Питання та завдання для самоконтролю

1. Сформулюйте та проаналізуйте предмет та завдання психології праці.

2. Яку роль ергономіка відіграє в організації трудової діяльності?

3. Чому менеджмент сприятливих умов праці можна вважати головною функцією психології праці?

4. Дайте означення поняття фізіології праці.

5. Які фактори виробничого середовища впливають на фізіологічний та психологічний стан людини?

6. Проаналізуйте фізичні умови праці та їх вплив на людину.

7. Як впливає на трудову діяльність фактор естетичних умов праці?

8. Розкрийте суть та зміст режиму та графіка роботи як факторів трудового процесу.

9. Дайте означення поняття функціонального стану суб’єкта праці.

10. Які групи явищ регулюють функціональні стани людини в праці?

11. Які існують види функціональних станів?

12. Здійсніть аналіз динаміки працездатності та стану втомлення.

13. Дайте означення понять “професія”, “спеціальність”.

14. В чому суть та зміст класифікації професій за Е. Климовим?

15. Здійсніть аналіз психологічної структури професійної діяльності.

16. Дайте означення понять “профорієнтація”, “профвідбір”, “атестація кадрів”.

17. Розкрийте суть та зміст профпідбору кадрів як структурного елементу психології управління працею.

18. Які існують функції профорієнтації?

19. В чому полягає суть поняття професійної придатності?

20. Які існують етапи профвідбору, в конкретній організації зокрема?

21. Розкрийте суть та зміст методу професіографії.

22. Дайте означення понять “професіограма” та “психограма”.

23. Які існують види психограм?

24. Проаналузуйте існуючі підходи до змісту та структури професіограм.

25. Які існують основні принципи професіографування?