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Приятельчук В. О.

Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка Навчальний посібник. [веб.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. Розрахунково – графічні та контрольні завдання (2011) [друк.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О., Теоретична механіка. Аналітична механіка. [веб.]

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Збірник завдань (2010) [друк.]

Риндюк В. І., Коц І. В., Приятельчук В. О. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Видмиш А. А., Приятельчук В. О., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Прокопова М. О.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Крилик Л. В., Прокопова М. О. Технологічні основи електроніки. МВ до курсової роботи(2009) [друк.]

Прокопчук С. П.

Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С. Органічна хімія. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Просоловська В. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Проценко Д. П.

Проценко Д. П., Жуков О. А., Бабій С. М. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження електронних тригерів та лічильників з використанням середовища PROTEUS» для студентів освітньої програми «Електромеханіка» (2023) [електрон.]

Розводюк М. П., Проценко Д. П., Бомбик В. С., Жуков О. А. Розрахунок і проектування трифазного силового масляного трансформатора. Курсове проектування (2023) [електрон.]

Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка» (2017) [друк.]

Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М. Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Пугач С. С.

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання. (2020) [друк.]

Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування (2019) [друк.]

Пунченко Н. О.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Пурдик В. П.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Пурдик В. П. Технологія машинобудування (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. «Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. (2013) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. (2013) [друк.]

Пустовіт Т. М.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М.Українська мова. Практичний правопис (2021) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей (2020) [друк.]

Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу (2019) [друк.]

Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М. Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль) (2017) [друк.]

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник (2015) [друк.]

П’яст Н. Й.

П’яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. (2013) [друк.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Навчальний посібник. [веб.]

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації) (2011) [друк.]