СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Авдєєва І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі кура­тора академгрупи : навч. посібник // І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова. – К. : ВД “Професіонал”, 2007. – 304 с.
 2.  Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г. А.  Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92 – 100.
 3. Бохонкова Ю. О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів: Дис ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Ю. О. Бохонкова. – Луганськ, 2005. – 207 с.
 4. Буяльська Т. Б. Гуманізація технічної освіти в умовах соціально-економічної та духовної кризи суспільства / Т. Б. Буяльська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  1993. – № 1. –  С. 36 – 39.
 5. Буяльська Т. Б. Гуманітарна підготовка магістрів в дзеркалі проблем вищої школи / Т. Б. Буяльська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  1995. – № 2 (7). – С. 24 – 26.
 6. Буяльська Т. Б. Деякі проблеми розвитку студентського самоврядування у ВНЗ (з досвіду роботи ВНТУ) / Т. Б. Буяльська, Т. В. Черняхович // Гуманізм та освіта. Зб. матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19-21 вересня 2006 р. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. – С. 424 – 426.
 7. Буяльська Т. Б. Гуманістична сутність освіти: проблема збереження / Т. Б. Буяльська // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19-21 вересня 2006 р. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. – С. 18 – 21.
 8. Буяльська Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти роботи кураторів з адаптації студентів першого курсу в умовах вищого навчального закладу / Т. Б. Буяльська, М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 5. – С. 105 – 112.
 9. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 384 с.
 10. Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій. – К. : ІЗМН, 1997. – 120 с.
 11. Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого навчального закладу освіти: навч. посібник / М. І. Соловей, В. С. Демчук (уклад.). – К. : Вид. центр КДУ, 2000. – 68 с.
 12. Вища освіта України – Європейський вибір: стан, проблеми, перспективи. Матеріали до підсумкової конференції колегії. 21 березня 2008 р. // Освіта України. – 2008. – № 21-22 (905) – С. 1 – 24.
 13. Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ. – Методичний довідник для студентів І-V курсів / Під. ред. Т. Б. Буяльської та О. В. Зінько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 126 с.
 14. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
 15. Дубасенюк О. А. Методичні рекомендації куратору академічної групи з виховної роботи серед студентів педуніверситету / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Житомирський держ. пед. університет, 2000. – 87 с.
 16. Дябел Л. І. Методичні рекомендації для занять по соціалізації  студентів-першокурсників / Л. І. Дябел. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 33 с.
 17. Іваницька П. Ф. Шлях до вівтаря власного серця: практичний посібник з виховної роботи на допомогу кураторам груп / П. Ф. Іваницька. – Рівне, 2000. – 190 с.
 18. Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання. Довідниково-методичний посібник. – Вінниця: Діло, 2006. – 98 с.
 19. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 200 с.
 20. Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) // Інформ. зб.  Міносвіти України. – 1996. – № 6. – С. 2 – 11.
 21. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформ. зб.  Міносвіти України. – 1996. – № 13. – С. 2 – 15.
 22. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV акредитації // Інформ. зб.  Міносвіти України. – 1998. – № 17-18. – С. 50 – 53.
 23. Методичний посібник куратора академічної групи (основні нормативно-правові та організаційно-методичні матеріали куратора академічної групи) / Укл. Є. П. Масюткін, І. М. Грицаєнко. – Мелітополь : Таврійська державна агротехнічна академія, 2001. – 81 с.
 24. Мокін Б. І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів: монографія / Б. І. Мокін,  Ю. В. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 112 с.
 25. Молодь і закон: Збірник нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді / За заг. ред. Н. І. Косаревої. – К. : ІЗМН, 1997. – 352 с.
 26. На допомогу куратору студентської групи / Укл. Л. В. Мороз. – [б. м.], 2004. – 346 с.
 27. Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес / Відповідальний за випуск: Кремень В. Г., Степко М. Ф. та ін. – К. : МОНУ, 2004. – 31 с.
 28. Прищак М. Д. Теоретико-методологічні засади педагогіки духовності / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 5. – С. 16 – 23.
 29. Профільно-об’єднуючий навчально-науковий інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання. Довідниково-методичний посібник / Під ред. Т. Б. Буяльської – Вінниця : друкарня “Діло”, 2006. – 98 с.
 30. Романова С. В. Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих навчальних технічних закладах: Дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / С. В. Романова. – Луганськ, 2006 – 257 с.
 31. Соколова І. М. Інститут кураторів у вузі / І. М.  Соколова //  Освіта і управління. – 1998. – № 4. – С. 74 – 82.
 32. Соколова И. М. Методы исследования адаптации студентов И. М. Соколова. – Харьков, 2001. – 276 с.
 33. Соловей М. І. Виховна робота у вищому навчальному закладі / М. І. Соловей, В. С. Демчук. – К. : Ленвіт, 2003. – 257 с.
 34. Тимошенко З. І. Організація виховного процесу у вищих навчальних закладах: навчально-практичний посібник / З. І. Тимошенко. – Вид. Європейського університету, 2004. – 88 с.
 35. Шукати шляхи модернізації освіти: доповідь Міністра освіти і науки України Василя Кременя на Всеукраїнській нараді вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Освіта України. – 2003. – № 95 (493). – С. 4 – 5.