Додаток Д
Витяг з Постанови Президії Академії педагогічних наук України та Вченої ради Вінницького національного технічного університету "Про гуманітарну складову в змісті інженерної освіти" (2006 р.)

Заслухавши і обговоривши інформацію академіка-секретаря відділення педагогіки і психології вищої школи АПН України, академіка М. Б. Євтуха, доповіді ректора Вінницького національного технічного університету, академіка Б. І. Мокіна, проректора з виховної і наукової роботи в галузі гуманітарних дисциплін Вінницького національного технічного університету, професора Т. Б. Буяльської, Президія АПН України і Вчена рада Вінницького національного технічного університету зазначають, що вітчизняна інженерна освіта загалом зберегла напрацьовані впродовж десятиліть здобутки у галузі гуманізації та гуманітаризації технічної і технологічної освіти, позбувшись ідеологічних нашарувань та поглибивши її в напрямі засвоєння студентами загальнолюдських цінностей. Завдяки цьому вітчизняні технічні та технологічні університети сьогодні є не лише центрами вищої освіти і науки в регіонах, а і центрами культури, а їхні випускники поповнюють ряди технічної інтелігенції держави, здатної до позитивних рішень у примноженні національного багатства України.

Разом з тим, Президія АПН України і Вчена рада Вінницького національного технічного університету зазначають, що окремі гуманітарні дисципліни технічних ВНЗ, які за своїм змістом мало чим відрізняються від аналогічних навчальних предметів загальної середньої освіти, дублюють їх, потребують суттєвого удосконалення і за змістом, і за формами і технологіями навчання. Викликають занепокоєння також факти, що деякі технічні ВНЗ намагаються зменшити обсяг викладання гуманітарних дисциплін до мінімуму, якого явно недостатньо для того, щоб країна нарощувала економічний потенціал без нанесення шкоди навколишньому середовищу, національному багатству, трудовим ресурсам і знищення факторів самобутності українського народу. Не виправдовує себе викладання у технічних ВНЗ великої кількості скорочених курсів гуманітарного змісту. У більшості випадків гуманітарні дисципліни, які викладаються у технічних ВНЗ, за своїм змістом носять загальний характер, не пов’язані зі специфікою технічних і технологічних спеціальностей, що суттєво понижує мотивацію до опанування ними.

Зважаючи на зазначене, Президія АПН України і Вчена рада Вінницького національного технічного університету

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Звернути увагу, що ті технічні та технологічні ВНЗ країн Західної та Центральної Європи, що уже долучились до Болонського процесу, вводять у навчальні плани інженерних спеціальностей гуманітарні дисципліни в обсязі 10-15% від загального навчального навантаження студентів.

2. В якості обов’язкових компонентів гуманітарної складової змісту інженерної освіти рекомендувати:

  • комплекс філософських дисциплін (основи філософії, релігієзнавство, логіка, естетика, етика);
  • комплекс дисциплін, націлених на пізнання студентами внутрішнього світу людини та механізмів її взаємодії з соціумом (психологія, педагогіка, соціологія);
  • комплекс дисциплін, націлених на сприйняття загальнолюдських цінностей (етика і культура, мистецьке надбання народів і епох, українська та зарубіжна культура);
  • комплекс правових дисциплін (основи права, правознавство, політологія, політична історія України);
  • комплекс мовних дисциплін (українська мова, ділова українська мова, іноземна мова, ділова іноземна мова);
  • практикувати у реалізації гуманітарної складової у змісті інженерної освіти використання інтегрованих курсів, розроблених для кожного з зазначених комплексів дисциплін і наближених до специфіки фахової підготовки студентів.

3. З врахуванням зазначеного Відділенню педагогіки і психології вищої школи підготувати, організувати обговорення у технічних ВНЗ України та затвердити на засіданні бюро Відділення Концепцію гуманітарної підготовки фахівців не гуманітарного профілю.

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

4.1. Передбачити у навчальних планах інженерних спеціальностей гуманітарну складову у змісті бакалаврської підготовки на рівні 15-20%, у змісті підготовки спеціалістів на рівні 8-10%, у змісті магістерської підготовки на рівні 20-25% від сумарного навчального навантаження студентів.

4.2. Для збереження індивідуальної неповторності ВНЗ з усталеними, вивіреними роками традиціями у гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти дозволити викладачам цих ВНЗ зміщувати акценти і підсилювати вагу саме тих дисциплін, які найкраще забезпечені викладачами високої кваліфікації та матеріальною базою, вивільняючи для цього час шляхом викладання інших гуманітарних дисциплін в межах мінімуму, необхідного для засвоєння їх основних принципів.