Додаток В
Витяг з Державної національна програми "Освіта" (Україна ХХІ століття)
Національне виховання

Національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури.

В основу національного виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Пріоритетні напрями реформування виховання:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 • виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей;
 • формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;
 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
 • формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.
Основні шляхи реформування виховання:
 • реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу;
 • впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей;
 • розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду;
 • об'єднання зусиль державних і громадських інституцій у вихованні молоді, сприяння діяльності дитячих та юнацьких організацій;
 • розвиток різноманітних дитячих і молодіжних об'єднань за інтересами, позашкільних освітньо-виховних закладів (будинків школярів, станцій юних техніків, натуралістів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, музичних і художніх студій, малих академій народних мистецтв тощо);
 • організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків;
 • активний обмін надбаннями духовної культури між усіма народами, які населяють Україну, а також з українською діаспорою;
 • широке використання в навчально-виховному процесі високохудожніх творів літератури та мистецтва;
 • докорінні зміни в підготовці і перепідготовці педагогічних кадрів для національного виховання.