ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

[ попередній розділ ] [ зміст ] [ наступний розділ ]

Робота з графічними зображеннями та діаграмами в електронних таблицях Excel

Мета: набути навичок зі створення, побудови та редагування графічних зображень та діаграм в електронних таблицях Excel.

Порядок виконання роботи

  1. Ознайомитися із засобами Excel (МАСТЕР ДИАГРАММ).

  2. Вивчити принципи задання параметрів діаграм в Excel
    (тип діаграм, назви осей, вид діаграм, назви всієї діаграми тощо).

  3. Вивчити принципи розташування та задання розмірів діаграми.

  4. Ознайомитися з можливостями форматування текстової інформації діаграм.

  5. Подати у вигляді діаграми вирішення задачі із лабораторної роботи № 5
    не менше як в п’яти варіантах, обравши з існуючих найбільш від-повідні за умовою задачі.

  6. Зробити висновок і оформити звіт.

теоретичні відомості

1 Загальні відомості про засоби побудови графічних зображень в Excel

Процедура побудови графіків і діаграм у Excel відрізняється як широкими можливостями, так і надзвичайною легкістю. Будь–які дані в таблиці завжди можна подати в графічному вигляді. Для запуску МАСТЕР ДИАГРАММ, обрати кнопку , яка знаходиться на верхній панелі інструментів [1, 8].

МАСТЕР ДИАГРАММ – це процедура побудови діаграми, що складається з чотирьох кроків. На будь–якому кроці можна натиснути кнопку ГОТОВО, у результаті чого побудова діаграми завершиться. За допомогою кнопок ДАЛЕЕ і НАЗАД можна керувати процесом побудови діаграми.

Крім того, для побудови діаграми можна скористатися командою ВСТАВКА – ДИАГРАММА.

Відкривши МАСТЕР ДИАГРАММ, обрати тип діаграми, натисну-ти ДАЛЕЕ. Обрати ДИАПАЗОН ДАНИХ, натиснути ДАЛЕЕ. Обрати спосіб розміщення у розділі РАЗМЕЩЕНИЕ, натиснути ДАЛЕЕ, натиснути ГОТОВО.

Побудувавши діаграму, можна додавати і видаляти ряди даних, змінювати багато параметрів діаграми за допомогою спеціальної панелі інструментів (рис.13).

Рисунок 13 – Панель інструментів для роботи з діаграмою

У процесі побудови діаграми потрібно визначити місце, де буде розташована діаграма, а також її тип. Потрібно також визначити, де і які написи повинні бути присутніми на діаграмі. У результаті одержуєте звичний шаблон для подальшої роботи.

Іншими словами, після натискання кнопки ГОТОВО одержуєте на-бір об'єктів для форматування. Для кожного елемента діаграми можна викликати своє меню форматування чи скористатися панеллю інструментів. Для цього досить обрати елемент діаграми за допомогою маніпулятора миші, щоб виділити його, а потім правою кнопкою миші викликати меню зі списком команд форматування. Як альтернативний спосіб переведенняу в режим форматування елемента діаграми можна обравши його мишею. У результаті відразу потрапляєте у вікно діалогу форматування об'єкта.

Термін "ДИАГРАММА АКТИВНА" означає, що по кутах і на серединах сторін поля діаграми розташовані маркери, що мають вигляд маленьких чорних квадратиків. Діаграма стає активною, якщо обрати її за допомогою миші (передбачається, що знаходитеся поза діаграмою, тобто курсор встановлений в комірці активного листа книги). Коли діаграма активна, можна змінювати розміри поля і переміщувати її по робочому листі.

Робота з елементами або об'єктами діаграми виконується в режимі редагування діаграми. Ознакою режиму редагування діаграми є наявність окантовки границі поля і маркерів, розташованих по кутах і серединах сторін поля діаграми. Маркери мають вигляд чорних квадратиків і знаходяться всередині області діаграми. Для переведенняу в режим редагування оберіть діаграму за допомогою миші.

Для переміщення по елементах діаграми можна використовувати клавіші–стрілки. При переведенняі на елемент навколо нього з'являються маркери. В цей момент можна викликати меню зі списком команд для форматування активного елемента.

2 Побудова і редагування діаграм і графіків

Перший крок побудови діаграми припускає вибір типу майбутнього зображення. Є можливість обрати стандартний чи не стандартний тип діаграми (рис.14).

Потім потрібно натиснути кнопку ДАЛЕЕ для продовження проце-су побудови. На другому кроці вибирається джерело даних для діаг-рами. Для цього безпосередньо на робочому листі за допомогою миші виділяють необхідний діапазон комірок. Допускається і введення діапазону комірок безпосередньо з клавіатури.

У процесі побудови діаграми можливе додавання чи редагування рядів даних, що використовуються як вихідні

Для формування рядів даних служить друга сторінка розглянутого діалогового вікна. На цій сторінці можна виконати детальне налаштовування рядів, задавши ім'я кожного ряду й одиниці вимірювання для осі X.

Задати назву ряду можна в полі ИМЯ, безпосередньо ввівши його з клавіатури чи виділивши на листі, тимчасово згорнувши діалогове вікно. У полі ЗНАЧЕНИЯ знаходяться числові дані, що беруть участь у побудові діаграми. Для введення цих даних також зручніше скористатися кнопкою згортання вікна і виділити діапазон безпосередньо на робочому листі. У поле ПОДПИСИ ОСИ Х вводяться одиниці вимірювання осі X.

Рисунок 14 – Вибір типу діаграми

На третьому кроці побудови необхідно встановити такі параметри діаграми, як заголовки і різні підписи, осі, а також формат допоміжних елементів діаграми (координатної сітки, легенди, таблиці даних).

Далі слід підписати рядки і стовпці (назви полів). При цьому можна включати їх в область, для якої буде будуватися діаграма, чи не робити цього. За замовчуванням діаграма будується по всій виділеній області, тобто вважається, що рядки і стовпці під підписи не виділені. Однак, коли у верхньому рядку й у лівому стовпці виділеної області знаходиться текст, EXCEL автоматично створює підписи на його основі.

На четвертому кроці МАСТЕРА ДИАГРАММ необхідно встанови-ти параметри розміщення діаграми. Вона може розташовуватися на окремому чи на наявному листі (рис. 15). Оберіть кнопку ГОТОВО, і процес побудови закінчиться.

Рисунок 15 – Закінчення побудови діаграми (графіка)


3 Установлення кольору і стилю ліній. Редагування діаграми

Якщо після побудови діаграми її потрібно відредагувати, напри-клад, змінити колір і стиль ліній, якими зображені серії чисел, розташовані в рядках таблиці вихідних даних, то потрібно перейти в режим редагування діаграми. Для цього потрібно обрати діаграму за допомогою миші. Зміниться обрамлення діаграми.

Альтернативний спосіб переведенняу в цей режим – скористатися мишею в той момент, коли її покажчик знаходиться на діаграмі. Тоді в списку команд, що з'явився, вибирають пункт форматування поточного об'єкта.

Ознакою режиму редагування є чорні квадратики усередині діаграми. Для виходу з режиму редагування діаграми досить скористатися маніпулятором миші.

Для задання принципу розташування та розмірів діаграми слід обрати послідовність команд ВИД=>ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ=> ДИАГРАММИ.

Переміщення об'єктів діаграми виконується в режимі редагування діаграми. Для переміщення об'єкта діаграми виконати такі дії:

- за допомогою маніпулятора миші обрати об'єкт, який потрібно перемістити. При цьому навколо об'єкта з'являється облямівка з чорних квадратиків;

- підвести курсор до границі об'єкта і виділити її. З'явиться переривчаста рамка;

- перемістити об'єкт у потрібне місце (переміщення здійснюється курсором миші), затримуючи натиснутою кнопку миші, після чого кно-пку відпустити. Об'єкт перемістився. Якщо положення об'єкта не влаштовує, повторити операцію.

Для форматування текстової інформації оберіть послідовність ко-манд ВИД => ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ => ДИАГРАММИ => ФОРМАТ ВИДЕЛЕННОГО ОБЪЕКТА.

Для зміни заголовка діаграми в режимі редагування діаграми потрібно обрати текст заголовка за допомогою маніпулятора миші і перейти в режим редагування тексту. Щоб слово виводилося в другому рядку, досить натиснути клавішу ENTER перед початком введення цього слова. Якщо в результаті натискання клавіші ENTER вийдете з режиму редагування тексту, то спочатку введіть текст, потім перемістіть покажчик перед першою буквою нового тексту і натисніть клавішу ENTER.

5 Побудова основних типів діаграм

5.1 ЛІНІЙЧАТІ ДІАГРАМИ

У діаграмах цього типу вісь Х, чи вісь поміток, розміщується вертикально, вісь Y– горизонтально.

Лінійчата діаграма має 6 підтипів, з яких завжди можна обрати найбільш придатний вид для графічного відображення ваших даних. Для зручного розміщення цифр та зарубок на осі Х потрібно ввійти в режим форматування осі. Для цього оберіть вісь Х за допомогою миші. Аналогічним чином зробіть з віссю Y. На закінчення відзначимо, що все сказане в цьому розділі відноситься і до типу діаграм ГИСТОГРАММА. Гістограми відрізняються від лінійчатих діаграм лише орієнтацією осей: вісь Х – горизонтальна, а вісь Y – вертикальна.

5.2 КРУГОВІ І КІЛЬЦЕВІ ДІАГРАМИ

Кільцеві діаграми відрізняються від кругових тим же, чим відрізняється кільце від кола – наявністю в середині порожнього простору. Вибір потрібного типу визначається розуміннями доцільності, наочності і т.д. З погляду техніки побудови відмінності відсутні. За допомогою діаграми можна показати тільки один ряд даних. Кожному елементу ряду даних відповідає сектор кола. Площа сектора у відсотках від площі всього кола дорівнює частці елемента ряду в сумі усіх елементів.

5.3 ДІАГРАМИ З ОБЛАСТЯМИ

Характерною ознакою діаграм з областями є те, що області, обмежені значеннями в рядах даних, заповнюються штрихуванням. Величини наступного ж ряду даних не змінюються за величиною, але відкладаються від значень попереднього ряду.

9 Графіки математичних функцій

При побудові графіків елементарних математичних функцій значення функцій задаються в кінцевому числі точок. Якщо просто з'єднати ці точки відрізками прямих ліній, то отримана ламана не буде схожа на графік функції [1, 6, 10]. Потрібно скористатися при побудові графіків інтерполяційними багаточленами, за допомогою яких реалізований процес побудови гладких кривих у форматі діаграм ГРАФИК. Цей режим побудови можна задати при виборі типу і формату діаграми. В результаті графіки будуть мати вигляд гладких кривих, які проходять через задані точки.

При побудові графіків часто виникає проблема відображення на обмеженому екрані широкого діапазону змін даних. Одним із способів вирішення цієї проблеми є введення логарифмічної шкали для області значень.

Excel підтримує при побудові графіків логарифмічну шкалу як для звичайних типів графіків, так і для змішаних, тобто на одній вісі можна ввести логарифмічну шкалу, а на іншій – лінійну.

Питання для самоконтролю

1 Які основні елементи містить діаграма?

2 Що являє собою легенда?

3 Яким чином можна відредагувати елементи діаграм?

4 Яким чином можна помістити об’єкт на лист?

5 Які Ви знаєте типи діаграм? Що таке вбудовані діаграми?

6 Що потрібно зробити, щоб змінити розміри поля, на якому знаходиться діаграма?

7 Як можна змінити заголовок діаграми?

8 В якому полі можна задати назву ряду даних?

9 Що таке МАСТЕР ДИАГРАММ?

10 Як задати діапазон даних?

11 Як вставити замість стовпця на діаграмі рисунок?

12 Які дії потрібно виконати, щоб перемістити діаграму в інше місце?

[ попередній розділ ] [ зміст ] [ наступний розділ ]