Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Д 

Данилюк Т. О.

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики. Підготовче відділення. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Данілюк Т. О., Бурдейний В. М. Посібник з фізики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Частина 3. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Дворніков М. Є.

Дворніков М. Є., Свентух А. О.,Мороз О. В., Несен Л. М.. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (2009) [друк.]

Дезірон О. В.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б.. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник (2009) [друк.]

Дембіцька С. В.

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембицька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 14 – «Електрична інженерія» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (2023) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 17 - Електроніка та телекомунікації. Модуль 2 «Охорона праці в галузі» (2022) [електрон.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Васаженко Н. В. Безпека життєдіяльності: Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172 (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» (2021) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії. (2020) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2 (2017) [друк.]

Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1 (2017) [друк.]

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Демов О. Д.

Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018) [друк.]

Шуллє Ю. А., Демов О. Д. Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701- «Електротехніка та електротехнології» (2017) [друк.]

Рогальський Б. С., Демов О. Д., Терешкевич Л. Б., Войтюк Ю. П. Енергозбереження. Лабораторний практикум (2009) [друк.]

Демов О. Д., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Розрахунок собівартості електричної енергії на промисловому підприємстві. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Романюк О. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Бази даних” (2022) [електрон.]

Катєльніков Д. І., Дудник О. О., Денисюк А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з проектування UML діаграм в ході виконання курсових робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» (2021) [електрон.]

Войтко В. В., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Комп’ютерної дискретної математики» (2017) [веб.]

Романюк О. Н., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація баз даних і знань" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" денної та заочної форм навчання (2010) [друк.]

Денисюк С. Г.

Денисюк С. Г. Методичні вказівки до вивчення курсу «Комунікологія» та тематика КР для студентів з.ф.н. всіх спеціальностей (2017) [друк.]

Денисюк С. Г. Комунікологія. (2017) [друк.]

Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д. Методичні вказівки. Політологія. (2015) [друк.]

Дереч В. Д.

Абрамчук І. В., Дереч В. Д., Барковська А. А. Методи розв’язування типових задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (2023) [електрон.]

Барковська А. А., Дереч В. Д. Лінійна алгебра. Векторні та евклідові простори. Лінійні оператори. Навчальний посібник (2016) [друк.]

Барковська А. А., Дереч В. Д. Вища математика. Математичний аналіз. Границя функції та неперервність. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Дерібо О. В.

Дерібо О. В., Лозінський Д. О., Сердюк О. В. Технології для верстатів з числовим програмним керуванням (2023) [електрон.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2021) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. (2013) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. (2013) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання маши н. Ч.1. Практикум (2010) [друк.]

Джеджула В. В.

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інвестиційними проектами» (2022) [електрон.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність (2022) [електрон.]

Джеджула В. В. Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів (2021) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2021) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (2021) [друк.]

Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» (2021) [друк.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Основи ведення сучасного бізнесу (2021) [друк.]

Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) (2019) [друк.]

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». (2019) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» (2019) [друк.]

Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання» (2018) [друк.]

Джеджула В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об’єктів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (2018) [друк.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Навчальний посібник (2018) [веб.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Приктикум (2017) [друк.]

Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Розв’язування задач з оцінювання точності вимірювання і призначення допусків». (2011) [друк.]

Коц І. В., Джеджула В. В., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація” для студентів напряму підготовки “Будівництво” всіх форм навчання (2011) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник (2010) [веб.]

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. [веб.]

Дмитришин О. В.

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. (2016) [друк.]

Добранюк Ю. В.

Краєвський В. О., Добранюк Ю. В., Коломієць А. А. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля (2022) [друк.]

Дмитрук В. В.

Кожем'яко В. П., Дмитрук В. В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Добровольська К. В.

Добровольська К. В., Михалевич В. М. Практикум з теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Добровольська Н. В.

Савицька Л. А., Городецька О. С., Колесник І. С., Добровольська Н. В. Методологія та організація наукових досліджень (2023) [електрон.]

Добровольський О. Л.

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Навчальний посібник (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики (2011) [друк.]

Дода А. Ф.

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1. Навчальний посібник. [веб.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2. Навчальний посібник. [веб.]

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2. (2013) [друк.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2 (2011) [друк.]

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1 (2011) [друк.]

Дорощенков Г. Д.

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки (2018) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Заболотна Н. І. Методичні вказівки до виконання курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Оптотехніка» і спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Лазерна техніка та оптоінформатика» (2017) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Дроненко О. В.

Кожем'яко В. П., Дроненко О. В., Кожем’яко А. В. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Дрончак В. О.

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Методичні вказівки. Захисні заходи електробезпеки та розрахунок занулення. (2012) [друк.]

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Освітлення виробничих приміщень. Довідник.(2011) [друк.]

Дрючин О. О.

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: (2017) [друк.]

Дубова Н. Б.

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Дубовой В. М.

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/xcos. 2-ге видання (2024) [електрон.]

Дубовой В. М. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2023) [електрон.]

Дубовой В. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2023) [електрон.]

Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Задачі з аналізу і моделювання систем: збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології» (2021) [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Моделювання об’єктів і систем (2021) [друк.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Грищук Т. В., Галущак А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інфраструктура інформаційних технологій» (Guidelines to perform laboratory works on the course «IT infrastructure» – draft) для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»» (2020) [електрон.]

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Нагорна А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів і систем» для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2020) [електрон.]

Дубовой В. М., Дерман Г. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного моделювання для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2018) [електрон.]

Дубовой В. М., Юхимчук М. С. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos. Навчальний посібник (2018) [веб.]

Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів і систем керування. Навчальний посібник (2012) [друк.]

Дубчак О. В.

Трач І. А., Кравець Н. М., Дубчак О. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Промислова екологія» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» (2021) [електрон.]

Дубчак О. В., Кравець Н. М., Трач І. А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів спеціальностей: 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» (2020) [друк.]

Кравець Н. М., Дубчак О. В., Трач І. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології захисту атмосферного повітря» для студентів спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» (2020) [електрон.]

Дубчак О. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» (2018) [друк.]

Дудар І. Н.

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1 (2018) [друк.]

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2 (2018) [друк.]

Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування) (2018) [друк.]

Гарнага В. Л., Дудар І. Н. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів напрямку підготовки – «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» (2017) [друк.]

Дудар І. Н., Смоляк О. М., Козинюк Н. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Планування та благоустрій міст" для студентів всіх форм навчання за спеціальністю "Міське будівництво та господарство" (2011) [друк.]

Дудар І. Н., Боцула М. П., Швець В. В., Ящолт Я. І. Розробка тестів для дистанційних курсів. МП (2009) [друк.]

Дудатьєв А. В.

Дудатьєв А. В., Войтович О. П., Каплун В. А. Захист комп’ютерних мереж. Теорія та практика. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П. , Дудатьєв А. В. Захист персональних даних. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник (2009) [друк.]

Дудатьєв І. А.

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. (2013) [друк.]

Дудикевич В. Б.

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи інформаційної безпеки (2018) [друк.]

Дуркот В. М.

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник (2009) [друк.]

Дусанюк Ж. П.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2021) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів (2019) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів» (2018) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. (2017) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. (2016) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. (2013) [друк.]

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Ч. 1. Практикум (2010) [друк.]

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Дусанюк С. В.

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник (2010) [друк.]

Дьогтєва І. О.

Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Присяжний Д. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія програмування» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека». Частина І. (2022) [електрон.]

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Приймак А. В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (2021) [електрон.]

Уклад. Яремчук Ю. Є., Дьогтєва І. О., Сінюгін В. В., Катаєв В. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діджиталізація інформації» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» (2021) [електрон.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Салієва О. В., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018)[веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (2018)[веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» (2018)[веб.]

Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтєва І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека» (2018)[веб.]

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. (2017) [друк.]