Рівняння

Equation
Рівняння - це рівність, яка містить невідомі числа, позначені буква-ми. Невідомі числа в рівнянні називають змінними (змінна - variable). Змінні найчастіше позначають буквами x,y,z, хоч можна позначити їх і іншими буквами.
Наприклад
5x=30, 3a=18.

Число, яке задовольняє рівняння, називається його коренем (корінь - root) , або розв'язком (розв'язок - solution).
Наприклад
Рівняння 3x-17=7 має розв'язок x=8,
Рівняння x(x-2)(x-3)=0 має три корені: x=0, x=2, x=3.
Рівняння x-7=x не має жодного кореня

Розв'язати (solve) рівняння - це означає знайти всі його розв'язки або показати, що їх не існує.

Два рівняння називають рівносильними (рівносильні рівняння - equivalent equations), якщо вони мають однакові розв'язки. Рівносильними вважають і такі рівняння, які не мають розв'язків.
Щоб розв'язувати складніші рівняння, слід вміти замінювати їх простішими і рівносильними даним.

Завжди правильні такі основні властивості рівнянь.
1. У будь-якій частині рівняння можна звести подібні доданки або розкрити дужки.
2. Будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний.
3. Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля.

Рівняння виду ax+b називається лінійним рівнянням (лінійне рівняння - linear equation) із змінною х. Числа a,b - коефіцієнти (коефіцієнт - coefficient) даного рівняння; a - коефіцієнт при змінній x, b - вільний член рівняння.
Якщо a≠0, то рівняння ax+b називають рівнянням першого степеня з однією змінною (рівняння першого степеня - simple equation).
Його корінь . Кожне рівняння першого степеня з однією змінною має один корінь.
Лінійне рівняння може не мати коренів, мати один корінь або безліч.

Наприклад
Рівняння 0x=5 не має жодного розв'язку, бо не існує числа, яке б при множенні на 0 у добутку дало 5;
рівняння 0x=0 має безліч коренів, його задовольняє довільне значення змінної х.

Приклад 1
Розв'язати рівняння |x-2|=5.
Згідно з означенням модуля необхідно розглянути два випадки:
x-2≥0, тоді |x-2|=x-2,
x-2<0, тоді |x-2|=-(x-2)=2-x.
Отже отримаємо такі системи

Відповідь: x=7, x=-3.

Два вирази, відповідні числові значення яких рівні при будь-яких значеннях змінних, називаються тотожно рівними або тотожними (тотожний - identical).

Вправи

1. Визначити, які з рівностей тотожності:
а) a+3=3+a;
б) xy=yx;
в) b+3=5;
г) 3(a+b)=3a+3;
д) 1+m=9;
е) (a+b)2=a2+2ab+b2.

2. При яких значеннях m рівняння не має розв'язків:
а) 2x=5-mx;в) mx=4x+12;
б) mx-6=3x;г) 2mx+3=2m-x.

3. Визначити, які з рівнянь не мають розв'язків і які рівняння мають безліч розв'язків:
а) 2x+1=2x+3; г) 5(x-2)=5x-10;
б) 5x-15-3x-6=2x-25;
в) 4x-3-3x-4=x-7;д)

4. Визначити чи рівносильні рівняння:
а) 5x+1=2 i 10x+2=4;
б) 5x+4=9 i 2x-1=1;
в) 2x-1=4 i x+5=7;
г) x+1=5 i 4x-3=2;

5. Розв'язати рівняння:

6. Розв'язати рівняння:
а)|x|-1=5; е)|x+1|+|x-2|=3;
б)|2x-3|=5; є)|x|+|x+1|=2;
в)|x-8|=x-8 ж)|x|+|x+2|+|2-x|=x+1;
г)
з)<
д)2-x=|3x-1|
7. Дріб
дорівнює 4 при y=4. При якому значенні y даний дріб буде дорівнювати 1.

8. Учень задумав число. Якщо від нього відняти 7 і результат поділити на 3, то отримаємо 5. Яке число задумав учень?

9. Сума двох чисел дорівнює 13,6, а різниця 1,6. Знайти ці числа.

10. Сума двох чисел дорівнює 105, їх відношення 1 : 2. Знайти ці числа.

11. Батько в 5 раз старший від сина, а син на 32 роки молодший від батька. Скільки років кожному з них?

12. Мотузку завдовжки 25 м розрізали на дві частини, одна з яких на 50 % довша від другої. Знайти довжини цих частин мотузки.

13. У трьох кошиках 54 кг яблук. У першому кошику на 12 кг менше, ніж у другому, а в третьому - вдвічі більше, ніж у першому. Скільки кілограмів яблук у кожному кошику?

14. Катер у стоячій воді йде зі швидкістю 20 км/год. Швидкість течії річки 2 км/год. Знайдіть відстань між двома пристанями, якщо рейс туди й назад катер здійснює за 5 год.