Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
КАТАЛОГИ

 Б 

Бабій С. М.

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації (2019) [друк.]

Мошноріз М. М., Бабій С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». (2020) [друк.]

Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М. Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Багацький В. Ю.

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник (2014) [друк.]

Бадьора Н. П.

Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання (2017) [друк.]

Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання (2016) [друк.]

Бакалець Д. В.

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів (2018) [друк.]

Бальзан І. В.

Левицький С. М., Бальзан І. В., Шевчук Ю. В. Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування (2018) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М. Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум (2015) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. (2016) [друк.]

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей (2018) [друк.]

Барабан М. В.

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Паламарчук Є. А., Кулик Я. А., Барабан М. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» денної та заочної форми навчання 2018 [електрон.]

Барабан С. В.

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» (2018) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки (2019) [друк.]

Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання (2019) [друк.]

Баришев Ю. В.

Каплун А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В. Технологія програмування. Лабораторний практикум, 2018. [веб.]

Каплун В. А., Баришев Ю. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Захист програмного забезпечення» 2018 [електрон.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. (2016) [друк.]

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека 2018 [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В.-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека 2018 [електрон.]

Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Остапенко А. В.-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Методи побудови та аналізу криптосистем» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 125 – Кібербезпека, освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем 2018 [електрон.]

Бевз О. М.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (2019) [друк.]

Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (2018) [друк.]

Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2019) [друк.]

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. (2017) [друк.]

Бевз С. В.

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум (2013) [друк.]

Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. (2013) [друк.]

Безвозюк І. І.

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технологій. Ч.1 Захист атмосфери Навчальний посібник. [веб.]

Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М. Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки (2018) [друк.]

Безуглий А. І.

Годлевська В. Ю., Пономаренко А. Б., Безуглий А. І. Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017. [веб.]

Белзецький Р. С.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1 (2018) [друк.]

Березюк О. В.

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності, 2011. [веб.]

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці Навчальний посібник. [веб.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 2. Безпека життєдіяльності» (2019) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу «Охорона праці» в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» (2018) [друк.]

Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці» (2018) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В. Безпека життєдіяльності : практикум (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку. (2017) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці (2018) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в ДП і роботах для студ. будівельних спец. (2013) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей. (2017) [друк.]

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. Основи охорони праці (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки (2019) [друк.]

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель (2020) [друк.]

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці".[веб.]

Бєлік Н. В.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник. (2015) [друк.]

Биков М. М.

Кожем'яко В. П., Биков М. М. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт.[веб.]

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління (2019) [друк.]

Бікс Ю. С.

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : (2017) [друк.]

Бікс Ю. С., Попов В. О. Проектування елементів покриття будівлі. Частина 1. Великопрогонова металева кроквяна ферма : (2017) [друк.]

Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво» (2016) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Білилівська О. П.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». (2016) [друк.]

Білинський Й. Й.

Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи Навчальний посібник. [веб.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Білинський Й. Й., Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2018) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху «Електроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» (2017) [друк.]

Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка» (2017) [друк.]

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». (2016) [друк.]

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. (2017) [друк.]

Біліченко В. В.

Біліченко В. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В. Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування Навчальний посібник, 2010. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. [веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.[веб.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Романюк С. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств».[веб.]

Біліченко В. В., Кашканов В. А. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (2019) [друк.]

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторнийпрактикум (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт) (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : (2017) [друк.]

Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1 (2016) [друк.]

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) (2020) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Севостьянов С. М. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи.[веб.]

Біліченко В. В., Зелінський В. Й., Смирнов Є. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.[веб.]

Біліченко В. В., Кашканов А. А., Кужель В. П. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.[веб.]

Біліченко В. В., Романюк С. О., Смирнов Є. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів».[веб.]

Білоконь Т. М.

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В.Логістика. Hавчальний посібник, 2018 [електрон.]

Блащук Н. В.

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. (2014) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». (2019) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». (2017) [друк.]

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник) (2017) [друк.]

Богач І. В.

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. (2019) [друк.]

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD (2020) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Богомолов С. В.

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум. (2020) [друк.]

Боднар Л. А.

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник, 2011.

[веб.]

Боднар Л. А., Ткаченко С. Й. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні установки» (2018) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисц. «Високотемпературні процеси та установки» (2017) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання СРС з дисципліни «Методи інтенсифікації теплообміну» (2017) [друк.]

Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Екологічні аспекти виробництва енергії» для студентів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика» (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» (2019) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит» (2018) [друк.]

Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання (2017) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки" 2018 [електрон.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Підвищення ефективності спалювання палива та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Екологічні аспекти виробництва енергії. (2017) [друк.]

Божко А. П.

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл. Лабораторний практикум. [веб.]

Бойко О. В.

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. (2017) [друк.]

Бойко О. Р.

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник. [веб.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. (2013) [друк.]

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бойко Ю. В.

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1 (2018) [друк.]

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1 (2018) [друк.]

Боковий Є. Ф.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. (2019) [друк.]

Бокоцей І. В.

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. (2013) [друк.]

Бондар А. В.

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (2019) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» (2017) [друк.]

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач (2017) [друк.]

Боровська Т. М.

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління. Kурс лекцій, 2018. [веб.]

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. (2017) [друк.]

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління (2018) [друк.]

Бортник Г. Г .

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки. Навчальний посібник. [веб.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. (2017) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи (2018) [друк.]

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи (2019) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник (2015) [друк.]

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Брицький О. Л.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Буда А. Г.

Буда А. Г., Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи (2019) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки (2018) [друк.]

Буда А. Г., Слободянюк О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1 (2020) [друк.]

Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання» (2017) [друк.]

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення (2018) [друк.]

Буда А. Г., Корчевський Б. Б. Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія». (2017) [друк.]

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. (2016) [друк.]

Буда А. Г., Обертюх Р. Р., Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв’них і ланцюгових передач. (2016) [друк.]

Булига Ю. В.

Булига Ю. В., Слабкий А. В.Основи інструментального виробництва. Hавчальний посібник, 2018 [електрон.]

Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Булига Ю. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. (2013) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. (2019) [друк.]

Бурдейна О. В.

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А.

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. (2016) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник. (2014) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Лозінський Д. О. Технологічні основи машинобудування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. (2017) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. (2013) [друк.]

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. (2013) [друк.]

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні (2018) [друк.]

Бурєнніков Ю. Ю.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики. Лабораторний практикум. [веб.]

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі (2019) [друк.]

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. (2017) [друк.]

Бурєннікова Н. В.

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі (2019) [друк.]

Бурикін О. Б.

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник. [веб.]

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ (2018) [друк.]

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. (2013) [друк.]

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1 (2020) [друк.]

Буяльська Т. Б.

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі Навчальний посібник. [веб.]

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник. [веб.]