6.5.3 Апарати з пиловидним каталізатором

 

Застосовуються з метою інтенсифікації процесів очищення. В цих апаратах використовується каталізатор у вигляді дрібних частинок, які за допомогою спеціальних сопел розпилюються у всьому об’­ємі апарата. Цим досягається повніше використання реакційного об’­єму апарата.

 

 

Рисунок 6.16 – Каталітичний реактор з пиловидним каталізатором:
1 – циліндричний корпус, в нижній частині якого розміщені сопла 6 та бункер 4; 2 – каталізатор; 3 – циклон; 5 – ежекторний пристрій; К – свіжий каталізатор; Кв  – відпрацьований каталізатор


Схема реактора з пиловидним каталізатором наведена на рис. 6.16. Апарат складається з циліндричного корпуса 1, в нижній час­тині якого розташовані сопла 6 і бункери 4. Газ, який  підлягає очищенню, ділиться на два потоки. Один потік поступає в ежектор (струменевий насос), який змішує з каталізатором і під напором подає су­міш в реактор. Сюди ж через друге сопло подається другий потік газу, який сприяє повнішому і рів­номірному перемішуванню газу з каталізатором. Частинки каталізатора, знаходячись в завислому стані, зі всіх сторін інтенсивно обмиваються га­зовим потоком, завдяки чому каталітичний процес інтенсифікується. Реак­ція про­тікає в той час, коли частинки каталізатора знаходяться в польоті. Осілі частинки каталізатора збираються в нижній частині апарата і знову надходять в ежектор для повторного використан­ня чи на регенерацію. Бі­льшість частинок каталізатора виноситься з газовим потоком. Вловлю­вання частинок каталізатора здійснюється в циклоні 3, після чого вони знов змішуються з га­зом і повертаються в реактор.