2.3.4.2. Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі
Методики дослідження соціально- психологічного клімату групи
(Тест “Соціально-психологічний клімат в групі”)

Соціально-психологічний клімат студентської групи визначає психологічне самопочуття кожного зі студентів в групі та диниміку групових процесів.

Теоретичні матеріали до виконання дослідження

Сутність кожної людини відкривається тільки у зв'язках з іншими людьми і реалізується у формах колективної взаємодії, в процесах спілкування. Через взаємини людина усвідомлює свою суспільну цінність. Таким чином, самооцінка виступає як груповий ефект, як одна з форм прояву соціально-психологічного клімату. Оцінка свого місця в системі суспільних відносин і особистих зв’язків породжує почуття більшої чи меншої задоволеності собою й іншими.

Психологічне самопочуття і настрій, характеризуючи психічний стан людей, свідчать про  особливості соціально-психологічного клімату в колективі. Самооцінка, самопочуття і настрій – це соціально-психологічні явища, цілісна реакція на вплив мікросередовища і всього комплексу умов діяльності людини в колективі. Вони виступають як суб'єктивні форми прояву соціально-психологічного клімату.

Якісні і кількісні показники основних рис колективу поєднуються поняттям “соціально-психологічний клімат колективу”. На думку відомого російського психолога Б. Паригіна, поняття “соціально-психологічний клімат колективу” відбиває характер взаємин між людьми, переважний тон суспільного настрою в колективі, пов’язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем управління й іншими факторами.

Соціально-психологічний клімат – це не статичне, а досить динамічне утворення. На різних етапах розвитку трудового колективу спостерігається динаміка модальності емоційності відносин. На першому етапі становлення колективу емоційний фактор відіграє головну роль (йде інтенсивний процес психологічної орієнтації, встановлення зв’язків і позитивних взаємин). На етапі ж утворення колективу все більшого значення набувають когнітивні (пізнавальні) процеси, і кожна особистість виступає не тільки як об’єкт емоційного спілкування, але і як носій певних особистісних якостей, соціальних норм і установок. Саме на цьому етапі відбувається формування спільних поглядів, ціннісних орієнтацій та норм.

Будь-яка людина вже в силу своєї присутності в соціальній групі, а тим паче беручи участь у спільній праці, впливає на різноманітні сфери життя  колективу, в тому числі на його соціально-психологічний клімат. Люди позитивно чи негативно впливають на самопочуття оточуючих залежно від їх соціально-психологічних й індивідуально-психологічних властивостей. До соціально-психологічних властивостей особистості, що позитивно впливає на формування соціально-психологічного клімату, відносять принциповість, відповідальність, дисциплінованість, активність у міжособистісних і міжгрупових відносинах, товариськість, культуру поведінки, тактовність. Негативний вплив на клімат чинять люди непослідовні, егоїстичні, безтактні і т.д. (інша справа, як і наскільки особа розуміє себе). На самопочуття людей і через нього на загальний клімат в колективі впливають і особливості психічних процесів (інтелектуальних, емоційних, вольових), а також темпераменту і характеру членів колективу. Крім того, важливу роль відіграє підготовка людини до праці, тобто її знання, уміння і навички. Висока професійна компетентність людини викликає повагу, вона може бути прикладом для інших і тим самим сприяти зростанню майстерності працюючих з нею людей.


Проведення дослідження

1. Оцінити, як проявляються перераховані нижче властивості психологічного клімату  у вашій групі (таблиця 6.1),  виставивши ту оцінку, яка, на Вашу думку, відповідає істині.

Шкала оцінювання властивостей психологічного клімату:

3 – властивість проявляється в групі завжди;

2 – властивість виявляється в більшості випадків;

1 – властивість виявляється нерідко;

0 – виявляються в однаковій мірі і та, й інша властивості.

 

Таблиця 6.1Властивості психологічного клімату групи
Властивості психологічного клімату (А) Оцінка Властивості психологічного клімату (В)
1. Переважає бадьорий, життєрадісний настрій 3 2 1 0 1 2 3 Переважає пригнічений, песимістичний настрій
2. Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії 3 2 1 0 1 2 3 Конфліктність у відносинах, антипатії
3. У відносинах між угрупованнями всередині вашої групи є взаємна повага, розуміння 3 2 1 0 1 2 3 Угруповання конфліктують між собою
4. Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності 3 2 1 0 1 2 3 Члени групи байдужі до більш тісного спілкування, проявляють негативне ставлення до спільної діяльності
5. Успіхи або невдачі товаришів викликають співпереживання, відверту співучасть усіх членів групи 3 2 1 0 1 2 3 Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими інших або викликають заздрість, злорадність
6. У групі з повагою ставляться до думок один одного 3 2 1 0 1 2 3 Кожний вважає свою думку головною і нетерпимий до думки товаришів
7. Досягнення і невдачі групи переживаються як власні 3 2 1 0 1 2 3 У важкі дні у групі панують розгубленість, сварки, взаємні звинувачення
8. У важкі для групи дні відбувається емоційне єднання, "один за всіх і всі за одного" 3 2 1 0 1 2 3 У важкі дні у групі панують розгубленість, сварки, взаємні звинувачення
9. Почуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво 3 2 1 0 1 2 3 До похвал і заохочень групи її члени ставляться з байдужістю
10. Група активна, повна енергії 3 2 1 0 1 2 3 Група інертна, пасивна
11. Доброзичливо та зі співучастю ставляться до новачків, допомагають їм освоїтися в колективі 3 2 1 0 1 2 3 Новачки почувають себе чужими, до них часто виявляють ворожість
12. У групі справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких, виступають на їх захист 3 2 1 0 1 2 3 Група помітно розділяється на "привілейованих" і "принижених", існує зневажливе ставлення до слабких
13. Спільні справи захоплюють усіх, є велике бажання працювати колективно 3 2 1 0 1 2 3 Групу неможливо "підняти" на спільну справу, кожний думає про власні інтереси

2. Визначити загальний рівень Вашої оцінки психологічного клімату (С), склавши оцінки лівої сторони від нуля – сума А, правої сторони – сума В та знайшовши різницю: С = А - В.

Примітка. Розрахувати середньогрупову оцінку психологічного клімату за окремою методикою.

Оцінна шкала

Якщо С дорівнює нулю або є величиною від’ємною, то можемо говорити про несприятливий психологічний клімат з погляду даного індивіда. Якщо С – величина додатна, то можемо говорити про сприятливий психологічний клімат.


Визначення соціально-психологічного клімату колективу
(Анкета для студентів “Я і моя група”)
1. Який, на Вашу думку, рівень сформованості колективу групи? згуртований, більш згуртований, ніж незгуртований, незгуртований
2. Чи є у Вас друг в групі? Так                               Ні
3. Чи вважаєте Ви авторитетом для себе одногрупників або одногрупника? Так                               Ні
4. Чи є, на Ваш погляд, лідери у групі? а) позитивний б) негативний Так                               Ні Так                               Ні
5. Чи проводите Ви вільний час разом з одногрупниками або одногрупником? Так                               Ні
6. Як проводите Ви свій вільний час: а) разом з групою б) разом з друзями Так                               Ні Так                               Ні
7. Як ставляться члени Вашої групи до успіхів і невдач своїх товаришів: а) вболівають за свій колектив б) байдуже Так                               Ні Так                               Ні
8. Чи вміють студенти Вашої групи самі організовуватись для виконання колективних справ? Чи вміють вони розподіляти між собою роботу? Так                               Ні
9. Чи вмієте Ви і Ваші одногрупники уважно вислуховувати один одного? Так                               Ні
10. Чи з усіма в групі у Вас добрі стосунки? Так                               Ні
11. Чи є в групі студенти, з якими у Вас напружені стосунки? Так                               Ні
12. Чи є в групі студенти, з якими у Вас конфліктні стосунки? Так                               Ні
13. Чи є у Вашій групі традиції? Так                               Ні
14. Чи сприяє мікроклімат Вашої групи доброму настрою? Так         Інколи          Ні
15. Чи є у Вашій групі мікрогрупи? На яких засадах вони складаються? а) на позитивних б) на негативних Так                               Ні Так                               Ні
16. Чи виконує актив у Вашій групі провідну роль? Так                               Ні
17. Чи можете Ви розраховувати на допомогу у навчанні? Так                               Ні
18. Що, на Вашу думку, заважає Вам добре вчитися (потрібно підкреслити)
  • лінощі;
  • немає інтересу до окремих предметів;
  • низький рівень викладання окремих предметів;
  • не вистачає часу на самостійну підготовку;
  • намагання не виділятися серед інших;
  • погане здоров’я;
  • низький рівень дисципліни на заняттях.
 
19. Чи знають члени Вашої групи про події, заходи, які проводяться в університеті? Так                               Ні