7.1  Електромагнітні фільтри з осердям-насадкою


Самою розповсюдженою конструкцією цієї групи апаратів є соленоїдний фільтр-осаджувач, який має різні модифікації. Найдоцільніша продуктивність фільтрів-осаджувачів соленоїдного типу визначається з критерію L/D ≥ 2...3, де: Lдовжина соленоїда, м; D – діаметр соленоїда, м. При зберіганні L/D ≥ 2...3, застосовуючи перфоровану перегородку і роздвоюючи потік (рис. 7.2), можна забезпечити необхідне значення активної довжини насадки. При очищенні більших потоків діаметр порівнянний з необхідною довжиною насадки. В таких випадках доцільніше застосовувати дві перфоровані перегородки (рис. 7.3) або коаксіальні перфоровані перегородки і пропускати середовище, яке очищається, поперек насадки. Характерні втрати магнітного поля в навколишнє середовище можна зменшити в конструкції, близькій до тороїдальної, в якій кількість секцій визначається витратами середовища, яке очищається, в тому числі з заглибленими  в секцію котушками, а також  в модульній  конструкції, яка складається із соле­ноїдних секцій, спарених насадкою (рис. 7.4) або стальними шунтами.

 

При цьому необхідно враховувати маси насадки і проводу, приведені до одиничних витрат, а також середню відносну напруженість намагнічувального поля.

 

 

 

Рисунок 7.2 – Електромагнітний двоходовий фільтр-осаджувач з перфорованою посередині перегородкою:
1 – корпус; 2 – електромагнітна котушка; 3 – перфорована перегородка; 4 – насадка

 

 

     
 

 

Рисунок 7.3 – Електромагнітний поперечно-проточний  фільтр-
осаджувач  з  двома  перфорованими  перегородками:
 1– корпус;  2 – електромагнітні котушки;  3 – перфорована  перегородка;  4 – насадка

 

Розрахунок фільтрів-осаджувачів першої групи є звичайною електротехнічною задачею, яка враховує дані про намагнічування гранульованих насадок. Проте вже на стадії вибору принципової кон-струкції виникає низка запитань, на які необхідно мати таку інформацію:
- дані про намагнічувальну силу Iωв;
- площу вікна намотки S;
- діаметр корпусу D(приблизно рівний внутрішньому діаметру соленоїда);
- зовнішній діаметр соленоїда (котушки) Ds;
- кількість витків ωв, загальну довжину проводу lпр і електричний опір котушки RK;
- напругу U, потужність Р і масу M котушки залежно від продук-тивності Q, напруженості намагнічувального поля Н, довжини насад-ки (котушки) L, швидкості фільтрування V.


 

 

Рисунок 7.4 – Електромагнітний двоходовий фільтр-осаджувач із спареними насадкою соленоїдними секціями: 1 – корпус;  2 – електромагнітні котушки; 3– насадка

 

Длясоленоїдного чи однієї із секцій тороїдального або спареного фільтра-осаджувача з обмеженням втрат магнітного поля в середньому від 0 до 20 %.
;             ;          ;
;;      ;       (7.1)
;      ,

 

де      І – сила струму, А;
          jc – густина струму, А/ мм2;
          Sпр – переріз проводу (шини), мм2;
          Ко – коефіцієнт, який враховує заповнення проводом вікна котушки, приймається рівним 0,5...0,7
ρпр – питомий опір проводу (для міді – 0,018 Ом·мм2/м, для алюмінію – 0,028 Ом·мм2/м)
γпр – густина матеріалу проводу (для міді – 8,9·10-6 кг/мм3)
W – параметр об’єму котушки


,                             (7.2)
.

 

Причому, якщо W  помножити на  π/4, то одержимо об’єм самої котушки без об’єму її внутрішньої порожнини.