1 ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

1.1  Мета курсового проектування

Мета проектування: навчитись самостійно розробляти топологію гібридних інтегральних схем (hybrid integrated microcircuits) і мікрозбірок; навчитись методики розрахунку складових елементів та використанню типових методик і довідкової літератури; навчитись правильному складанню конструкторської документації.

 

1.2  Формування тем та етапи виконання курсового проекту

 Вихідними даними для курсового проекту є схема електрична принципова та перелік елементів, що пропонується викладачем кожному індивідуально. Дозволяється вибирати теми із технічної періодичної літератури, наприклад журнали Радiо, Радіоаматор, Радіосвіт та Радіохоббі самостійно з обовязковим узгодженням з викладачем. Не допускається використання однакових тем. Теми курсових проектів затверджуються на засіданні кафедри.

Студент виконує курсовий проект під керівництвом викладача, який визначає дні та години консультацій. Під час роботи студент повинен показати здатність самостійно вирішувати поставлені задачі, працювати з нормативно-довідковою та технічною літературою.

Попередньо керівник видає індивідуальне завдання до проекту, яке повинно бути другою сторінкою після титульного листа та не вноситься до переліку змісту. Зразки титульного листа та індивідуального завдання до курсового проекту наведено далі в тексті.

Проектування складається із таких основних етапів:

Етап 1 розробка технічного завдання, аналіз схеми електричної принципової та елементної бази.

Етап  2 вибір технології виготовлення гібридної мікросхеми.

Етап 3 розрахунок елементів з урахуванням технологічних обмежень.

Етап 4 розробка топології і вибір корпуса. Вибір корпуса здійснюється із числа уніфікованих конструкцій за такими вихідними даними: розміром плати, кількістю виводів і умов експлуатації.

Етап 5 перевірка якості розробки топології і конструкції: розрахунок паразитних звязків та надійності.

Етап 6 коригування або переробка топології конструкції.

Етап 7 оформлення пояснювальної записки. Записка повинна бути виконана відповідно до ГОСТ 2.105-95.

Етап 8 Оформлення конструкторської документації. Креслення повинні бути виконані з урахуванням вимог ЄСКД ручним або автоматизованим методом.

Етап 9 підготовка до захисту проекту.

Після закінчення курсового проекту керівник перевіряє його і якщо він задовольняє всі вимоги, то студент допускається до захисту.

 

1.3  Зміст курсового проекту

Пояснювальна записка на курсовий проект повинна містити розділи у такій послідовності:

       аналіз схеми електричної принципової та елементної бази;

       розрахунок плівкових елементів мікросхеми;

       розробка топології мікросхеми;

       вибір корпуса (package) мікросхеми;

       розрахунок паразитних звязків та надійності мікросхеми;

       висновки;

       література;

       додатки.

Графічна частина повинна містити: схему електричну принципову, перелік елементів, комутаційну схему, креслення топології плати загальне та пошарові, специфікацію.

Розширене технічне завдання повинно містити всі необхідні вимоги до конструкції мікросхеми: найменування та застосування; вимоги до електричних параметрів; конструктивні обмеження; вимоги до експлуатації; вимоги до живлення; надійності і уніфікації, програму випуску.

В розділі Аналіз схеми електричної принципової студент повинен проаналізувати кожну складову на предмет її виготовлення за типовими технологічними методами, ті елементи, які неможливо виготовити в плівковому виконанні, необхідно замінити на навісні малогабаритні та проаналізувати їх за електричними, габаритними та експлуатаційними показниками.

 

1.4  Захист курсових проектів

Порядок захисту курсового проекту визначається робочим графіком його виконання. Попередньо проводиться перевірка КП керівником. До захисту допускаються курсові проекти, що виконані в повному обсязі згідно із затвердженими індивідуальними завданнями, підписані керівником на титульному аркуші із зазначенням дати.

Захист проекту проводиться публічно та вміщує коротку доповідь (5-7хв.) студента за темою проекту перед комісією у складі не менше як двох викладачів, та відповіді на запитання.

Результати захисту оцінюють за прийнятою модульно-рейтинговою шкалою.

 

Зразок індивідуального завдання до курсового проекту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, звязку та приладобудування

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. ПКТА, проф., д.т.н.

__________ М. А. Філинюк

                                                                     "_____" ______________ 20__ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни "Технічна електроніка"

студенту Іванову І. І. факультету МБЕП групи ТКп-09

 

Розробити гібридну інтегральну схему генератора сигналів

                                           (назва пристрою)

Вихідні дані:

        схема електрична принципова;

        перелік елементів;

        споживана потужність 100 мВт;

        напруга живлення   5 В.

 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

1.     Аналіз схеми електричної принципової та елементної бази.

2.     Розрахунок плівкових елементів мікросхеми.

3.     Розробка топології мікросхеми.

4.     Вибір корпуса мікросхеми.

5.     Розрахунок надійності мікросхеми.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1.     Схема електрична принципова.

2.     Перелік елементів.

3.     Комутаційна схема.

4.     Топологічне креслення.

5.     Пошарові креслення.

6.     Специфікація.

 

Дата видачі "___"_________20___р.                                                                  Керівник_______________                                                                                                                              

(підпис)

                                                                                          Завдання отримав__________

                                                                   (підпис студента)

       

                                                                                                                     

 


 

Зразок титульного аркуша до курсового проекту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, звязку та приладобудування

 

                                                                                                                                    Кафедра ПКТА

 

 

 

 

гібридна інтегральна схема ГЕНЕРАТОРа СИГНАЛІВ ЗАДАНОЇ ЧАСТОТИ

 

Пояснювальна записка

з дисципліни "Технічна електроніка"

до курсового проекту за напрямом підготовки

6.050903 Телекомунікації

0840.ТЕ.312.00.000 ПЗ

 

 

 

 

Керівник курсового проекту

к.т.н., доц. Петров П. П.

(прізвище та ініціали)

______________________

(підпис)                         

___ ____________20___ р.

    

Розробив студент гр. ТКп-09

____________Іванов І. І.

                                                                         (підпис, прізвище та ініціали)        

   ___ ____________20__ р.

 

 

 

 

Вінниця ВНТУ 20__