Додаток Б


Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (за ДСП 201-97)
А. Значення встановлених коефіцієнтів комбінованої дії хімічних речовин (Ккд)
  I. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосфер­ному повітрі встановлено ефект сумації біологічної дії з Ккд рівним 1,0 (при розрахунку за формулою)
                                         C1         C2             Cn
------ + ------  + ... -------  ≤ 1,0:
                                        ГДК1     ГДК2       ГДКn

 

1. Ацетон, акролеїн, фталевий ангідрид;
2. Ацетон і фенол;
3. Ацетон і ацетофенон;
4. Ацетон, фурфурол, формальдегід і фенол;
5. Аерозолі п’ятиоксиду ванадію та оксидів марганцю;
6. Ацетальдегід і вінілацетат;
7. Аерозолі п’ятиоксиду ванадію і сірчистий ангідрид;
8. Аерозолі п’ятиоксиду ванадію і триоксиду хрому;
9. Азоту диоксид, гексен, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю;
10. Акрилова і метакрилова кислоти;
11. Акрилова і метакрилова кислоти, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат;
12. Ацетон, трикрезол, фенол;
13. Аміак, сірководень;
14. Аміак, сірководень, формальдегід;
15. Аміак, формальдегід;
16. Азоту диоксид і оксид, мазутна зола, сірки диоксид;
17. Бензол і ацетофенон;
18. Валеріанова, капронова і масляна кислоти;
19. Вольфрамовий і сірчистий ангідриди;
20. Гексахлоран і фазолон;
21. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахінон і 1,4-нафтахінон;
22. 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-трихлорпропан, і тетрахлоретилен;
23. Ізопропілбензол і гідроперекис ізопропілбензолу;
24. Ізобутенілкарбінол і диметилвінілкарбінол;
25. Метилдигідропіран і метилентетрагідропіран;
26. Миш’яковистий ангідрид і свинцю ацетат;
27. Миш’яковистий ангідрид і германій;
28. Моно-, ди- і пропіламіни;
29. Озон, диоксид азоту, формальдегід;
30. Оксид вуглецю, диоксид азоту, формальдегід, гексан;
31. Оксид вуглецю і пил цементного виробництва;
32. Оцтова кислота і оцтовий ангідрид;
33. Пропіонова кислота і пропіоновий альдегід;
34. Свинцю оксид і сірки диоксид;
35. Сірководень і формальдегід;
36. Сірчистий ангідрид і аерозоль сірчаної кислоти;
37. Сірчистий ангідрид і нікель металевий;
38. Сірчистий ангідрид і сірководень;
39. Сірчистий ангідрид і диоксид азоту;
40. Сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, фенол і пил конверторного виробництва;
41. Сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, диоксид азоту і фенол;
42. Сірчистий ангідрид і фенол;
43. Сірчистий ангідрид і фтористий водень;
44. Сірчаний і сірчистий ангідриди, аміак і оксиди азоту;
45. Сірководень і дініл;
46. Сильні мінеральні кислоти (сірчана, соляна і азотна);
47. Сірчанокислі мідь, кобальт, нікель і сірчистий ангідрид;
48. Фенол і ацетофенон;
49. Фурфурол, метиловий і етиловий спирти;
50. Циклогексан і бензол;
51. Етилен, пропілен, бутилен і амілен.
II. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосфер­ному повітрі встановлено ефект неповної сумації біологічної дії
а) з Ккд рівним  1,6 (при розрахунку за формулою)

                                          C1        C2           Cn
----- + ------ + ... ------  ≤ 1,6:
                                         ГДК1    ГДК2    ГДКn

52. Вольфрамат натрію, парамолібдат амонію, свинцю ацетат;
б) з Ккд рівним 2,0 (при розрахунку за формулою):

                                        C1         C2              Cn
----- + -------- + ... --------  ≤ 2,0:
                                     ГДК1     ГДК2        ГДКn

53. Вольфрамат натрію, миш’яковистий ангідрид, парамолібдат амонію, свинцю ацетат;
в) з Ккд рівним 2,5 (при розрахунку за формулою):

                                         C1         C2               Cn
-------- + -------- + ... -------- ≤ 2,5):
                                       ГДК1        ГДК2        ГДКn

54. Вольфрамат натрію, германію диоксид, миш’яковистий ангідрид, парамолібдат амонію, свинцю ацетат.
III. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосфер­ному повітрі встановлено ефект посилення (потенціювання) біологічної дії з Ккд рівним 0,8 (при розрахунку за формулою):

                                         C1            C2            Cn
-------- + -------- + ... -------- ≤ 0,8):
                                      ГДК1       ГДК2        ГДКn 

55. Бутилакрилат і метилакрилат;
56. Фтористий водень і фтористі солі.
IV. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі встановлено ефект незалежної біологічної дії (зберігається ГДК кожної речовини):
57. Гексиловий, октиловий спирти (Ккд = 2);
58. Сірки диоксид, цинку оксид (Ккд = 2).

Б. Гранично допустимі концентрації (ГДК) деяких забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів

 


Речовини

ГДК, мг/м3

В повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88)

Максималь-
на разова

Середньо-
добова

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

Азоту діоксид

2

0,085

0,04

2

Азоту оксид

5

0,6

0,06

3

Альдегід масляний

5

0,015

0,15

3

Аміл бромистий

-

0,8

-

2

Амонію нітрат (аміачна селітра)

-

-

0,3

4

Амофос

-

2

0,2

4

Аміак

20

0,2

0,04

4

Ангідрид оцтовий

1

0,1

0,03

3

Ангідрид фосфорний

1

0,15

0,05

2

Анілін

0,1

0,05

0,03

2

Ацетон

200

0,35

0,35

4

Барій вуглецевий

-

-

0,004

1

Білок пилу білкововітамінного концентрату (БВК)

0,1

-

0,001

2

Бенз(а)пірен

-

-

0,1 мкг/100 м3

1

Бензин (нафтовий малосірчаний)

100

5

1,5

4

Бензин сланцевий

-

0,05

0,05

4

Бензол

15

1,5

0,1

2

 

Продовження додатка Б

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Бром

0,5

-

0,04

2

Бромоводень

-

1

0,1

3

Бутан

300

200

-

4

Бутилацетат

200

0,1

0,1

4

Ванадію (V) оксид

0,1

-

0,002

1

Завислі речовини (аерозоль)

-

0,5

0,15

3

Гексан

300

60

-

4

Германію (IV) оксид

2

-

0,04

3

Двоокис сірки

-

0,5

0,15

2

Диметиламін

1

0,005

0,005

2

Дихлорметан

10

3

1

2

Діетиловий ефір

300

1

0,6

4

Зола

4

0,5

0,05

4

Заліза оксид

4

-

0,04

3

Йод

1

-

0,03

2

Кадмію оксид

0,05

-

0,01

2

Кислота азотна (HNO3)

2

0,4

0,15

2

Кислота борна

10

-

0,02

3

Кислота валеріанова

5

0,03

0,01

3

Кислота сірчана (H2SO4)

1

0,3

0,1

2

Кислота оцтова

5

0,2

0,06

3

Кобальт металічний

0,5

0,5

-

1

Кобальт сірчанокислий

0,01

-

0,001

2

Ксилол

50

0,2

0,2

3

Магнію оксид

10

0,4

0,05

3

Марганець і його сполуки

0,3

0,01

0,001

2

Міді оксид

1

-

0,002

2

Миш’як

0,04

-

0,003

2

Нафталін

20

0,003

0,003

4

Нікель, розчинні солі

0,005

-

0,0002

1

Нікель металічний

0,05

-

0,001

2

Нікелю оксид

0,05

-    

0,001

2

Нітробензол

3

0,008

0,008

2

Озон

0,1

0,16

0,03

1

Олова хлорид

 

0,5

0,05

3

Пеніцилін

-

0,05

0,0025

3

Пентан

300

100

25

4

 

Продовження додатка Б

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Пропілен

 

3

3

3

Ртуть металева

0,01

-

0,0003

1

Сажа

-

0,15

0,05

3

Свинець і його сполуки

0,01

-

0,0003

1

Сірководень

10

0,008

-

2

Сірковуглець

1

0,3

0,005

2

Скипидар

300

2

1

4

Спирт етиловий

1000

5

5

4

Вуглецю оксид

20

5

3

4

Фенол

0,3

0,01

0,003

2

Хром шестивалентний

1

0,0015

0,0015

2

Циклогексан

80

1,4

1,4

4

Етилацетат

200

0,1

0,1

4

Етилбензол

50

0,02

0,02

3

 

Примітки: 1) у випадках визначення недиференційованого за скла­дом пилу (аерозолю) допускається приймати значення ГДК його: максимальної разової – 0,5 мг/м3, середньодобової – 0,15 мг/м3, 3-й клас небезпечності. Ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів тощо), для яких встановлюються відповідні ГДК;
2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об’єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна пе­ревищувати ГДК, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток).