Розділ 6 ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ГАЗО- І ПАРОПОДІБНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

 

Технологічні гази промислових агрегатів (печей, котлів, ванн, вагра­нок)  крім твердих частинок вміщують шкідливі газо– і пароподібні викиди у вигляді окислів сірки і азоту, окису вуглецю, сірководню, хлору, хлорис­того водню тощо, які забруд­нюють атмосферу.

 

Вловлювання газоподібних викидів має на меті санітарне очищення газів і використання напівпродук­тів, які влов­люються, для одержання добрив, кислот, сірки та інших цінних хі­мічних продуктів.

 

Методи очищення промислових викидів від газоподібних заб­руднень за характером протікання фізико-хімічних процесів поді­ляються на шість основних груп:

поглинання при промиванні газів рідинами –  абсорбція;

промивання викидів розчинами реагентів, які хімічно сполучають до­мішки – хемосорбція;

поглинання газоподібних домішок твердими активними речови­нами –  адсорбція;

термічна нейтралізація газів;

поглинання домішок шляхом застосування каталітичних пере­тво­рень;

біохімічне очищення газів.