8.6  Автоматизовані системи управління міським транспортом


Пониженню шкідливих викидів автомобілів сприяє рівномірний рух машин на вулицях, ліквідація заторів, скорочення затримок транспорту на перехрестях.

 

Нелегко рухатися в міському транспортному потоці, особливо в го­дини „пік”. Поволі накопичується дратівливість: швидкість падає, довго і, здається, зовсім невиправдано затримують світлофори, нагрі­вається дви­гун, безцільно згорає паливо. А щільність руху в містах все зростає і тен­денція ця буде зберігатися. Можливості ж теперіш­ньої вуличної мережі не безмежні. Будівництво нових, просторих магістралей не завжди можливе. По-перше, воно трудомістке, дороге і вимагає багато часу. По-друге, ба­гато наших міст мають великі райо­ни старовинної забудови, що є історич­ною цінністю. До того ж, як показує досвід, і сучасні міські автомагістралі, якщо рух на них організовано погано, починають „задихатися”.

 

Регулювальним елементом руху є світлофор, який чисто механічно ви­конує свою роботу. За закладеною в ньому один раз програмою він че­рез певні проміжки часу переключає сигнали і абсолютно „байдужий” до постійно мінливої транспортної ситуації як на самому перехресті, так і на сусідніх. Єдино правильні рішення можуть дати тільки „електронні регулювальники”, обладнані ЕОМ, спеціальними датчиками, встанов-леними на проїжджій чистині, які одержують інформацію про рух транспорту з сусідніх перехресть.

 

Такі регулювальні системи встановлюються на всіх головних магіст­ралях великих міст. Ряд світлофорів обладнано спеціальними пристроя­ми, які дозволяють вибирати режим роботи  залежно від кількості транспорту на тій чи іншій вулиці.

 

На деяких ділянках доріг з’явилися світлофори, в яких поряд а трьома загальноприйнятими світловими сигналами, загорається четвер­тий – голубий. Він нагадує водіям автомобілів про необхідність вик­лючення двигуна в очікуванні зеленого світла.

 

В Москві розроблена і впроваджена автоматизована система управ­ління дорожнім рухом „Старт”. Вона принципово відрізняється від більш простих подібних систем, що діють в інших містах. Завдяки за­стосуванню вдосконалених технічних засобів, математичних методів і обчислювальної техніки ця система дозволяє оптимально керувати ру­хом транспорту у всьому місті та повністю звільнити людину від обо­в’язків безпосереднього регулювальника автомобільними потоками.

 

Система має замкнутий контур управління дорожнім рухом: транс­порт – детектори (датчики) – ЕОМ – світлофорна сигналізація і дорожні знаки – транспорт.

 

Інформацію про щільність потоку транспорту безперервно передають датчики, закладені в асфальт у вигляді індуктивних рамок перед ос­новними перехрестями і на контрольних перерізах вулиць. В пам’ять ЕОМ закладені програми управління рухом з урахуванням самих різнома­нітних умов – пори року, дня   тижня, часу доби, стану проїжджої час­тини, погоди тощо. Одержавши інформацію від датчиків і проаналізу­вавши їх, ЕОМ без участі людини знаходить в своїй пам’яті програму оптимального управління рухом для кожної конкретної транспортної си­туації.

 

В багатьох містах країни впроваджується принципово нова система регулювання дорожнім рухом під назвою „бігуча хвиля”. Вона не тіль­ки видає водію необхідну інформацію, але і забезпечує плавність ав­томобільного потоку, що значно зменшує транспортні аварії, які вини­кають часто при зміні сигналу світлофора, і скорочує викиди шкідли­вих речовин в атмосферу.