2.1.3.2. Планування виховної роботи в студентській академічній групі
Важливим етапом виховної роботи в академічній групі студентів є планування [11, с. 23], що являє собою розробку системи заходів реалізації мети, завдань, змісту виховання студентської молоді. При опрацюванні плану організаційно-виховної роботи необхідно керуватися урядовими, нормативно-правовими документами і методичними рекомендаціями з питань організації освіти та виховання у вищих навчальних закладах й іншими джерелами. Щоб правильно спланувати систему виховних заходів, варто через анкетування, бесіди, вивчення особових справ, аналіз поведінки студентів, їх ставлення до навчання визначити рівень вихованості студентів, їх готовність до саморозвитку. В процесі планування виховної роботи враховується головна мета національного виховання, специфіка та традиції факультету, інституту, університету, його матеріальна база, потреби і пропозиції студентської молоді, а також рекомендації викладачів. Планування виховної роботи кураторів зумовлено:
 • методами та завданнями виховної роботи куратора;
 • обов’язками куратора;
 • правами куратора та мірою його відповідальності.
План роботи куратора передбачає: 1. Організаційні заходи
 • допомога студентам академічної групи в навчальній діяльності, формування у них навичок самостійної роботи;
 • робота куратора з формування в групі здорового морально-психологічного клімату;
 • організація культурно-просвітницької роботи в академічній групі;
 • робота куратора з проведення кураторських годин.
2. Заходи контролю:
 • контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними завдань поточної атестації, складанням заліків та іспитів;
 • відвідування куратором студентів, які проживають у гуртожитках, з метою вивчення умов проживання і контролю за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у ВНТУ;
 • піклування куратора про соціальні умови життя і побут студентів, які проживають за межами гуртожитків;
 • співпраця куратора із представниками студентського самоврядування (староста, профорг, студентська рада);
 • співпраця куратора з адміністрацією інституту, факультету, студмістечка;
 • співпраця куратора з батьками студентів;
 • співпраця куратора зі Службою психологічної підтримки.
3. Заходи, що стимулюють самовиховання студентської молоді:
 • виховання у студентів потреб опановувати та засвоювати духовні й культурні цінності (загальнолюдські, національні, громадянські, родинні, особистісні);
 • залучення студентів групи до участі в наукових, культурних, спортивних та громадських заходах;
 • допомога куратора при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів.
4. Профілактичні заходи:
 • профілактика порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку у ВНТУ та чинного законодавства України;
 • пропагування у студентському середовищі здорового способу життя та мовленнєвої культури;
 • профілактика й попередження паління, алкоголізму, наркоманії та СНІДу.
5. Культурно-просвітницька діяльність:
 • співпраця куратора з Центром культурології та виховання студентів;
 • заохочення студентів до участі та їхня підтримка різноманітних заходів, що їх організовує клуб ВНТУ;
 • співпраця з ТОВ “Просвіта”;
 • інформування та участь у мистецькому житті міста й області.
Куратором розробляється і реалізується система практичних заходів з реалізації мети,  завдань і напрямів виховання студентів (план роботи куратора) на відповідний термін (триместр, рік).
Орієнтовний план організаційно-виховної роботи куратора групи МРЗ –09 доц. Карпенка М.О. на 1-й триместр 2009 – 2010 н.р.
Зміст організаційно-виховної роботи Термін виконання Відповідальні
Знайомство з першокурсниками. Участь  у святі “Посвячення в студенти”, знайомство з групою, проведення загальних зборів. 30.08.2009 р. Карпенко М. О.
Надання необхідної допомоги студентам в процесі їх поселення в гуртожитки  університету та отриманні у бібліотеці університету навчальних підручників, посібників. 31.08.2009 р. Карпенко М. О.
Кураторська година: 1) знайомство з групою, проведення гри “Знайомство”; 2) анкетування студентів (збір інформації про склад групи, запити, потреби, захоплення студентів тощо); 3) основні вимоги до студента в навчально-виховному процесі університету. 03.09.2009 р. Карпенко М. О.
Кураторська година: 1) вибори органів студентського самоврядування групи (профорг, заступники старости за напрямами); 2) бесіда “Про організацію співпраці куратора і групи”; 3) бесіда “Про етику міжособистісних стосунків у групі” 10.09.2009 р. Карпенко М. О.
Відвідування куратором студентів, які проживають у гуртожитку: знайомство з розміщенням студентів групи у гуртожитку; соціальними та побутовими умовами їхнього проживання; бесіда “Про правила внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитках” 11.09.2009 р. Карпенко М. О., актив групи
Кураторська година: 1) бесіда про “Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у ВНТУ”; 2) підготовка до свята “Студентська осінь”. 26.09.2009 р. Карпенко М. О., студентське самоврядування
Відвідування Національного музею-садиби М. Пирогова. 19.09.2009 р. Карпенко М. О., студентський актив
Кураторська година: 1)кредитно-модульна система навчання; 2) бібліотека ВНТУ (розміщення, правила користування бібліотечним фондом). 17.09.2009 р. Карпенко М. О.
Зустріч групи з викладачами випускової кафедри. 02.10.2009 р. Карпенко М. О.
Загальнофакультетська кураторська година: “Робота служби психологічної підтримки ВНТУ” (зустріч з представниками служби). 04.10.2009 р. Голова ОКНІ, Карпенко М. О.
Кураторська година: бесіда  “Про вимоги, підготовку та процес складання колоквіумів і заліків”. 10.10.2009 р. Карпенко М. О.
Кураторська година: ознайомлення студентів із системою виховної роботи  та Програмою реалізації гуманітарної політики й виховної роботи у ВНТУ. 17.10.2009 р. Карпенко М. О., студентське самоврядування
Кураторська година: зустріч з представниками студентської Ради факультету та профбюро студентів факультету. 25.10.2009 р. студентський актив, Карпенко М. О.
Допомога групі в організації різних форм дозвілля та відпочинку. Впродовж року Карпенко М. О., студентський актив
Загальнофакультетська кураторська година: “Про профілактику та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо)”. 31.10.2009 р. Голова ОКНІ, Карпенко М. О., студентський актив
Зустріч з батьками (процес адаптації студентів до умов навчання в університеті, аналіз успішності та дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку та ін.) 02.11.2009 р. Карпенко М. О.
Тематичний вечір, присвячений Дню українського студентства та Міжнародному дню  студентів. 08.11.2009 р. студентський актив, Карпенко М. О.
 Кураторська година: Проведення дослідження з метою визначення морально-психологічного клімату у групі. 15.11.2009 р. Карпенко М. О.
Загальнофакультетська кураторська година: Зустріч з випускниками факультету. 21.11.2009 р. Голова ОКНІ, Карпенко М. О.
Кураторська година: Бесіди “Про стан відвідування занять студентами групи ”, “Про стан дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку”, “Про вимоги, підготовку та процес складання  екзаменаційної сесії ”. 29.11.2009 р. Карпенко М. О.
Тематичний вечір, присвячений Дню збройних сил України 06.12.2009 р. студентський актив, Карпенко М. О.
Участь у заходах, присвячених Дню інституту. 11.12.2009 р. студентський актив, Карпенко М. О.
Проведення тематичних бесід, обговорень, проблемних питань за пропозицією студентів.   Карпенко М. О., студентський актив
Орієнтовний перелік інших організаційно-виховних заходів куратора академічної групи:
 1. Контроль за успішністю студентів;
 2. Контроль за відвідуванням студентами занять;
 3. Контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку;
 4. Контроль процесу та результату складання студентами екзаменаційної сесії;
 5. Система заходів з адаптації студентів 1-го курсу до умов університету;
 6. Залучення студентів групи до участі в наукових, культурних, спортивних та громадських заходах;
 7. Відвідування куратором студентів, що проживають в гуртожитках, та піклування про соціальні умови життя і побут студентів, які проживають за межами гуртожитків;
 8. Пропагування в студентському середовищі здорового способу життя та мовленнєвої культури;
 9. Співпраця куратора з адміністрацією факультету, інституту;
 10. Робота куратора в ОКНІ.
 11. Співпраця куратора зі Службою психологічної підтримки;
 12. Співпраця куратора з Центром культурології та виховання студентів;
 13. Співпраця куратора з батьками студентів академічної групи;
 14. Допомога групі в організації проведення тематичних вечорів, зустрічей, диспутів тощо;
 15. Індивідуальна робота куратора;
 16. Інші заходи.
Протягом триместру Карпенко М. О.