СЛОВНИК

 

 

Адміністрація (Administration) (від лат. аdministratio управління) застосовується до державного управління сукупність державних органів, які здійснюють функцію управління; застосовуються і до управління іншими організаціями сукупність посадових осіб і органів, які очолюють організацію.

Адміністрування (Administration) (від лат. administro управляю) застосовується до державного управління як діяльність держави з управління; щодо управління іншими організаціями використовується в управлінні бюрократичних, адміністративних форм і методів.

Адміністративно-державне управління це здійснення державної політики через систему адміністративних установ, при цьому відповідальність за виконання державних рішень делегується зверху вниз.

Ефект (Effect) це результат реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок економії всіх виробничих та трудових ресурсів .

Ефективність підприємства (Efficiency of enterprise) комплексна оцінка кінцевих результатів використання основних та оборотних фондів, трудових та фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу.

Організація (Organization)  це інституціоналізована група осіб (фізичних і юридичних), які взаємодіють за допомогою матеріальних, економічних, правових і інших умов для досягнення поставлених цілей.   

 Організаційна культура (Organizational culture ) це історично складені загальні традиції, цінності, переконання, формальних і неформальних правил поведінки адміністрації і персоналу, які витримали іспит часом.

Підприємство (Enterprise) самостійний господарюючий статутний  суб'єкт,  який  має  права юридичної особи та здійснює виробничу,  науково-дослідницьку  і  комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Політика (Policy) це загальні орієнтири для дій та прийняття рішень.

Процедури (Procedures) пропонують дії, котрі повинні застосовуватись у конкретних випадках.

Приватне  підприємство (Private  enterprise) є власністю однієї особи або родини. Воно відповідає за свої зобов'язання усім своїм майном чи капіталом. Таке підприємство може бути зареєстрованим як самостійне або як філія іншого. Форму одноосібних мають здебільшого підприємства з невеликою кількістю працівників.

Середовище непрямої дії (Environment of not direct influence  action) визначає загальні перспективи розвитку, сприятливі чи несприятливі тенденції розвитку конюнктури ринку на віддалену перспективу.

Середовище прямого впливу на організацію (An environment of direct influence is on organizatio) це середовище, яке включає елементи (споживачі, конкуренти, постачальники, державні органи, фінансово-кредитні установи та інші), що безпосередньо впливають на операції організації.

Стратегічне управління (Strategic management) це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підхід до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій (стратегічного набору).

Стратегічно орієнтована організація (Organization is strategically oriented) це така організація, в якій персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей.

Структура організації (Structure of organization) це сукупність елементів і взаємозв'язків між ними, що дає змогу найефективніше перетворювати вхідні ресурси в завершальний продукт і досягати поставлених цілей.

Тактика (Tactic)  являє собою конкретні оперативні короткострокові дії, тобто це інструмент негайного сприяння впровадженню в життя перспективних намірів.

Технологія (Technology) це спосіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) на вихідні (продукти, послуги).

Факторингові компанії (Faktoringovi companies) це організації, які купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг.

Ціль (мета) (Purpose) це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.