8 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

8.1 Техніка безпеки під чає роботи з хімічними матеріалами

При застосуванні все зростаючої кількості хімічних речовин побутового призначення виникає суттєве протиріччя: з одного боку, ці засоби значною мірою полегшують і підвищують продуктивність багатьох видів праці, в тому числі догля­ду за автомобілями, а з іншого — можна уявити всю товарну масу побутових хімічних речовин як своєрідний «викид» хімічних речовин в навколишнє середовище, оскільки складові цієї маси рано чи пізно потрапляють в атмосферу, каналізацію, водосховища, грунт, а част­ково залишаються в житлі людини. Значна кількість хімічних речо­вин, що потрапляють в навколишнє середовище лри використанні засобі» побутової хімії, негативно впливає на нього.

Від контакту людини з отруйними речовинами зростає кількість нещасних випадків. Зареєстровано близько 300 речовин, які най­частіше стають причиною нещасних випадків. Перше місце серед них займають оцтова, сірчана та інші кислоти, потім — препарати побутової хімії.

Нині засоби побутової хімії ставлять перед людиною дві важливі проблеми: забезпечення раціонального використання препаратів та охорона навколишнього середовища.

Усі автопрепарати надходять у продаж тільки після токсиколо­гічного та гігієнічного оцінювання їх медичними органами і дозво­лу Міністерства охорони здоров'я.

Основні вимоги, що ставляться цими органами до автопрепа-ратів, полягають у тому, що останні не повинні шкідливо впливати на людину як при безпосередньому контакті, так і після їх застосу­вання згідно з їх призначенням.

За ступенем небезпечності для людини хімічні засоби догляду за автомобілем можна поділити на три групи: безпечні, небезпечні й вогненебезпечні,

Безпечні (на упаковці відсутні попереджувальні написи) – це ав-гошампуні, автоочищувачі скла та інші засоби.

Небезпечні (на упаковці попередження: «Берегти очі», «Працюва­ти на відкритому повітрі або в добре провітреному приміщенні») – це сірчана кислота, авто мастика «Еластокор» тощо.

Вогненебезпечні (на упаковці написи: «Вогненебезпечно», «Не розпилювати поблизу відкритого вогню» та ін.) – це автопрепарати в аерозольній упаковці, розчинники та інші речовини.

Під час роботи з небезпечними для здоров'я людини і вогненебезпеч­ними матеріалами необхідно дотримуватись загальних правил безпеки.

Рідинні хімічні препарати треба переливати, користуючись лій­кою, а сипучі – пересипати ложкою. При цьому необхідно берегти очі й дихальні шляхи від потрапляння в них бризок або пилу. Пред­мети після використання слід ретельно вимити, зберігати їх краще разом із хімічними препаратами.

Не можна низько нахилятися над посудинами з хімічними речо­винами і киплячими рідинами, особливо під час вливання туди но­вої порції рідини або всипання порошку, нюхати їх, сильно втягу­ючи повітря.

Гарячі рідини не можна вливати в тонкостінний скляний посуд.

Розводячи міцну сірчану кислоту, її треба поступово лити у во­лу, а не навпаки (при цьому вода буде сильно розігріватися).

Не можна змішувати несумісні хімічні речовини, оскільки вони при змішуванні можуть енергійно реагувати, інколи з виділенням теплоти, або перетворюватися в нові речовини з іншими властивос­тями, що робить їх непридатними до використання.

Несумісними речовинами є такі:

- сірчана, соляна та інші кислоти з кальцинованою содою, крей­дою, вапном і лугами;

нашатирний спирт і хлорид амонію з йодом та формаліном;

- перманганат калію із спиртами, гліцерином, сіркою, йодом, ву­гіллям, нашатирним спиртом, хлоридом амонію;

- сірка з перманганатом калію, хлорним вапном;

- хлорне вапно із скипидаром, оливами, жирами, гліцерином, на­шатирним спиртом, хлоридом амонію, органічними речовинами.

Під час роботи з пожежонебезпечними засобами не можна запа­лювати газові пальники, палити, користуватися електронагрівальни­ми приладами, особливо пожежо- і вибухонебезпечними є випари горючих розчинників (з ними завжди треба працювати на відкрито­му повітрі).

Усі автопрепарати слід використовувати тільки за їхнім призна­ченням, суворо дотримуватись інструкції та рекомендації щодо їх­нього використання. Можна використовувати тільки препарати, придбані в магазині з етикеткою на упаковці. Не можна зберігати автопрепарати в тарі без етикеток.

Не рекомендується закуповувати про запас і зберігати в до­машніх умовах та в гаражі значну кількість автопрепаратів. Всі ав­топрепарати мають зберігатися в недоступних для дітей місцях і ок­ремо від харчових продуктів.

Не допускається тривале зберігання автопрепаратів, оскільки при цьому вони можуть втратити свою активність, ставши непри­датними.

При систематичному користуванні автошампунем, чистильним автопрепаратом у деяких людей можуть виникати алергічні захво­рювання. В цих випадках рекомендується перейти на застосування інших засобів аналогічного призначення.

У скляній, металевій, пластмасовій або картонній упаковці, що звільнилася від автопрепаратів, не можна зберігати харчові продук­ти і питну воду.

Аерозольні балони не можна зберігати поблизу джерела тепла (підвищення тиску може призвести до розриву балона); не можна їх розкривати навіть після повного використання. Працювати з аеро­зольними балонами слід далі від відкритих джерел тепла. Під час ро­боти з ними не можна палити, давати їх дітям, допускати нагріву вище 50 0С.

Усі роботи, пов'язані з доглядом за автомобілем, необхідно прово­дити на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

Під час проведення ремонтних і профілактичних робіт, пов'яза­них із антикорозійним захистом днища, порогів та інших деталей з використанням хімічних засобів (мастик, антикорів, очищення іржі тощо), та під час роботи з сірчаною кислотою, засобами видалення старого лакофарбового покриття, лакофарбовими матеріалами завжди слід надівати захисні окуляри й гумові рукавиці.

За наявності попередження «Берегти від морозу» препарат не можна зберігати при температурі нижче 0 °С, тобто в неопалювано­му приміщенні. В разі порушення цього правила препарат утрачає свої властивості.

Працюючи з препаратами з попередженням «Отруйне» (гальмові рідини, антифризи тощо), Слід надівати гумові рукавиці.