2.1.2. Положення про Об'єднання кураторів і наставників студентських груп Вінницького національного технічного університету

Чинне у ВНТУ Положення про Об’єднання кураторів і наставників студентських груп є методичним орієнтиром для кураторів. Його зміст повною мірою окреслює напрями роботи куратора, що є традиційними для нашого університету і виправдали себе в щоденній педагогічній роботі.

Об’єднання кураторів і наставників університету як організаційна структура дозволяє посилити роль, авторитет кураторів та наставників при прийнятті рішень, які належать до сфери їхньої діяльності, а з іншої сторони – посилити відповідальність кураторів та наставників студентських груп за результати своєї роботи.

Значний позитивний досвід нашої роботи дозволяє нам запропонувати текст як зразок навчально-методичного документа.

1. Загальні положення

1.1. Куратор студентської групи (наставник курсу) призначається для надання допомоги студентам у формуванні колективу студентської групи, адаптації студентів до умов життя та навчання в університеті, проведенні виховної, культурно-просвітницької роботи, контролю за навчальним процесом студентів, здійснення зв'язків з батьками студентів тощо.

1.2. Куратором студентської групи (наставником курсу) може бути викладач, який користується авторитетом, з високими моральними якос­тями та педагогічною майстерністю, організаторськими здібностями, може здійснювати позитивний виховний вплив на студентів та має ба­жання (хист) виконувати цю відповідальну місію.

1.3. Куратор (наставник) призначається розпорядженням декана факультету за поданням завідувача кафедри або заступника декана.

1.4. Куратор бере під своє керівництво (під свою опіку) студентську групу, як правило, на період її навчання на І курсі.

1.5. Наставник опікується студентами навчального потоку, що складає 2-3 і більше груп, що навчаються на ІІ, ІІІ, ІV курсах.

1.6. Об’єднання кураторів і наставників університету (ОКНУ) є формою організації та координації діяльності кураторів і наставників університету.

1.7. Об’єднання кураторів і наставників інституту (ОКНІ) є формою організації та координації діяльності кураторів і наставників факультетів, що входять до складу відповідного інституту.

1.8. Заміна куратора (наставника) може робитись за ініціативи Ради з виховної роботи, директора інституту, декана факультету, заступника декана з виховної роботи, голови ОКНІ, студентів групи (курсу), якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або з інших поважних причин.

2. Об’єднання кураторів і наставників університету (ОКНУ)

2.1. ОКНУ як форма організації та координації діяльності кураторів студентських груп і наставників курсів університету бере на себе відповідальність за проведення виховної, культурно-просвітницької роботи в межах завдань, обов’язків і прав, визначених для кураторів та наставників і ОКНУ в цілому даним Положенням.

2.2. ОКНУ підпорядковується Раді з виховної роботи університету.

2.3. Головою ОКНУ є заступник голови Ради з виховної роботи.

2.4. Вищим дорадчим органом ОКНУ є загальні збори ОКНУ, які проводяться не рідше одного разу в рік.

2.5. Збори ОКНУ:

2.5.1. Заслуховують і ухвалюють звіт Голови ОКНУ про роботу Ради ОКНУ та ОКНУ в цілому за навчальний рік.

2.5.2. Затверджують план роботи ОКНУ на наступний навчальний рік.

2.5.3. Вносять пропозиції та рекомендації з покращення виховної та культурно-просвітницької роботи кураторів і наставників.

2.6. Пропозиції та рекомендації зборів ОКНУ стають обов’язковими для їх виконання кураторами та наставниками після затвердження їх Радою з виховної роботи.

2.7. Органом управління ОКНУ, між зборами ОКНУ, є Рада ОКНУ, якою керує заступник голови Ради з виховної роботи, до складу якої залучаються голови ОКНІ.

2.8. Голова ОКНУ організовує і координує роботу кураторів та наставників університету в період між засіданнями Ради ОКНУ.

2.9. Рада ОКНУ збирається на своє засідання 1 раз на два місяці.

2.10. Рада ОКНУ має право:

2.10.1. Обговорювати та аналізувати стан виховної, культурно-просвітницької роботи в межах завдань, обов’язків і прав кураторів та наставників, визначених даним Положенням, й вносити пропозиції до Ради з виховної роботи;

2.10.2 Отримувати інформацію від адміністрації університету, дирекції інститутів, деканатів, адміністрації студмістечка в межах виконання своїх обов’язків;

2.10.3 Звертатись до адміністрації університету, Ради з виховної роботи, адміністрації студмістечка з метою вирішення проблем навчально-виховного процесу, проживання студентів у гуртожитку тощо;

2.10.4. Заслуховувати на своїх засіданнях голів ОКНІ про роботу кураторів та наставників відповідних факультетів;

2.10.5. Контролювати та перевіряти роботу ОКНІ.

2.11. ОКНУ (Рада ОКНУ) підзвітне у своїй роботі Раді з виховної роботи університету.

3. Об’єднання кураторів та наставників інституту

3.1. ОКНІ як форма організації та координації діяльності  кураторів і наставників студентських груп в межах інститутів є базовою структурою ОКНУ.

3.2. ОКНІ як організаційна структура бере на себе відповідальність за проведення виховної, культурно-просвітницької роботи в межах завдань, прав і обов’язків, визначених для кураторів та наставників цим Положенням.

3.3. Вищим дорадчим органом управління ОКНІ є збори ОКНІ, які проводяться 1 раз на місяць.

3.4. Збори ОКНІ:

3.4.1. Обговорюють питання навчально-виховного процесу в межах завдань, обов’язків кураторів і наставників, визначених даним Положенням;

3.4.2. Обирають голову ОКНІ, який забезпечує організацію і координацію роботи кураторів і наставників в межах факультету. Голова ОКНІ підзвітний у своїй роботі заступнику декана з виховної роботи та голові ОКНУ;

3.4.3. Заслуховують та затверджують звіт голови ОКНІ про роботу ОКНІ за навчальний рік;

3.4.4. Затверджують план роботи ОКНІ на наступний навчальний рік;

3.4.5. 3аслуховують звіти кураторів і наставників за результатами триместру (року) про виконання ними своїх обов’язків, стан навчальної дисципліни та морально-психологічний клімат у студентських групах (на курсах), з якими працює куратор чи наставник.

3.5. ОКНІ має право:

3.5.1. Вносити пропозиції, звертатись до деканату, дирекції інституту, адміністрації студмістечка з метою вирішення проблем організації навчально-виховного процесу, проживання в гуртожитку тощо;

3.5.2. Отримувати інформацію від дирекції інституту, деканату, завідуючого кафедрою, адміністрації студмістечка в межах виконання своїх обов’язків;

3.5.3. Запрошувати на збори ОКНІ студентів для проведення виховної роботи у випадках порушення студентами навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;

3.5.4. Звертатись до деканату, дирекції інституту, Ради з виховної роботи про застосування установлених форм дисциплінарного або адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення навчальної дисципліни, громадського порядку тощо.

4. Завдання та методи діяльності куратора студентської групи

4.1. Діяльність куратора здійснюється відповідно до затверджених принципів та напрямків виховання.

4.2. Основними виховними завданнями куратора чи наставника є виховні завдання вищих навчальних закладів  (п. 4.6 Концепції національного виховання, Статут ВНТУ, Програма реалізації гуманітарної політики та виховної роботи ВНТУ).

Куратор студентської групи:

 • допомагає студентам адаптуватися до умов навчально- виховного процесу в університеті;
 • виявляє різноманітні інтереси та здібності, що притаманні студентам групи і сприяє їх реалізації;
 • проводить тестування та анкетування студентів з метою виявлення психологічних, моральних якостей студентів і з метою вивчення морально-психологічного клімату колективу студентської групи;
 • допомагає формуванню колективу студентської групи та створенню в ній здорового морально-психологічного клімату;
 • сприяє встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами, співробітниками університету;
 • допомагає розв’язанню конфліктних ситуацій, які виникають як між студентами, так і між студентами та викладачами або співробітниками університету;
 • допомагає у формуванні активу, ядра групи, навколо якого буде формуватись колектив студентської групи;
 • допомагає активу групи у формуванні студентського колективу, формуванні здорового морально-психологічного клімату в групі;
 • вивчає проблему неформального лідерства в студентській групі і залучає неформальних лідерів до формування у колективі здорової психологічної та моральної атмосфери;
 • знайомить студентів з чинними нормативними документами, які врегульовують відносини між адміністрацією, викладачами і студентами у вищому навчальному закладі;
 • проводить заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами Ради з виховної роботи, деканату та власними;
 • регулярно проводить кураторські години, які є основною організаційною формою роботи куратора зі студентською групою;
 • проводить індивідуальну виховну роботу зі студентами;
 • з’ясовує питання дисципліни студентів, проводить роботу з профілактики девіантної поведінки студентів;
 • розробляє і реалізовує заходи щодо недопущення студентами пропусків занять;
 • на основі реалізації виховних та культурно-просвітницьких заходів сприяє формуванню у студентів позитивних ціннісних орієнтацій, спрямованих на здобуття знань, підвищення культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;
 • вивчає побутові умови студентів групи, особливо тих, хто проживає у гуртожитку. Допомагає студентам, які проживають у гуртожитку, вирішувати проблеми, що пов’язані з проживанням у гуртожитках;
 • співпрацює із завідувачем гуртожитку, заступником директора студмістечка при вирішенні проблем, які пов’язані з проживанням студентів у гуртожитках;
 • встановлює та підтримує зв’язки з батьками студентів. Своєчасно інформує їх про назріваючі проблеми у студентському житті їх дітей, вирішення яких потребує втручання батьків або батьківського догляду;
 • використовує інші форми та методи педагогічного впливу на студентське середовище.

5. Обов’язки куратора студентської групи

Куратор студентської групи зобов’язаний:

5.1. Проводити виховну та культурно-просвітницьку роботу в межах завдань, визначених даним Положенням, Статутом ВНТУ, Програмою реалізації гуманітарної та виховної політики ВНТУ, планами роботи факультетів;

5.2.  Вивчати соціологічні та психологічні аспекти життя в групі;

5.3. Організовувати проведення соціологічних та психологічних досліджень у групі;

5.4. Сприяти формуванню здорового морально-психологічного клімату в студентській групі;

5.5. Сприяти адаптуванню студентів до навчально-виховного процесу в університеті;

5.6. Проводити кураторські години;

5.7. Роз’яснювати студентам рішення ректорату, Ради з виховної роботи, Ради інституту, факультету;

5.8. Доводити до відома студентів зміст чинних внутрішніх нормативних документів (правил, положень, наказів тощо);

5.9. Піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які належать до компетенції університету;

5.10. Складати плани виховної роботи і звітувати про їх виконання на зборах ОКНІ;

5.11. Вести журнал куратора;

5.12. Контролювати стан успішності студентів;

5.13. Допомагати студентам продуктивно використовувати вільний час, в тому числі і для реалізації їх креативних здібностей;

5.14. Встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками, своєчасно інформувати їх як про успіхи, так і негаразди у студентському житті їхніх дітей.

6. Права куратора студентської групи

Куратор студентської групи має право:

6.1. Отримувати інформацію від дирекції інституту, деканату, завідувача кафедри, адміністрації студентського містечка в межах виконання своїх обов’язків;

6.2. Відвідувати практичні та лекційні заняття студентів;

6.3. Відвідувати студентів у гуртожитку;

6.4. Листуватися і проводити зустрічі з батьками;

6.5. Захищати довірених йому студентів, коли порушуються їх права, застосовуються несправедливо завищені міри покарання;

6.6. Брати участь в обговоренні питань про виключення студентів з університету, виселення з гуртожитку, накладення інших стягнень тощо;

6.7. Брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, преміювання студентів, надання їм матеріальної допомоги, поселення в гуртожитках студентів довіреної групи;

6.8. Пропонувати найкращих студентів групи до нагороджень та різних форм заохочень за успіхи в навчанні, науковій, культурно-просвітницькій, спортивній роботі тощо.

7. Обов’язки та права наставника курсу

Наставник курсу:

7.1. Сприяє створенню у студентському середовищі здорового морально-психологічного клімату.

7.2. Сприяє встановленню нормальних стосунків між студентами, викладачами та співробітниками університету;

7.3. Допомагає розв’язанню конфліктних ситуацій, які виникають як між студентами, так і між студентами, викладачами або співробітниками університету;

7.4. Знайомить студентів з чинними нормативними документами, рішеннями ректорату, Ради з виховної роботи;

7.5. Проводить виховну, культурно-просвітницьку роботу серед студентів курсу за планами Ради з виховної роботи, деканату та власними планами;

7.6. Контролює навчальний процес студентів.

7.7. 1-2 рази на триместр проводити збори-зустрічі зі студентами;

7.8. Аналізує стан дисципліни студентів. Проводить роботу з профілактики девіантної поведінки студентів;

7.9. Організовує знайомство з підприємствами виробничої сфери. Організовує екскурсії, зустрічі з керівниками, спеціалістами, провідними спеціалістами випускових кафедр, випускниками, магістрантами, аспірантами;

7.10. Залучає студентів до участі в науково-дослідній роботі, спрямовуючи їх до вступу в магістратуру, аспірантуру.

Наставник курсу має право:

7.11. Отримувати інформацію від дирекції інституту, деканату, завідувача кафедри, адміністрації студмістечка в межах виконання своїх обов’язків;

7.12. Захищати підопічних студентів у випадках, коли порушуються їх права, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри покарання;

7.13. Брати участь у процесі працевлаштування студентів після закінчення їх навчання в університеті.

8. Відповідальність кураторів та наставників

Куратор (наставник) несе відповідальність:

8.1. За виконання обов’язків куратора (наставника), передбачених даним Положенням;

8.2. За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та нерозповсюдження інформації, що належить до таємниць внутрішнього світу або приватного життя.