Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте означення понять “управління” та “соціальне управління”.

2. Розкрийте суть та зміст поняття “психологія управління”.

3. Який існує зв’язок психології управління з іншими управлінськими та психологічними дисциплінами?

4. Яка роль етичних та психологічних знань в професійній діяльності менеджера?

5. В чому полягає проблематичність визначення предмета, структури та змісту психології управління в організації у вітчизняній психології управління?

6. Проаналізуйте розбіжності західного та вітчизняного підходів до структурного та змістовного означення предмету психології управління.

7. Розкрийте зміст завдань психології управління.

8. Дайте означення та здійсніть аналіз використання понять “управління”, “менеджмент”, “керівництво”, “менеджер”, “керівник”, “організація”.

9. Проаналізуйте структуру психології управління як навчальної дисципліни.

10. Розкрийте значення та зміст функцій управління в організаціях.

11. Здійсніть аналіз суті та змісту психологічних засад розвитку класичних теорій менеджменту.

12. Яка роль в розвитку теорії управління належить Ф. Тейлору, М. Веберу, А. Файолю?

13. Що таке “Хоторнський експеримент”?

14. Розкрийте сутність та зміст теорії “людських відносин”.

15. Яку роль в розвитку сучасних засад психології управління відіграє теорія управління П. Друкера?

16. Розкрийте психологічні основи суті та змісту сучасних теорій менеджменту.

17. В чому полягає необхідність розвитку ситуаційної теорії управління?

18. Проаналізуйте основні етапи та зміст історії розвитку вітчизняної психології управління.

19. Проаналізуйте сучасний стан та перспективи розвитку психології управління.

Яку роль сучасна теорія та практика менеджменту відводить особистості?