1.1 Вступ до курсу “Психологія управління в організації”

1.1.1 Поняття про психологію управління

Поняття “управління” поширене в різних науках і означає функцію, властиву організованим системам (біологічним, технічним, соціальним, військовим та ін.).

Управління – функція, що забезпечує збереження певної структури, організованих систем, підтримку режиму їх діяльності, реалізацію їх програми і цілей; цілеспрямований вплив на систему з метою переходу її з одного стану в необхідний інший.

Залежно від компонентів навколишнього світу – нежива природа, жива природа і людське суспільство, уп­равління традиційно поділяють на такі види:

 • технічне управління в неживій природі (в технічних системах) – управління науково-технічними процесами й фізичними тілами, системами машин тощо;
 • біологічне управління в живих організмах (у біологічних системах) – управління процесами, які відбуваються у живій природі і пов’язані з життєдіяльністю організмів;
 • соціальне управління в суспільстві (в соціальних системах) – управління як вплив на діяльність людей, об’єднаних у різні соціальні групи.

Предметом нашого аналізу є соціальне управління – цілеспрямований, планомірний та систематичний вплив суб'єкта управління на його об’єкт.

Відповідно до головних суб’єктів суспільного життя соціальне управління поділяється на:

 • управління індивідуальною діяльністю людини;
 • управління спільною діяльністю людей.

Управління спільною діяльністю людей, у свою чергу, можна диференціювати за такими критеріями:

 • за сферами організації суспільства;
 • за рівнями управління в суспільстві.

За сферами організації суспільства виокремлюють такі види соціального управління:

 • адміністративно-державне (політичне управління);
 • управління соціокультурною сферою (духовне виробництво);
 • управління виробничою сферою (матеріальне виробництво).

За рівнями управління в суспільстві виокремлюють такі види соціального управління:

 • управління суспільством (державою) в цілому;
 • управління соціальною сферою;
 • управління регіоном;
 • управління організацією.

З одного боку, найвищою цінністю, метою, а з іншого – найбільшим капіталом, ресурсом в любій сфері соціального управління є людина. Ефективне використання людського ресурсу є головним завданням соціального управління. Ключова роль в цьому процесі належить психології. Тому важливим чинником ефективності управлінської діяльності, особливо в організації, стає психологія управління.

Психологія управління наука про психологічні основи управлінської діяльності.

Психологія управління, зародившись на перехресті психологічних дисцип­лін, функціонує і розвивається у нерозривному зв'язку як із суспільними нау­ками, так і з тими, що сфокусовані на проблемах управління.

Особливими є її взаємозв’язки з психо­логічними дисциплінами: загальна психологія, психологія особистості, соціальна психологія, акмеологія, психологія кар’єри, психологія праці, інженерна психологія, психологія бізнесу, етнопсихологія, психологія творчості та ін.

Основні поняття і ключові слова:

управління, соціальне управління, психологія управління.