Раціональні вирази

Rational expression
Дробом називають частку від ділення двох виразів, записану за допомогою дробової риски.
Наприклад

Два вирази, відповідні числові значення яких рівні при всіх допустимих значеннях змінних, називаються тотожно рівними або тотожними.
Два тотожних вирази, з'єднані знаком рівності, утворюють тотож-ність. Заміна одного виразу іншим, тотожним йому, називається тотожним перетворенням (тотожне перетворення - identical transformation) даного виразу.

Основна властивість дробу
Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на один і той самий вираз, то дістанемо дріб, який тотожно дорівнює даному.
Наприклад

Основна властивість дробу дає можливість замінити дріб тотожно рівним йому дробом. Таке перетворення називають скороченням дробу (скорочення дробу - reduction of fraction) .
Наприклад

Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб знайти різницю дробів з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий.
Наприклад

Якщо треба знайти суму або різницю дробів з різними знаменниками, то спочатку їх зводять до спільного знаменника.
Наприклад

Щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити окремо їх чисельники і окремо знаменники і перший добуток записати чисельником, а другий - знаменником дробу.
Наприклад

Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник та знаменник і перший результат записати у чисельнику, а другий - у знаменнику дробу.
Наприклад

Щоб поділити один дріб на другий, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого.
Наприклад

Значення дробу дорівнює нулю лише, коли чисельник перетворюється на нуль:

Дріб не має змісту у випадку, коли знаменник перетворюється на нуль:

не має змісту.

Вираз, складений з чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним виразом.

Вправи

1. Поставити перед дробом знак мінус, не змінюючи величини дробу:

2. При яких значеннях a дріб дорівнює нулю:

3. При яких значеннях x дріб не має змісту:

4. Скоротити дроби:

5. Привести дроби до спільного знаменника:

6. Виконати множення:

7. Виконати ділення:

8. Виконати дії:

9. Спростити вирази: