СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Половко А. М. Основы теории надёжности. – М.: Наука, 1964. – 446 с.

2. Козлов В. А., Ушаков И. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. – М.: Советское радио, 1985. – 462 с.

3. ГОСТ 27.002 – 89. «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения». – М.: Издательство стандартов, 1989. – 20 с.

4. Матвеевский В. Р. Надежность технических средств управления: Учеб. пособие. – М.: МГИЭМ, 1993. – 92 с.

5. Матвеевский В. Р. Проектирование и надежность устройств автоматики и телемеханики: Учеб. пособие. – М.: МИЭМ, 1990. – 96 с.

6. Рудзит Я. А., Плуталов В. Н. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. – М.: Машиностроение, 1991. – 303 с.

7. ГОСТ 27.202 – 83. «Надежность в технике. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции». – М.: Издательство стандартов, 1983. – 39 с.

8.  ГОСТ 27.301 – 95. «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения». – Минск: Издательство стандартов, 1995. – 19 с.

9. Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Практикум з метрологічного нагляду за засобами вимірювань: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 87 с.

10. Липаев В. В. Надёжность программного обеспечения АСУ. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

11. Шураков В. В. Надёжность программного обеспечения систем обработки данных. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 271 с.

12. Садчиков П. И., Приходько Ю.Г. Методы оценки надёжности и обеспечения устойчивости функционирования программ. – М.: Знание, 1983. – 102 с.

13. Майерс Г. Надёжность программного обеспечения. – М.: Мир, 1980. – 360 с.

14.  Гласс Р. Руководство по надёжному программированию. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 256 с.

15.  Володарський Є. Т., Кошева Л. О. Статистична обробка даних: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2008. – 308 с.

16. Васюра А. С. Елементи та пристрої систем управління і автоматики: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 157 с.

17. Федун І. В. Основи теорії надійності та контролю якості виробів електронної техніки: Лабораторний практикум. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 71 с.

 

ГЛОСАРІЙ

 

Безвідмовна робота                     faultless work

Безвідмовність                          faultlessness

Відмова                               refuse

Вірогідність                          authenticity

Визначальні випробування                determining tests

Граничний стан                          maximum state

Довговічність                          longevity

Довірчі межі                          confiding limits

Експоненційний розподіл                eksponentnoe distributing

Захищеність                          protected

Збережність                          safety

Інтегральна функція                     integral function

Інтенсивність                          intensity

Інтенсивність відмов                     intensity of refuses

Ймовірність безвідмовної роботи           probability of faultless work

Ймовірність відмови                     probability of refuse

Контрольні випробування                proof-testing

Критерій відмови                     criterion of refuse

Метрологічна відмова                     metrology refuse

Метрологічна надійність                metrology reliability

Метрологічна справність                metrology good condition

Надійність                               reliability

Напрацювання                          work

Напрацювання до відмови                work is to the refuse

Невідновлюваний технічний засіб           unrefurbishable hardware

Нестабільність                          instability

Нормальний закон розподілу           normal law of distributing

Показник надійності                     reliability index

Постійне резервування                     permanent backuping

Роботоздатність                          сapacity

Резервування заміщенням                backuping a substitution

Ресурс                               resource

Розподіл Вейбулла                     distributing of Veybulla

Середній час відновлення                mean time of renewal

Середнє напрацювання                middle work

Стійкість                               firmness

Теорія надійності                     theory of reliability

Термін експлуатації                     term of exploitation

Технічний засіб                          hardware

Частота відмов                          frequency of refuses

Щільність ймовірності                closeness of probability

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

     БР          Безвідмовна робота

ЕОМ          Електронно-обчислювальна машина

МПІ          Міжповірочний інтервал

ПЗ          Програмне забезпечення

ПН          Показники надійності

     СКВ          Середнє квадратичне відхилення

ТЗ          Технічний засіб

     ТУ          Технічні умови

     a(t)          Частота відмов

     Г(Х)          Гамма-функція

     КГ          Коефіцієнт готовності

     КП          Коефіцієнт простою

          Центральний момент першого порядку

          Центральний момент другого порядку

          Загальна кількість випробовуваних ТЗ

          Кількість ТЗ, що відмовили за час t

          Кількість ТЗ, що відмовили в інтервалі часу від

до

Р(t)          Ймовірність безвідмовної роботи

          Функція готовності

Q(t)          Ймовірність відмови

Tср           Середнє напрацювання до першої відмови

t          Час

          Інтервал часу від до

λ(t)          Інтенсивність відмов

          Дисперсія часу безвідмовної роботи

ω(t)          Параметр потоку відмов

μ          Інтенсивність відновлень