6.2 Хемосорбція

 

Хемосорбція – поглинання газів, парів і розчинених речовин твер­дими чи рідкими поглиначами (сорбентами) з утворенням малолетких чи малорозчинних хімічних з’єднань. Прикладами хемосорб­ції в системі тве­рде тіло – газ (пар) можуть служити: поглинан­ня кисню окислом барію при температурі біля 600°С з утворен­ням перекису барію, поглинання азоту розжареним металевим маг­нієм з утворенням нітриду магнію. Звичайне окислення металів можна розглядати   як хемосорбцію кисню повітря. Га­зоподібний двоокис вуглецю сорбується гашеним вапном   з утворенням вугле­кислого кальцію. Пари хлорного водню поглинаються гашеним вап­ном, утворюючи при цьому хлорний кальцій.

 

Максимальна кількість речовини, яка поглинається, визначається стехіометричною ємністю і пружністю парів одержаного хімічного з’єднання при даній температурі. Поглинання відбувається зви­чайно в ди­намічних умовах, тобто при продуванні пароповітряної  суміші через шар зернистого хемосорбенту чи при барботуванні газу через шар поглиналь­ного розчину. Проте для системи тверде тіло – газ (пар) стехіометрична ємність практично не використо­вується, тому що гальмом хімічної реакції є процес дифу­зії поглинальної речовини крізь шар продуктів реакції, утво­рених на зернах поглинача. Для кращого використання ємності доцільно наносити тонкий шар хемосорбенту на пористу основу – вугілля, пемзу тощо. Хемосорбція при визначених умовах  є зворот­ним процесом.

 

Хемосорбція застосовується в техніці при поглинанні двоокису вуг­лецю, окислів азоту, сірчаного ангідриду, аміаку  тощо [34]. Поглинання звичайно здійснюється в колонах, споряджених порис­тою насадкою, через яку зверху подається поглинальний розчин, а знизу –  потік пароповітряної суміші.