6.7  Гідрофільтри


Широко застосовуються в промисловості, особливо при вловлюванні аерозолів фарб, гідрофільтри, основними конструктивни­ми елементами яких є: зрошуваний повітровід, зрошувальні пристрої (переливні лотки, перфоровані труби чи форсунки), краплиновловлювач і відстійник. Харак­теристики гідрофільтра (ефективність вловлювання і аеродинамічний опір) залежать від конфігурації зрошувального пристрою.


Існують гідрофільтри різної конструкції, але найрозповсюд­женіші  форсункові,  каскадні  та  ударно-струминні. У форсун­ковому  гідро- фільтрі (рис. 6.22, а) повітровід, через який рухається забруднене пові­тря, обладнаний форсунками, які  подають дисперговану воду. Цей тип гі­дро­фільтра ефективний, але вимагає великих витрат води, тому що вико­рис­тання зворотної рідини вик­лючено.

Рисунок 6.22 – Схеми гідрофільтрів різних типів:
а) гідрофільтр форсунковий: 1 – форсунки; 2 – бункер; 3 – крап­ли­новловлювач;  б) каскадний гідрофільтр з подачею води через перфоровані труби: 1 – перфорована труба; 2 – бункер; 3 – крап­линовловлювач;  в), г) каскадні гідрофільтри з переливними лот­ками: 1 – переливні лотки; 2 – бу­нкер; д) ударно-струминний гідрофільтр: 1 – імпелярний канал; 2 – бу­нкер.

 

Каскадні гідрофільтри (рис. 6.22, б, в) вміщують у повітро­водах по­хилі лабіринти і перегородки. Вода подається через перфо­ровані труби на верхні перегородки і стікає на ті, які лежать нижче, ут­ворюючи водяні за­віси на шляху руху забрудненого повітря. В деяких типах каскадних фі­ль­трів перегородки виконані у вигляді лотків для збирання води (рис. 6.22, г). Вода подається у верх­ній лоток, а на шляху руху запиленого пові­тря утворюються водя­ні завіси при стіканні води з верхнього лотка нижній.

 

Конструкція каскадних гідрофільтрів допускає використання зворо­тної води, але її недоліком (особливо при подачі води через перфоровану трубу) є  нерівномірна водяна завіса, що по­нижує ефективність уловлю­вання аерозолів.

 

Максимальну ефективність вловлювання аерозолів і парів розчин­ників а також аерозолів фарби забезпечують ударно-струминні гідрофі­льтри (рис. 6.22, д). В той же час опір цих гідрофільтрів максималь­ний.

 

Повітровід цих гідрофільтрів має складну конфігурацію. Ае­розолі фарби осаджуються при дотику забрудненого повітря з по­верхнею рідини, яка знаходиться у нижній ємності, при русі через водяні завіси а також за рахунок дії коріолісових сил під час руху повітря  лабіринтом повітро­воду. Крім того, в деяких кон­струкціях осадження аерозолів відбувається за рахунок частково­го барботування через шар води.

 

Порівняльна характеристика гідрофільтрів різних типів на­ведена в табл. 6.6.

 

Тривала експлуатація гідрофільтрів приводить до забивання повітро­водних каналів і водоподавальих пристроїв шаром фарби. Це погіршує ха­рактеристику гідрофільтра, зменшує ефективність вловлювання і збільшу­ється аеродинамічний опір. Періодичне очищення забруднених поверхонь гідрофільтра не дозволяє отримати почат­кову ефективність і, крім того,   є  трудомістким процесом.

 

Для попередження забруднення внутрішніх поверхонь гідрофільтра у воду додають різні хімічні речовини: каустичну соду (10 кг на 1 м3 води), в тій же кількості емульгатор (емульсол, кальциновану чи каустичну соду, гексахлорофен). При вловлюванні аерозолів меламіноалкідних емалів ви­користовують агломерувальні добавки, г/л: NaOH – 4,35; Na2CO3 – 0,13; декстрин – 0,5. Приготовлений розчин завантажують у гідрофільтр
з розрахунку 0,1 мл на 1 л води.

 

З врахуванням організації завантажування і вивантажування пофар­бованих деталей приймається конструкція камери –  тупикова чи прохідна. Ширина камери Вк, мм, без гідрофільтра визначаєть­ся за формулою:
                  ,                                         (6.36)
де     Вд –  ширина деталі (виробу), мм;
         Вк –  відстань від деталі до стіни камери при поперечному відсмок-туванні, рівна 550 мм;
В1 –  те ж при нижньому відсмоктуванні –  1200…1500 мм;
В2  –  відстань від деталі до повітропромивного каналу 550 мм.

 

Таблиця 6.6 – Технічна характеристика гідрофільтрів


Тип гідро-фільтра

 

 

Викори-сто­вувана фарба

Відносні витрати

Втрати тиску в гідро -фільтрі, Па

Коефіцієнт очи­щення,%

повітря на 1м2 гі­дрофі­ль-тра, тис. м3/год.

води (оборот), л/м3 повітря

аеро­золів фарби

арома­тичних ву­гле­вод­нів

1

2

3

4

5

6

7

Форсунко­вий

Грунт 138

7,9

1,1

176

97

 

Нітро­емаль 507

6,7

1,3

94

Каскадний з подачею води:
 через перфоровані труби

 

 

грунт 138

 

 

5,6

 

 

2,2

 

 

216

 

 

92

 

 

53

1

2

3

4

5

6

7

 

Емаль
МЛ-25

5,7

2,2

218

86

52

 

 

 

 

 

 

 

з верхнього переливного лотка

Емаль
МЛ-25

 

5,1

 

5,5

 

510

 

92

 

50

 

Грунт 138

4,9

5,7

520

93

57

Ударно струминний:

 

 

 

 

 

 

насосний

Емаль 123

5,8

6,1

870

92

52

безнасосний

Емаль 123

3,7

730

98

60

 

Емаль МЛ-25

2,6

840

97

 

Нітро­емаль

4,2

1150

77

 

Довжину камери приймають рівною довжині гідрофільтра (2200, 3400 чи 4200 мм). Висота камери визначається як сума висоти деталі Нд, відстані від підлоги до низу деталі (800 мм) і відстань від верху деталі до стелі камери (1000мм).
Об’єм повітря Q, м3/год., що видаляється з камери з поперечним від­смоктуванням, повинен забезпечити певну швидкість у відкритому отворі камери:
                       ,                                         (6.39)
де    К –  коефіцієнт, який  враховує відсмоктування, рівний 1,15;
        V –  нормована швидкість у відкритому отворі (залежить від способу фарбування і складу лакофарбувального матеріалу), м/с;
        S –  площа відкритого отвору камери з врахуванням перекриття ви­робом, м2 ;
Площа S визначається як:
                                         (6.40)
Для камер з нижнім відсмоктуванням кількість повітря, що повинна забезпечити необхідні швидкості у відкритому отворі і швидкість в перерізі нижнього відсмоктувача не менша 0,5 …0,6 м/с, тобто
                  ,                                      (6.41)
де    Sп –  площа підлоги камери, м2;
При цьому Q не менше 3600V(S1+S2), де S1 і S2 – площі вхідного і вихідного перерізів.
Після розрахунку одержані значення порівнюють і для вибору гідро­фільтра приймають максимальне.
Знаючи необхідну кількість повітря для провітрювання камери, ви­бирають чи проектують гідрофільтр, для чого попередньо визначають його довжину і висоту. Ці розміри повинні забезпечити швидкість повітря в промивному каналі 5…6,5 м/с.
Технічні характеристики типових фарбувальних камер наведені в табл. 6.7.