8.1 Зниження забруднення атмосфери відпрацьованими газами шляхом економії палива


Забруднення атмосфери відбувається:
- відпрацьованими газами, які вики­даються через вихлопну трубу;
- картерними газами;
- вуглеводня­ми внаслідок випаровування палива з бака, карбюратора і трубопро­водів.

 

В складі відпрацьованих газів автомобіля найбільшу питому вагу до об’єму мають окиси вуглецю (0,5...10%), окисли азоту (до 0,8%), неспалені вуглеводні (0,2...3,0%), альдегіди (до 0,2%) і сажа. В абсолютних величи-нах на 1000 л палива карбюраторний двигун викидає з вихлопними і карте­рними газами: 200 кг окису вуглецю, 25 кг вуг­леводнів, 20 кг окислів азоту, 1 кг сажі та 1 кг сірчаних з’єднань.

 

Сучасна автомобільна промисловість світу випускає тисячі авто­мо­білів різного призначення, в тому числі більше 400 базових моде­лей легко­вих автомобілів: від легкових мікролітражних з двигунами об’ємом до 500 см3 і потужністю 15...18 кВт до автомобілів вищого класу з двигунами 160...250 кВт і більше. Типаж вантажних автомо­білів і автобусів ще більш різноманітний.
Вітчизняні легкові автомобілі витрачають в середньому 10 л па­лива на 100 км шляху. Середньотонажні вантажні автомобілі витрача­ють    20...30 л на 100 км пробігу. У важких вантажних автомобілів і тягачів (ав­топоїздів) витрата палива досягає 40...50 л на 100 км пробігу. Те ж можна сказати і про міські автобуси великої та особли­во великої місткості.

 

Для кожного типу двигуна (карбюраторного чи дизельного) при ін­ших різних умовах кількість забруднювальних речовин, що виділяють­ся в ат­мосферу, пропорційна витратам палива. Тому економія па­лива одноча­сно означає скорочення викидів токсичних речо­вин в атмосферу.

 

Підвищення паливної економічності автомобіля досягається, голо­вним чином, за рахунок удосконалення процесів згорання в двигу­нах:
- по­шарове спалювання палива;
- форкамерно-факельне спалювання;
- застосу­вання підігріву і випаровування палива у впускному тракті;
- використання  електронного запалювання.

 

Додатковими резервами підвищення економіч­ності автомобіля є:
- зниження маси автомобіля за рахунок удосконалення його кон­стру­кції та застосування неметалевих і високостійких матеріалів;
-  поліпшення аеродинамічних показників кузова;
- зниження опору повітряних фільтрів і глушителя, відключення допоміжних агрегатів, наприклад вентилятора, тощо;
- зниження маси палива (неповне заповнення ба­ків) і маси істру-ментів, що перевозяться;
- застосування покришок з радіальним розташуванням корду для зниження опору катання колеса;
- застосування ЕОМ для вибору оптимального режиму роботи двигуна  залежно від дорожніх умов;
- використання систем виключення з роботи ряду циліндрів двигуна у випадку, коли від нього не вимагається велика потужність тощо.

 

Першочергове значення для зменшення забруднення  атмосфери ав­томобілями має їх технічний стан. Повністю справний автомобіль витрачає менше палива і уже цим сприяє зниженню рівня забруднення повітря. Але головну увагу необхідно направити на справний стан паливної апаратури і системи запалювання.        

 

Не меншу роль у справі зниження витрат палива відіграють доско­на­лість руху на вулицях і дорогах  та майстерність водіння автомобі­ля, яка заклечається в тому, щоб, за можливістю, мати менше зупинок, а відпові­дно, холостого ходу, розгонів і сповільнювань, під час яких зростають ви­трати палива і значно збільшується кількість заб­руднень, що отруюють ат­мос­феру.