Словник найбільш вживаних термінів

абсциса abscissa
аргумент argument
арифметичний корінь arithmetical root
вираз expression
від'ємний negative
від'ємник subtrahend
віднімання subtraction
відношення ratio
відповідь answer
відсоток per cent
відстань distance
вісь абсцис abscissa axis
вісь ординат ordinate axis
вправа exercises
гіпербола hyperbola
графік graph
декартові координати Cartesian coordinates
десятковий дріб decimal
дискримінант discriminant
ділене dividend
ділення division
дільник divisor
добуток product
додавання addition
доданок item
додатний positive
дробова частина fractional part
дужки parenthesis
залежна змінна dependent variable
зведене квадратне рівняння reduced quadratic
звичайний дріб fraction
зменшуване minuend
змінна variable
знак sign
знак рівності equality sign
знаменник denominator
знаменник геометричної прогресії geometric ratio
зростаюча функція increasing function
ірраціональний irrational
калькулятор calculator
квадратне рівняння quadratic
квадратний корінь square root
коефіцієнт coefficient
кома decimal point
координата coordinate
координатна площина coordinate plane
координатна пряма coordinate line
корінь root
корінь n-го степеня n-th root
крайній член пропорції extreme
кубічний корінь cube root
лінійний лінійний
лічба counting
логарифмічна нерівність logarithmic inequality
логарифмічна функція logarithmic function
метод підстановки substitution method
мінус minus
многочлен polynomial
множення multiplication
множина set
множник multiplier
модуль module
найменше спільне кратне least common multiple
натуральне число natural number
незалежна змінна independent variable
непарна функція odd function
непарний odd
неповна частка partial quotient
неповне квадратне рівняння pure quadratic
неправильний дріб improper fraction
нерівність inequality
нескінченний infinite
нестрога нерівність unstrict inequality
обернена пропорційність inverse proportionality
обернено пропорційний inverse proportional
область визначення definitional domain
область значень actual range
одиничний відрізок unit segment
одночлен monomial
ордината ordinate
основа степеня base of power
остача від ділення residue of division
парабола parabola
парна функція even function
парний even
період period
періодичний дріб periodic fraction
плюс plus
показник степеня exponent
показникова нерівність exponential inequality
показникова функція exponential function
половина half
порівняння comparison
порядок зростання increasing order
порядок спадання decreasіng order
початок відліку zero point
початок координат coordinate origin
правильний дріб proper fraction
приклад example
проекція projection
пропорція proportion
протилежний opposite
процент per cent
пряма straight line
пряма пропорційність direct proportionality
прямо пропорційний directly proportional
раціональне число rational number
рівність equality
рівносильні нерівності equivalent inequalities
рівносильні рівняння equivalent equations
рівняння equation
рівняння першого степеня simple equation
різниця difference
різниця арифметичної прогресії common difference
розв'язання solution
розряд числа number position
середній член пропорції mean
симетричний symmetric
система нерівностей inequality system
система рівнянь combined equations
скінченний finite
скоротити дроби reduce fraction
спадна функція dropdown function
спільний множник common factor
степенева функція power function
степінь power
строга нерівність strict inequality
сума sum
таблиця table
тотожний identical
точка point
формула formula
функція function
цифра figure
ціла частина integer part
ціле число integer
частка quotient
чисельник numerator
Попередня