5.8  Швидкісні газопромивачі (скрубери Вентурі)

 

Швидкісні газопромивачі застосовуються, головним чином, для очи­щення газів від мікронного і субмікронного пилу. Принцип дії цих апаратів заснований на інтенсивному дробленні газовим потоком, який рухається з великою швидкістю (біля 60...150 м/с), зрошувальної його рідини. Оса­дженню частинок пилу на краплинах зрошувальної рідини сприяє турбу-лентність газового потоку і високі відносні швидкості між вловленими частинками пилу і краплинами.

 

До швидкісних газопромивачів відносяться скрубери Вентурі, діаф­рагменні (дросельні) та з рухомим дисковим шібером (рис. 5.11). Всі вище перераховані апарати характеризуються високим ступенем очищення, ве­ликими гідравлічними витратами і необхідністю влаштування краплино-вловлювача (частіше всього циклонного типу).

 

Найбільш розповсюдженим апаратом цього класу є скрубер Вентурі, найефективніший з мокрих пиловловлювачів, які застосовуються в проми-словості.

 

Основна частина скрубера Вентурі, з метою зниження шкідливих гід­равлічних втрат, виконується у вигляді труби Вентурі, яка має плавне звуження на вході газів (конфузор) і плавне розширення на його вихо­ді (дифузор). Вузька частина труби Вентурі називається горловиною.

 

Існує велика кількість конструкцій скруберів Вентурі, які від­різняються перерізом і довжиною горловини, способом підведення зрошу-вальної  рідини, компоновкою тощо. За конфігурацією поперечного пере-різу труби Вентурі поділяються на круглі, щілинні та кільцеві. Круглі труби Вентурі мають переважне розповсюдження при малих об’ємах очищувальних газів. При великих об’ємах газів доцільно застосовувати труби Вентурі з кільцевою горловиною і центральним підведенням зро­шення або щілинні труби Вентурі з плівковим зрошенням.
 

      а)                                     б)                                           в) 
Рисунок 5.11 –  Швидкісні газопромивачі:
 а) – діафрагменний; б) – з рухомим дисковим шібером; в) – Вентурі

 

Деколи при великих об’ємах очищуваних газів застосовують бата-рей­ні або групові компоновки скруберів. Перевагою цього методу є мож­ли­вість відключення частини труб при змінних витратах газу, тобто  ступе-
не­вого регулювання. Проте, питання регулювання може вирішуватися також з допомогою труб зі змінним перерізом горловини, повертан­ням частини очищених газів в систему очищення і зміною питомого зро­шення.

Рисунок 5.12 –  Труба Вентурі з регульованим перерізом щілинної
горловини:
1 – дифузор;   2 – форсунки  нижнього  ярусу  зрошування; 3 – регулювальні лопатки;  4 – форсунка; 5 – кишеня  плівкового  зрошування;   6 – конфузор

 

Найбільш  розповсюджені конструкції скруберів Вентурі з регульо­ваним перерізом горловини. Промислове використання знайшли дві конст­рукції: труба Вентурі щілинного перерізу (рис. 5.12), в якій регулю­вання площі горловини здійснюється за допомогою поворотних заслінок, і труба Вентурі кільцевого перерізу (рис. 5.13), в якій вздовж осі пере­міщується регулювальний конус. Друга конструкція є надійнішою, тому що в ній регулювальний механізм винесений   із зони контакту з запи­леним газом. Технічні характеристики таких скруберів Вентурі  наве­дені в табл. 5.9.

 

За гідравлічними характеристикам скрубери Вентурі можна умовно поділити на високонапірні та низьконапірні. Перші застосовуються для тонкого очищення газів від мікронного і субмікронного пилу і характери­зуються високим гідравлічним опором (до 20...30 кПа). Тех­нічні характе­ристики високонапірних скруберів Вентурі наведені   в табл. 5.10.

 

Низьконапірні скрубери Вентурі використовуються, головним чи­ном, для підготовки (кондиціювання) газів перед другими пиловловлюва­чами і для очищення аспіраційного повітря; їх гідравлічний опір не пере­вищує 3...5 кПа. Для роботи в низьконапірному режимі деколи застосо­ву­ють труби Вентурі з продовженими горловинами. В цьому випадку процеси охолодження газів протікають глибше.

 

Залежно від способу підведення зрошувальної рідини можна виді­лити такі основні типи апаратів:
1) з центральним (форсунковим) підведенням рідини в конфузор чи перед ним;
2)  з периферійним зро­шенням в конфузорі чи в горловині;
3)  з плівковим зрошенням;
4)  з підведенням рідини за рахунок енергії газового потоку.

 

Рисунок 5.13 – Труба Вентурі з регульованим перерізом  кільцевої горловини:
1 – корпус; 2 – регулювальний конус; 3 – дифузор; 4 – горловина; 5 – конфузор;  6 – форсунка; 7 – відцентровий  краплеуловлювач

 

З аеродинамічної  точки зору оптимальна конфігурація труби Вентурі (рис. 5.14) забезпечується при таких співвідношеннях розмірів її елементів:
конфузор – діаметр вхідного перерізу, м      d´
кут звуження, град                                           £ = 25-28;
довжина                                                            l´ = (d´- dr)/2·tg£´/2;
горловина –  діаметр, м                                            dr
довжина, м                                                        lr = 0,15dr
дифузор –  діаметр вхідного перерізу, м       d´´
кут розкриття, град                                          £´´= 6-7
довжина, м                                                        l´´= (d´´- dr)/2·tg£´´/2

 

Рисунок 5.14 –  Нормалізована труба Вентурі:
1 –  конфузор; 2 –  горловина; 3 –  дифузор


В енергетиці для вловлювання золи знайшли широке застосування мокрі скрубери в пристроєм для попереднього зволожування газів, який виготовлений у формі труби Вентурі. В такому випадку частинки пилу захоплюються більш великими краплинами води, внаслідок чого відбу­вається процес їх коагулювання. Потім ці коагульовані частинки ефек­тивно затримуються на стінках відцентрових скруберів.

 

На рис. 5.15 наведена схема золовловлювача МС-ВТІ з коагулято­ром у формі труби Вентурі. В рухомий потік газів перед трубою Вентурі вводиться через розбризкувач води. Труба Вентурі складається з конфу­зора, в якому відбувається збільшення швидкості газів з 20 до 50...70 м/с. В горловині 4, краплини води, яка поступає через форсунки, розташовані в конфузорі 3, роздрібнюються пилогазовим потоком.

 

В дифузорі 5 відбувається взаємодія частинок золи і краплин води (коагулювання). Більш великі краплини води поглинають дрібні частин­ки золи, що забезпечує їх краще вловлювання у відцентровому скрубері.

 

По­тік тангенціально вводиться в скрубер 6, стінки якого зрошуються водою і коагульовані частинки ефективно видаляються в бун­кер для зо-   ли 8. Сту­пінь вловлювання таких золовловлювачів (92...97)%. Основ­ні харак­терис­тики золовловлювача МС-ВТІ   наведені в табл. 5.11.


  Таблиця 5.9 – Технічні показники скруберів  Вентурі з кільцевою горловиною

 

Найменування

Марка Скрубера

 

СВ150/90-800

СВ210/120-1200

СВ300/180-1600

СВ400/250-2200

СВ900/820-1600

СВ1020/920-2000

СВ1150/1020-2400

СВ1380/1220-2000

СВ1620/1420-2400

СВ1860/1620-2800

Продуктивність, тис. м3/год:
максимальна
мінімальна

7
2

15
7

30
15

50
30

180
50

120
80

180
120

240
160

340
240

500
340

Висота скрубера Н, мм

4095

4980

6205

7400

9160

11060

13165

11060

13165

14880

Розміри труби- розпилювача, мм:
Діаметр горловини
Діаметр обтічника
Хід обтічника

150

90

250

210

120

250

300

180

350

400

250

350

900

820

150

1020

920

185

1150

1020

212

1380

1220

245

1620

1420

350

1860

1620

400

Число краплино- вловлювачів, шт

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Діаметр краплино- вловлювача, мм

800

1200

1600

2200

1600

2000

2400

2000

2400

2800

Швидкість газу у вільному перерізі краплиновловлювача, м/с
максимальна
мінімальна

5,0
1,4

5,0
2,3

5,0
2,5

5,0
3,0

11,0
6,9

10,6
7,1

11,0
7,4

10,6
7,1

10,4
7,4

11,3
7,7

Маса, т

1,14

1,9

3,7

6,63

8,06

10,73

14,17

19,96

27,00

34,47


Таблиця 5.10 – Технічні характеристики типорозмірного ряду високонапірних труб Вен турі

 

Марка труби Вентурі

 

Продуктив-ність, м3/год

Діаметр гор-ловини труби Вентурі, мм

Витрати зрошуваної рідини, м3/год

Тиск рідини перед форсун-кою, кПа

 

Габаритні розміри, мм

Маса апарата, не більше, кг

ГВПВ-0,010-400

115

3100-6500

2,16-5,00
5,00-12,00

80-410
63-400

540•610•2500
540•685•2500

117
120

ГВПВ-0,014-400

135

4140-8400

2,90-5,00
5,00-7,00

80-410
60-700

575•700•2940
575•740•2940

148
150

ГВПВ-0,019-400

180

5590-11340

3,90-12,80
13,00-22,70

80-980
420-710

645•785•3140
645•795•3140

174
175

ГВПВ-0,025-400

180

7490-15120

5,20-13,00
13,00-30,00

150-980
80-450

775•925•3790
775•985•3790

244
257

ГВПВ-0,030-400

200

9320-18900

6,50-13,00
13,00-38,00

60-250
100-910

790•1325•4025
790•1355•4025

305
310

ГВПВ-0,045-400

240

13800-28000

9,75-30,00
30,00-56,00

60-750
110-390

880•1420•4620

400
420

ГВПВ-0,060-400

280

18630-37800

13,00-30,00
30,00-75,60

100-570
110-710

1075•1630•5420

535
560

ГВПВ-0,080-400

320

23460-47600

16,80-45,00
45,00-95,20

75-570
110-500

1545•1480•5940

645
675

ГВПВ-0,100-400

370

32430-65800

22,60-45,00
45,00-131,60

80-320
63-540

1835•1835•7240
1860•1860•7240

935
975

ГВПВ-0,140-400

420

41400-84000

28,80-45,00
45,00-168,00

130-320
63-880

2015•2015•8140
2060•2060•8140

1160
1200


Рисунок 5.15 – Золовловлювач з коагулятором Вентурі:
1 – вхідний патрубок запиленого газу; 2 – подача води через зрошувальні сопла; 3 – конфузор; 4 – гор­ловина; 5 – дифузор;  6 –скрубер-краплиновловлювач; 7 – пристрій з соплами, які зро­шують стінки скрубера; 8 – бункер для золи

 

Таблиця 5.11– Типорозміри золовловлювача МС-ВТІ


Краплиновловлювач

Горловина труби Вентурі

 

Діаметр, м

 

Висота, м

Активний переріз, м2

Активний пе-реріз вхідно-го патрубка, м2

 

Розміри, м

 

Переріз, м2

2,8

9,66

5,72

1,37

0,39•1,17

0,455

3,0

10,32

6,60

1,67

0,43•1,23

0,530

3,2

10,98

7,54

1,95

0,46•1,40

0,644

3,6

12,20

9,62

2,41

0,45•1,80

0,810

4,0

13,61

11,93

3,00

0,50•2,00

1,00

4,5

15,25

15,20

3,88

0,57•2,28

1,30

 

Із загальної теорії золовловлювання виходить, що ступінь проско­ку золовловлювача буд-якого типу визначається параметром золовлов­лю­вання:
                         П = V0 ·А/Vr · Sп ,                                                       (5.31)
де  V0 – ефективна швидкість осадження золи на поверхню осадження, м/с; А –  поверхня осадження, м2 ;
      Vr –  середня швидкість руху пилогазового потоку, м/с;
       Sп – переріз для проходу газів, м2.

 

Між параметром золовловлювання і проскоком існує таке співвід-ношення:
                      Р = exp (-П),                                                                  (5.32)
наведене на графіку (рис. 5.16).

 

Чим більший параметр П, тим менший ступінь проскоку і тим біль-ший ступінь вловлювання.

 

Розрахунок проскоку можна вести спрощено, задаючись середньою швидкістю дрейфу для всіх частинок, чи точніше – для кожної фракції окремо. В останньому випадку загальний проскок золи визна­чається за формулою:
                             ,                                                     (5.33)
де   Рі – ступінь проскоку для і-тої фракції, якій відповідають швид­кість     осадження Vі і параметр золовловлювання Пі;
       Фі – доля і-тої фракції при вході в золовловлювач, %.

 

Рисунок 5.16 – Залежність проскоку Р і ступеню вловлювання від параметра золовловлювача П

При двоступеневих золовловлювачах проскок деякої фракції через проскоки в кожному ступені золовловлювача визначається за формулою
                                Р = Рі' • Рі''                                                             (5.34)
де   Рі' – проскок і-тої фракції в першому ступені золовловлювача ;
      Рі'' – проскок  тої ж фракції в другому ступені.

 

Для золовловлювачів з трубою Вентурі для параметра золовловлю­вання одержано таке емпіричне співвідношення:
                      ,                                                              (5.35)
тобто, параметр золовловлювання визначається в основному добутком питомої витрати води (на 1 м3 очищуваного газу) Qр на швидкість га­зу V в горловині труби Вентурі незалежно від фракційного складу. Звичайно       V = 60 м/с (50...70 м/с ), Qp = 0,15 кг/м3  (0,12...0,20 кг/м3 ). Розміри скрубе-ра (краплиновловлювача) визначаються при швидкості V = 5 м/с, швид-кість газів при вході в скрубер приймається  Vвх = 20 м/с.

 

Мокрі золовловлювачі рекомендується застосовувати при сірчис­тості палива не більше 0,3% кг/МДж для котлів паропродуктивністю до        670 т/год.

 

Розрахунок золовловлювачів подібного типу ведеться в такій послі-довності:
1) визначають типорозмір краплиновловлювача за його площею для проходу газів (активний переріз вхідного патрубка, табл. 5.11)
                           S = Q/V• N,                                                              (5.36 )
де    Q –  кількість очищуваних газів, м3/с;
        V –  швидкість газів в перерізі скрубера, приймається рівною 5 м/с;
        N –  число скруберів на котел;
2) інші розміри елементів золовловлювача за визначеним типо­розміром краплиновловлювача знаходяться з табл. 5.11;
3) залежно від необхідного ступеню проскоку Р за формулою (5.32) чи рис. 5.13 знаходять параметр П;
4) вибирають Qр і Vr так, щоб значення П, обчислені за форму­лою (5.35) і знайдені в п. 3 розрахунку, були рівні або максимально близькі між собою;
5) підставляють у формулу (5.36) знайдене значення П і виз­начають переріз горловини труби Вентурі;
6) загальний гідравлічний опір ?Р, Па, знаходять за формулою:
        ?P = (0,25+0,01· Qp ·Vг) · ρ ·Vг2 /2 + 2,7· ρ ·Vвх 2 /2 ,                  (5.37)
де    ρ –  густина газу перед золовловлювачем, кг/м3;
       Vвх – швидкість газу при вході в краплиновловлювач, приймається рівною 20 м/с.