1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ТЕМАТИКА, ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з даної дисципліни - це самостійна робота студента під керівництвом викладача. Виконання і захист роботи є обовўязковими.

 

1.1 Загальні вимоги до курсових проектів

В курсовій роботі студент повинен розкрити зміст теми, показати знання літературних джерел і нормативних актів. Зміст КР має відповідати робочому плану дисципліни і відображати суть теми, яка розглядається.

Курсова робота повинна задовольняти такі вимоги:

– обсяг текстової частини визначається кількістю годин СРС,

які виділяються для дисципліни на курсову роботу навчальним планом

(18...54 год.) та не перевищує 25-30 сторінок формату А4 текстової частини;

– графічна частина може подаватися в тексті пояснювальної записки у вигляді відповідних рисунків або виноситись в додатки з обов’язковим конкретним зазначенням графічного матеріалу в індивідуальному завданні;

– у випадку повного збігання тем курсової роботи індивідуальне завдання має містити не тільки різні числові вихідні дані, але й передбачати самостійне викладення студентом тексту пояснювальної записки з метою уникнення використання одного і того ж електронного варіанта.

 

 

1.1.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою КР (КР), яка не нумерується. Згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську документацію (ГОСТ 2.105-95, ДСТУ 3008-95) титульний аркуш виконується за встановленим зразком. З врахуванням навчального закладу та підрозділів, виду роботи (КР чи КР) пропонуються нижче зразки титульних аркушів.

Для курсової роботи титульний аркуш виконується без рамки, наявність рамки для курсових проектів обов’язкова.

На титульному аркуші курсових проектів подаються:

– тема КР;

– запис „Пояснювальна записка ...” із зазначенням спеціальності, цифрового коду кафедри (див.в кінці. Метод.)

Перераховується науковий ступінь та звання керівника(хто не знає, поточнює у Відд.кадрів). Підписи керівника та студента із зазначенням термінів обов’язкові.

Запис „нормоконтроль” на титульному аркуші не вказується, але підпис нормоконтролера ставиться в графічній частині проекту та в основному надписі пояснювальної записки (1-й аркуш змісту).

Також на титульному аркуші після захисту курсової роботи (курсового проекту) має бути виставлена оцінка за лінгвістичною шкалою з підписами керівника та викладача (-ів), що входять до складу комісії.

 

1.1.2 Анотація

Анотація призначена для ознайомлення з текстовим документом курсової роботи (проекту).

Вона має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконаний проект (роботу).

Анотацію слід розміщувати безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки (другої) нумерація якої не зазначається.

В анотації на окремому аркуші на 10-12 рядках тексту в стислій формі подаються основні результати , що отримані під час виконання роботи.

 

1.1.3 Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті проекту (роботи); висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою, на якій для курсового проекту виконують основний надпис за формою 2 (40?185 мм), на наступних – за формою 2а (15?185 мм).

Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків пояснювальної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною.

 

 

1.2 Структура курсової роботи

Повинна містити такі частини:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки ( при необхідності).

 

1.3 Вступна частина курсової роботи

Повинна містити такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– анотацію;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і

термінів (при необхідності).

 

1.4 Основна частина курсової роботи

Повинна містити такі структурні елементи:

– вступ;

– суть роботи;

– висновки;

– перелік літературних джерел.

 

1.5 Додатки

Додатки розміщують після основної частини пояснювальної записки курсової роботи.

<<    <зміст>    >>
Создание сайтов ЕкатеринбургШаблоны сайтовПоиск товаров - справочник цен, каталог магазинов, прайс-листыБесплатные шаблоны дизайна сайтов о бракосочетании