Розділ  7   МАГНІТНЕ  ОЧИЩЕННЯ   ГАЗІВ


 

Переважна частина залізовміщувальних домішок парів і конденсатів на електростанціях, газових і рідких компонентів та продуктів аміачного виробництва, відхідних газів і стічних вод в металургії має магніто-сприйнятливі (феромагнітні, антиферомагнітні) властивості, тобто здатність до магнітного осадження, яка реалізується в спеціальних устаткуваннях (фільтрах, осаджувачах).

 

Магнітосприйнятливі частинки, піддаючись магнітному осадженню, виконують також супутню „транспортну” функцію, захоплюючи інші час-тинки домішок та іони. Це дозволяє вважати метод магнітного осадження більш універсальним порівняно з його прямим призначенням.

 

Перспективне штучне попереднє введення в середовище (чи утворення) магнітосприйнятливих частинок з наступним сумісним осадженням їх з іншими домішками.

 

Робочим органом магнітних фільтрів-осаджувачів (рис. 7.1) є фільт­рувальна (гранульована) намагнічена насадка 2, яка безпосередньо контак­тує з потоком газу чи рідини, які очищаються.

 

Головна позитивна якість таких насадок в тому, що при дії на них порівняно невеликим намагнічувальним полем в їх порах, переважно поблизу точок контакту гранул, формується поле високої напруженості, яке набагато перевищує напруженість намагнічувального поля, і високого ступеня неоднорідності. Внаслідок цього частинки піддаються ефективній силовій осаджувальній дії, чим і досягається тонке очищення газів від магнітосприйнятливих фракцій домішкових частинок при умові наявності у гранул антикоро­зійних властивостей.

 

 

Рисунок 7.1 – Соленоїдний фільтр-осаджувач:

1 – корпус; 2 – фільтрувальна насадка; 3 – соленоїд для створення магнітного поля

 

При цьому магнітофільтраційне очищення (МФ-очищення) допускає порівняно великі робочі швидкості протікання середовища, яке очищається (наприклад, не менше, ніж в 3...10 разів порівняно з традиційним очищен­ням, де проявляються тільки хімічні та механічні сили захоплювання), що робить магнітні очисні установки одночасно компактними і високопродук­тивними. Такі насадки також зберігають свої магнітні властивості в широ­кому температурному діапазоні (для заліза до 770°С), що дозволяє їх за­стосовувати для очищення середовищ, які знаходяться в різних температу­рних режимах.

 

Апарати, призначені для тонкого МФ-очищення рідин і газів, класифікуються за трьома основними групами  залежно від особливостей намагнічувальних систем та їх компоновки з зоною осадження домішок, тобто фільтрувальною намагнічувальною насадкою [35] .

  1. Електромагнітні фільтри з осердям-насадкою: робоча насадка роз­ташована безпосередньо в порожнині намагнічувальних котушок. Власне в цих конструкціях сама насадка – це своєрідне осердя намагнічувальної котушки.
  2. Багатополюсні фільтри з „відділеними” електромагнітами: мають значну кількість малогабаритних котушок із стальними осердями-магнітопроводами, розташованими за межами насадки і спрямованими своїми полюсами до насадки. Як правило, осердя складають разом з насадкою замкнутий магнітний контур
  3. Фільтри з „відділеними”  постійними магнітами: мають пакет по­стійних магнітів, але не як  осаджувальних елементів, а як намагнічуваль­них систем з можливістю управління ними для періодичного переривання магнітної дії на фільтрувальну насадку (для апаратів перших двох груп пе­реривання магнітної дії здійснюється відключенням струму живлення).