Питання та завдання для самоконтролю

1. Здійсніть аналіз індивідуально-психологічних властивостей особистості як структурних елементів психології особистості та їхнього впливу на процес управлінської діяльності.

2. Дайте означення понять “статус”, “позиція”, “роль” як характеристик місця та поведінки особистості в соціальних групах.

3. Розкрийте суть та зміст існуючих теорій керівництва (лідерства).

4. Проаналізуйте структуру та зміст базових якостей та рис керівника.

5. Які існують ролі керівника в організації?

6. Проаналізуйте компоненти структури професіоналізму управлінської діяльності.

7. Які існують відмінності між лідерством та керівництвом?

8. Які якості характеризують керівника-лідера?

9. Виконайте аналіз класичної концепції стилю керівництва.

10. Які існують сучасні (новаторські) стилі керівництва?

11. Проанілізуйте структуру та зміст управлінської сітки Р. Блейка та Дж. Моутона.

12. В чому полягає суть мотивації як головної функції сучасної теорії та практики менеджменту?

13. Дайте означення понять “мотив”, “потреба”, “мотивація”.

14. Розкрийте зміст сучасних теорій мотивації.

15. Дайте означення поняття “комунікація” як ключової функції управління людьми.

16. Здійсніть аналіз суті та змісту комунікативної компетентності керівника.

17. Які існують вимоги до критики та спілкування в управлінській діяльності?

18. Проаналізуйте функції спілкування.

19. Які Ви знаєте способи спілкування?

20. Проаналізуйте теорію трансакційного аналізу як способу управлінського спілкування.

21. Дайте характеристику вербального засобу спілкування.

22. Які засоби спілкування належать до невербальних?

23. Визначте та проаналізуйте особливості індивідуальної ділової бесіди.

24. Визначте та дайте характеристику форм колективного обговорення проблем.

25 Охарактеризуйте поняття публічного виступу та етапи написання промови.