1.2. Виховна робота інституту кураторів академічних груп

Важливою складовою навчально-виховної роботи ВНТУ є розроблена і впроваджена Система роботи кураторів академічних студентських груп.

Як зазначається в матеріалах підсумкової колегії МОН України “Головною фігурою в реалізації програм виховної роботи є куратор (тьютор, наставник) груп” [12].

Завдання інституту кураторів та наставників визначаються метою виховної роботи у вищій школі і характеризуються багатовекторністю напрямів, спрямованих на формування громадських, соціально-культурних та професійних якостей майбутнього фахівця, залучення студентів до наукової роботи, творчої діяльності, до духовних надбань українського народу. Незаперечним є те, що робота куратора групи передбачає створення здорового морально-психологічного клімату в колективі, спонукає студентів до активної громадської позиції, творчих ініціатив, протидії антисоціальним та антикультурним явищам; підтримує саморозвиток особистості, її самостійності.

Мета та зміст роботи кураторів академічних груп у ВНТУ визначаються  “Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної роботи у Вінницькому національному технічному університеті”, “Положенням про Об’єднання кураторів і наставників студентських груп ВНТУ” та іншими нормативними й методичними документами.

Робота кураторів і наставників студентських груп направлена на реалізацію принципів гуманістичної педагогіки, допомогу у створенні в студентських групах атмосфери довіри, поваги як між студентами, так і між студентами та викладачами, співробітниками, контроль за навчальним процесом студентів, проведення виховної, культурно-просвітницької роботи, пропагування здорового способу життя тощо.

Складовими системи роботи інституту кураторства є:

 • організаційне забезпечення роботи кураторів;
 •  методичне забезпечення роботи кураторів;
 •  психологічний супровід роботи кураторів;
 •  стимулювання роботи кураторів.
Організаційне забезпечення роботи кураторів

З метою організації та координації діяльності кураторів і наставників студентських груп, посилення ролі, авторитету кураторів та наставників при прийнятті рішень, які стосуються сфери їх діяльності, а з іншого боку, посилення відповідальності кураторів і наставників за результати своєї роботи у 2002 році створено Об’єднання  кураторів і наставників університету (ОКНУ),структурною та організаційною основою якого є Об’єднання кураторів і наставників інститутів (ОКНІ). Об’єднання  кураторів і наставників працює згідно з Положенням про Об’єднання  кураторів і наставників студентських груп ВНТУ.

Основною організаційною формою роботи куратора зі студентською групою є кураторські години, які проводяться 1 раз на тиждень.

Кураторські години є важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській групі.

Вони є організаційною формою проведення зустрічей  з психологами, спеціалістами з права, представниками різних просвітницьких організацій, ветеранами війни і праці, випускниками університету, представниками Студентської ради, проведення тематичних вечорів (зустрічей) та ін.

Значну роль у виховному процесі факультетів відіграють загальнофакультетські кураторські години, які проводяться 1 раз на місяць.

Загальнофакультетські кураторські години проводяться за участі студентів всіх груп відповідного курсу.

Найчастіше на такі зустрічі запрошуються представники управлінь, об’єднань, асоціацій, громадських організацій, владних структур, інші компетентні особистості з різних галузей знань, а також представники адміністрації ВНТУ. Ці кураторські години є ефективною формою проведення інформаційної, професійно-орієнтовної, культурно-просвітницької, національно-патріотичної, морально-правової, профілактично-оздоровчої роботи.

Значну організаційну роль у роботі куратора відіграє наявність журналу куратора академічної групи.

Структура журналу куратора.

 • Список студентів.
 • Інформація про студентів.
 • Плани роботи куратора.
 • Проведення кураторських годин та інших заходів у групі.
 • Результати навчання за МРС та підсумкові результати складання сесій.
 • Результати складання сесії 3-го (трудового) триместру.
 • Звіти куратора про роботу.
 • Зауваження осіб, які перевіряли роботу куратора.
 • Для нотаток.

Наявність у журналі таких розділів робить роботу куратора організованою, чіткою, визначеною, контрольованою.


Методичне забезпечення роботи кураторів

Складовими методичного забезпечення роботи кураторів є Положення про Об’єднання  кураторів і наставників студентських груп ВНТУ, журнал куратора академгрупи, різноманітні матеріали методичного та просвітницького характеру на допомогу в роботі куратора, проведення загальноуніверситетського методико-психологічного семінару для молодих кураторів, проведення різноманітних науково-методичних семінарів  та психологічних тренінгів для кураторів на факультетах.


Психологічний супровід роботи кураторів

Як було зазначено вище, Служба психологічної підтримки створена для надання допомоги у вирішенні психологічних проблем, що виникають у навчальному і виховному процесах у ВНТУ. Працівники Служби – кваліфіковані психологи з великим досвідом практичної роботи – одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності вважають співпрацю з кураторами академічних груп.

Основними напрямами психологічного супроводу роботи кураторів є:

 • проведення з кураторами теоретичних і методичних семінарів;
 • організація роботи “Школи  молодого куратора”;
 • психолого-методичне і теоретичне забезпечення роботи кураторів;
 • виступи на зборах кураторів інститутів;
 • проведення психологічного консультування для кураторів;
 • робота психологів в гуртожитках університету;
 • проведення індивідуальних консультацій для студентів;
 • проведення на кураторських годинах групових занять з елементами тренінгу;
 • інформаційні та просвітницькі виступи на загальнофакультетських кураторських годинах;
 • надання допомоги кураторам у проведенні і проведення психологічних досліджень в академічних групах, гуртожитках.
Стимулювання роботи кураторів

Моральне стимулювання роботи кураторів академгруп базується на визначенні кращих кураторів факультетів, інститутів, університету та вшануванні їх під час проведення різних заходів. Кращі куратори університету вшановуються під час проведення “Дня університету”, інформація про їх роботу розміщується на сторінках університетського часопису “Імпульс”.

Важливим фактором ефективності роботи кураторів є матеріальне стимулювання роботи куратора. Система матеріального стимулювання базується на “Методиці експертного оцінювання результатів діяльності кураторів академгруп вищого навчального закладу”, розробленій к.е.н. Мокіною Ю. В. під керівництвом д.т.н., професора, академіка АПНУ Мокіна Б. І. і затвердженій Вченою радою ВНТУ (29. 12. 2005 р.). За результатами експертного оцінювання кураторам встановлюються надбавки до заробітної плати за високі досягнення у праці.

Досвід нашої роботи доводить, що така цілісна, інтерактивна, взаємообумовлена в усіх своїх внутрішніх зв’язках система виховної роботи здатна сприяти формуванню якісно нового спеціаліста, що має стати не тільки професіоналом, а передусім носієм загальнолюдської культури, причетним до духовної єдності епохи. Створюючи систему виховної роботи ми намагалися не тільки збагатити ціннісні орієнтації та духовні пріоритети студентської молоді, але і забезпечити охорону духовного здоров’я особистості, збереження національного менталітету, гальмування проявів агресії і насильства, підтримання і підвищення рівня творчої самодіяльності, активізацію внутрішнього життя людини, поглиблення процесів самопізнання та самовдосконалення.