3.6. Служба психологічної підтримки

Соціальні та психолого-педагогічні передумови роботи психологічної служби

Надзвичайно важливу допомогу в роботі куратора відіграє співпраця зі Службою психологічної підтримки, без якої важко уявити сучасний вищий навчальний заклад.

Кабінет Психологічної допомоги функціонує в Центрі культурології ВНТУ з 1990 року. Врахувавши значний позитивний досвід роботи, накопичений за період багаторічної роботи служби психологічної допомоги, розширення масштабів і обсягу робіт, наказом ректора № 6 від 21.01.05 р. була створена “Служба психологічної підтримки” в дещо новому форматі.

Необхідність створення психологічної служби викликана також соціальними, економічними та політичними реаліями сучасної України, які характеризуються процесами нестабільності, протистояння, а також необхідністю пристосування до більш жорстких вимог соціуму. Це ще більш посилюється ситуацією конкуренції, безробіттям, зміною в панівній у суспільстві системі соціальних цінностей і норм, що потребує підвищення рівня психологічної культури для успішної протидії цим негативним впливам.

Психологічна служба ВНТУ має працювати як частина загальнодержавної психологічної служби системи освіти України, що започаткована в 1991 році в Інституті психології Академії наук України.

Фахівцями Інституту психології розроблена концепція національної соціально-психологічної служби, реалізацією якої і є факт створення психологічної служби ВНТУ.

Адміністрація і колектив Вінницького національного технічного університету прагнуть досягти найвищого рівня не тільки  в змісті  та у формах навчання, а також у створенні позитивного, гуманістично-орієнтованого культурного та психологічного середовища для студентів і викладачів.

Основні завдання психологічної служби тісно пов’язані із завданням підготовки висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом теоретичних знань, умінь та навичок, а й має необхідні професійно значущі особистісні якості, що дають йому змогу успішно адаптуватися до майбутньої професійної діяльності, прагнути до фахового та особистісного самовдосконалення. Високий професіоналізм в сучасному світі завжди передбачає необхідний рівень знань, умінь і навичок і в сфері міжлюдських відносин, психології людини і соціальної групи.

Додаткові труднощі викликає і той факт, що багато викладачів технічних ВНЗ не мають спеціальної педагогічної та психологічної освіти. Наслідком цього є непорозуміння, навіть конфлікти, у спілкуванні студентів і викладачів, членів вузівських кафедр, виникнення психологічних проблем у професійній діяльності. Низька психологічна культура студентів сприяє прояву внутрішніх та міжособових конфліктів, веде до особистісних дисгармоній, тривоги, негараздів у навчанні та оволодінні професією. 

Саме для вирішення цих проблем, поряд з існуючими структурами, у виші мають бути спеціалізовані служби, що сприяють успішному психологічному забезпеченню навчально-виховного процесу. адже період навчання у ВНЗ є часом професійної ідентифікації та професійної адаптації майбутніх фахівців. Такою службою і є психологічна служба ВНТУ, діяльність якої передбачає: 1) створення у вузі певних умов для особистісного зростання та професійного становлення студентів; 2) запровадження новітніх педагогічних досягнень; 3) створення демократизації навчального процесу; 4) адаптації умов навчання і виховання у вузі до вимог Болонської конвенції; 5) вдосконалення існуючих і створення нових умов для підвищення рівня психологічної культури та психологічної захищеності особистості.

Пропонована концепція психологічної служби спирається на лист Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів” № 1/9 – 385 від 18.08.2003 р.

робота психологічної служби здійснюється на базі існуючої у Центрі культурології і виховання студентів “Служби психологічної підтримки”, при її тісній співпраці з іншими структурними підрозділами ВНТУ, зокрема з Методичною радою ВНТУ, загальноуніверситетською Радою з виховної роботи, Радою з питань гуманізації та гуманітаризації освіти, Об’єднанням кураторів, деканатами, колективами кафедр культурології, соціології, педагогіки та психології, фізвиховання, студентською радою, Інститутом інтеграції навчання з виробництвом, Інститутом магістратури аспірантури та докторантури, колективом санаторію-профілакторію “Супутник”.


Завдання  та принципи психологічної служби

Основною метою та стратегічним завданням психологічної служби є практична реалізація принципів гуманізації, що здійснюється у системі вищої освіти України, а також створення передумов для вдосконалення навчального процесу.

Завдання психологічної служби:

 • створення такого психологічного середовища, яке буде сприяти оптимізації, вдосконаленню системи міжособистісних стосунків студентів і викладачів як учасників педагогічного процесу, їх ефективному самопізнанню та самовдосконаленню;
 • запровадження методів практичної психології в навчальний та виховний процеси;
 • формування самоактуалізованих особистостей;
 • оволодіння закономірностями позитивного мислення;
 • профілактика тих чи інших психологічних проблем, що виникають у молоді, та допомога у їх своєчасному вирішенні (це може стати передумовою попередження таких більш суттєвих психологічних відхилень, як неврози, депресії, алкоголізація, наркотизація та спроби суїциду);
 • освоєння студентами, магістрантами, викладачами, кураторами груп, іншими учасниками навчально-виховного процесу  практичних методів психологічної допомоги.

Основним принципом роботи служби є практична реалізація підходу до людини як до вищої цінності суспільства, яка передбачає допомогу у вирішенні психологічних проблем особистості в процесі самопізнання та самовдосконалення, що особливо актуально в сучасних соціально-економічних умовах, які нерідко викликають душевний дискомфорт, страх перед сьогоденням та майбутнім, формують комплекс особистісної та соціальної меншовартості.

Принципи та умови діяльності психологічної служби:

 • максимальна доступність психологічної допомоги;
 • неухильне дотримання принципу наукової обґрунтованості та реалізація сучасних гуманістичних методів роботи, суворе дотримання положень етичного кодексу психолога;
 • головний принцип – практична спрямованість на своєчасне розв’язання психологічних проблем;
 • орієнтація на формування у людей, які потребують психологічної підтримки, навичок самопізнання та самовдосконалення, тобто, орієнтація не тільки і не стільки на ситуативну допомогу, скільки на усвідомлення необхідності та вказання людині шляхів роботи над собою;
 • робота зі студентами, викладачами, кураторами до тих пір, поки не розв’язані існуючі проблеми;
 • здійснення постійної просвітницької діяльності;
 • орієнтація на реальні замовлення, на потреби конкретної особистості та актуальні для закладу психологічні та педагогічні проблеми;
 • умовами ефективної діяльності психологічної служби є достатнє фінансове, організаційне та технічне забезпечення служби – наявність кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити діяльність психологічної служби на високому рівні.

Форми та види роботи психологічної служби

Формами роботи психологічної служби є:

 • індивідуальне психологічне консультування, що передбачає допомогу в знятті гострих негативних психічних станів та довготривалу роботу, зміну ставлення до власних проблем, розуміння їх природи, формування позитивного мислення, тобто психологічне консультування та психологічна корекція;
 • проведення бесід і лекцій на психологічну тематику з урахуванням конкретних потреб та запитів студентів, кураторів, деканів;
 • проведення тренінгових занять зі студентами, магістрантами, викладачами із застосуванням сучасних методик за багатьма напрямами, наприклад – тренінги креативності, спілкування, особистісного зростання, вирішення конфліктів, ґендерні тренінги, тренінги формування позитивного мислення, тренінги працевлаштування та ін;
 • робота з кураторами академічних груп (проведення соціометричних досліджень, допомога у вирішенні конкретних навчально-виховних проблем, виявлення та допомога у роботі з психологічно дезадаптованими студентами).

В основу концепції служби покладений принцип: “Пошук духовного шляху особистості в сучасному світі як практична проблема”.

Він реалізовується через такі конкретні напрямки роботи:

 • формування системи цінностей самоактуалізованої особистості в сучасному світі;
 • пізнання себе як особистості і самоусвідомлення людини в системі міжособистісних стосунків;
 • подолання технократичних тенденцій в світосприйнятті студентів засобами гуманістичної психології;
 • гармонізація однобічного, технократично орієнтованого світо­сприйняття шляхом гуманізації свідомості;
 • формування та розвиток особистісної рефлексії в рамках гуманістичної психології;
 • практична допомога в подоланні відчуження особистості в рамках групової взаємодії;
 • здобуття знань, умінь і навиків в сфері психології, розширення інтер- та екстраперсонального досвіду в груповій взаємодії;
 • психодіагностика та психокорекція особистісних проблем шля­хом індивідуального консультування і групової психотерапії;
 • особистісне зростання;
 • знайомство і освоєння елементів сучасних психотехнологій в сфері сімейних, дружніх, ділових стосунків;
 • підвищення рівня загальної культури через залучення до світу сучасної та класичної культури, формування психологічної культури особистості.

Робота служби психологічної підтримки здійснюється завдяки таким видам роботи:

 • робота із психологічної інформатизації та реабілітації студентів, викладачів і співробітників ВНТУ (індивідуальні консультації, групова психокорекційна робота);
 • робота клубу “Полілог”;
 • бібліотерапія;
 • тренінги та тренінг-семінари;
 • здійснення соціально-психологічних досліджень;
 • теоретичне та методичне соціально-психологічне забезпечення роботи кураторів і наставників ВНТУ.

В студентських гуртожитках університету працюють висококваліфіковані практичні психологи, які здійснюють індивідуальне консультування, переважно у вечірній час, та проводять зустрічі, тренінги, бесіди зі студентами, студентським активом в спеціально призначених приміщеннях, облаштованих в кожному гуртожитку. Окрім того, практичні психологи працюють зі студентами, які не проживають в гуртожитках, а також із співробітниками і викладачами-кураторами ВНТУ в приміщенні служби психологічної підтримки. Форми роботи: індивідуальні консультації, бесіди, тренінги.