2.2.2. Організація роботи куратора з адаптації студентів

Важливим напрямом розробки педагогічних моделей адаптації є дослідження теоретичного і практичного досвіду роботи інституту кураторів – головної організаційно-виховної ланки успішності процесу адаптації.

Як ми вже зазначали, цьому питанню в сучасній педагогічній літературі приділяється увага. Але питанню роботи кураторів академічних груп з адаптації першокурсників в умовах ВНЗ у сучасній педагогіці приділяється незначна увага.

Враховуючи те, що успішність навчання та виховання студентів залежить від процесу та результату соціально-психологічної адаптації студентів, у Вінницькому національному технічному університеті, на основі дослідження сучасних психологічних і педагогічних підходів до проблеми адаптації студентів [2; 3; 16; 32] та проблеми організації роботи кураторів  з адаптації студентів [1, 9, 11; 15; 16; 17; 22; 26; 30; 31; 33], теоретично розробляється і практично реалізовується Система роботи куратора по адаптації студентів академічної групи в умовах ВНТУ.Вона містить в собі відповідні складові  (інформаційна складова, розробка і впровадження системи практичних заходів з адаптації студентів та моніторинг процесу і  результату адаптації).

 Інформаційна складова

Для розробки куратором ефективної системи заходів з адаптації першокурсників йому необхідно мати відповідну інформацію. Вона допоможе прогнозувати і передбачати можливість виникнення адаптаційних проблем у студентів 1-го курсу:

 • невизначеність мотивації вибору професії;
 • невідповідність обсягу і рівню знань, умінь і навичок абітурієнтів вимогам освітнього процесу;
 • недостатність психологічної підготовки;
 • невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності у нових умовах;
 • відсутність навичок самостійної роботи;
 • вихідний стан здоров’я і тип нервової системи;
 • індивідуально-особистісні властивості психіки.

Для отримання відповідної інформації про студентів куратор може використовувати такі джерела:

 • ознайомлення з особовою справою студента;
 • проведення анкетувань, тестувань;
 • тренінгові (ігрові) форми роботи з групою (можливо за участю    спеціаліста-психолога);
 • індивідуальне спілкування зі студентами;
 • спілкування з викладачами, батьками студента та ін.

 Розробка і впровадження системи заходів з адаптації студентів

Розробка куратором системи заходів з адаптації студентів базується на відповідних складових (або напрямах) соціально-психологічної адаптації: професійній, соціальній, біологічній і психологічній.

Професійна адаптація:

 • ознайомлення першокурсників зі змістом, перспективами обраної ними професії;
 • допомога у адаптації до вимог навчального процесу.

Соціальна адаптація:

 • адаптація індивіда до умов групи, всього студентського колективу;
 • створення у студентській групі здорової морально-психологічної атмосфери;
 • ознайомлення студентів з нормативно-правовими вимогами перебування у ВНЗ;
 • адаптація студентів до морального та культурного середовища ВНЗ;
 • адаптація студентів до умов проживання у гуртожитку.

 Біологічна адаптація:

 • врахування в процесі навчально-виховної роботи стану здоров’я та психологічних властивостей особистості;
 • залучення студентів до занять фізкультурою і спортом;
 • піклування куратора про створення санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу;
 • допомога та поради студентам із організації побуту, харчування, відпочинку та оздоровлення й ін.

 Психологічна адаптація:

 • вивчення довузівських передумов адаптації студентів першого ку­рсу (психологічні властивості, рівень моральної та психологі­чної культури, рівень знань тощо) та врахування їх в процесі навчально-виховної роботи;
 • врахування характерологічних особливостей і якостей особистості в навчально-виховному процесі;
 • заходи корекції процесу адаптації студентів до умов вищого навчального закладу;
 • заходи, спрямовані на розвиток психологічної культури студента;
 • заходи формування самосвідомості індивіда та ін.

 Моніторинг процесу та результатів адаптації

Моніторинг адаптації студентів містить в собі такі напрямки:

 • соціологічні та психологічні дослідження різних аспектів адаптації студентів;
 • успішність студентів академгрупи;
 • відвідування студентами занять;
 • дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку ВНЗ та чинного законодавства України;
 • участь студентів у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах й ін.

Засоби моніторингу:

 • проведення анкетувань та тестувань;
 • індивідуальне спілкування зі студентами;
 • спілкування з батьками студентів;
 • спілкування з викладачами та ін.

Організаційними формами адаптаційної роботи куратора є:

 • кураторські години;
 • загальнофакультетські кураторські години;
 • збори студентів групи;
 • збори студентів, які проживають у гуртожитку;
 • участь студентів у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах;
 • організація тематичних вечорів, зустрічей, екскурсій, походів в театри, кінотеатри;
 • співпраця зі Службою психологічної підтримки у розробці і впровадженні соціально-психологічних засобів формування й корекції адаптовності студентів.
 • індивідуальна робота зі студентами та ін.

На основі вищевикладеної системи кураторами складається та реалізується “План роботи куратора з адаптації студентів академічної групи до умов ВНТУ”.

Орієнтовний перелік заходів куратора  з адаптації студентів академічної групи в умовах університету:

 • знайомство з групою, проведення гри “Знайомство” та ін;
 • збір даних про студентів методом анкетування;
 • проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення адаптаційних проблем у студентів;
 • постійний моніторинг процесу адаптації студентів (психологічні тести, спілкування з групою, викладачами, заступником декана з виховної роботи, батьками, індивідуальне спілкування зі студентами тощо);
 • допомога куратора у вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів в процесі адаптації;
 • допомога куратора у формуванні в групі здорового морально-психологчного клімату та у профілактиці порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з системою виховної роботи у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної роботи у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку у ВНТУ;
 • зустрічі в рамках кураторських годин з представниками Служби психологічної підтримки ВНТУ (можливі інформаційні та тематичні зустрічі);
 • вибори органів студентського самоврядування групи (профорг, заступники старости за напрямами);
 • ознайомлення студентів з системою студентського самоврядування у ВНТУ;
 • зустрічі з представниками студентської ради факультету;
 • зустрічі з представниками профспілки студентів ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з модульно-кредитною системою навчання;
 • бесіда “Як працювати в бібліотеці”;
 • бесіда “Як краще організувати навчальну та самостійну роботу”;
 • бесіда “Про етику міжособистісних стосунків у групі”
 • зустрічі з представниками організацій, фірм, провідними спеціалі­стами випускових кафедр, випускниками, магістран­тами, аспірантами;
 • залучення студентів до культурно-мистецьких, оздоровчо-спортивних заходів та організації студентського дозвілля;
 • піклування куратора про соціальні умови життя  і побут студентів, особливо тих, які проживають у гуртожитку;
 • співпраця зі Службою психологічної підтримки ВНТУ;
 • співпраця з Центром культурології та мистецтва ВНТУ;
 • бесіда “Про підготовку до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання студентів з підготовки до складання сесії)”
 • аналіз на кураторських годинах стану відвідування студентами групи занять, успішності та дисципліни в групі;
 • обговорення результатів модуля;
 • підведення підсумків навчального триместру (року);
 • бесіда “Мовленнєва культура студента”;
 • бесіди “Про здоровий спосіб життя як запоруку успішної самореалізації особистості;
 • бесіди “Про профілактику та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо)
 • зустрічі з цікавими і видатними людьми України, ветеранами війни та праці й ін.