5.4 Пінні пиловловлювачі

 

Основним конструктивним елементом пінного пиловловлювача  (рис. 5.4, а; 5.4, б) є решітка (тарілка), яка разом з піною на ній служить полицею апа­рата. Решітки бувають дірчасті, цілинні, трубчасті та ко­лосникові.    

    

 

    а)                                                                     б)

Рисунок 5.4 – Барботажнопінний пиловловлювач з провальною (а)  і переливною (б) решітками: 1 – корпус; 2 – шар рі­дини і піни; 3 – решітка


Існують одно- і багатополичні апарати як з провальними так і з переливними решітками. В таких апаратах газ на очищення посту­пає під решітку, проходить крізь отвори в ній і, барботуючи через шар рідини і піни, очищається від частинок пилу за рахунок осаджен­ня частинок на внутрішній поверхні газових бульбашок. Режим роботи апаратів залежить від швидкості подачі газу під решітку. При швидкості до 1 м/с спостеріга­ється барботажний режим роботи апарата. Подальше збільшення швидко­сті газу в корпусі апарата до 2...2,5 м/с супроводжується виникненням пін­ного шару над рідиною, що приводить до підвищення ефективності очи­щення газу. Вільний переріз решітки складає 0,1...0,4 м2/м2 площі перерізу апарата.

 

Розроблено і освоєно промисловістю 12 типорозмірів пиловловлю­вача ПАСС марки ПВП (табл. 5.4) діаметром 600...2500 мм, продуктив­ністю для газу 3...90 тис. м3/год., а також 8 типорозмірів марки АК (з від-центровим стабілізатором-закручувачем).
Залежно від властивостей вловлюваного пилу вони мають швидкість газів V = 2,5...4,5 м/с, гідравлічний опір 100...1900Па, питомі витрати ріди-ни 0,6...0,8 кг/м3.

 

Для очищення аспіраційного повітря і газів від пилу, який не схоп-люється у воді, застосовується гідравлічний пиловловлювач ГДП (рис. 5.5), основні технічні характеристики якого наведені в табл. 5.4. Газопромивач є апаратом безперервної дії з внутрішньою циркуляцією рідини і періодич-ним вивантаженням вловлених продуктів у вигляді шламу чи розчинів.

 

Таблиця 5.4 – Технічні характеристики газопромивачів

 

Найменування

Марка апарата

ГДП-5М

ГДП-7М

ГДП-10М

Продуктивність для газу, м3/год

5000

7000

10000

Максимальна температура газу на вході, °С

250

250

250

Максимальний гідравлічний опір, Па

1800

1800

1800

Запиленість газів на вході, г/м3

до 30

до 30

до 30

Питоме зрошення, л/м3

0,015-0,05

0,015-0,05

0,015-0,05

Діаметр апарата, м

1,0

1,25

1,5

Висота апарата, м

2,9

3,2

3,65

Маса в робочому стані, кг

1000

1560

2200

 

Запилений газ спочатку поступає в простір під решіткою, захоп­лює частину рідини, а потім, пройшовши отвори решітки зі швидкістю     10...12 м/с, контактує з шаром турбулизованої піни. Для забезпечен­ня рівномірного розподілення газу у вільному перерізі решітки її отвори виконані  зі збільшенням діаметра з віддаленням отворів від вхідного пат-рубка.

 

Очищений від пилу газ проходить через краплиновідділювач і че­рез вихідний патрубок відводиться в атмосферу. Вловлений пил у вигля­ді шламу осаджується в бункерній частині й через вивантажувальний прист-рій періодично видаляється з апарата.

 

При виборі та розрахунку пінного апарата враховуються витрати активного газу, властивості вловлюваного пилу і умови, необхідні для створення стійкої роботи пінного шару в пиловловлювачі.

 

Площа перерізу апарата S, м2 , знаходиться за формулою:
                           S = Q/3600 • V.                                                         (5.10)
Діаметр корпуса апарата D розраховуємо за формулою:
                            ,                                                      (5.11)
Лінійну швидкість газу приймаємо, виходячи з умов оптимального режиму роботи пиловловлювача (в даному випадку V = 3 м/с). При більшій швидкості контакту систему оснащують системою подвій­ної стабілізації піни.

 

Витрати рідини на зрошення Qр, м3/год, будуть складати
                              Qp = qp · S,                                                             (5.12)
де qp – густина зрошення (для середньо розчинних газів qр = 10...25 м3/(м2 •год) ; для погано розчинних газів qр ≤ 100 м3/(м2•год) .
                                                      
Знаходимо число решіток N, шт., в апараті
                                    N = Q /S • Hn,                                                   (5.13)
де   Нп –  рекомендована висота пінного шару на кожній решітці апарата  (приймається 400…500 мм).

 

Відстань (крок) між отворами l, м, решітки
- при ромбічній розбивці (симетричне розміщення отворів на ре-шітці)
                            ,                                                (5.14)
-  при рядковій і квадратній
                         ,                                                      (5.15)
де    d0  – діаметр отворів в решітці, приймається рівним 4…8 мм;
        S0 – вільний переріз решітки, м2/м2.
          S0 визначаємо з емпіричної залежності
                  S0 = 12·V0,35·qp0,16 ·de0,37 ·Hп-0,465· ρр-0,58 ,                                  (5.15а)
тут  dе – еквівалентний діаметр отворів в решітці.
При виготовленні решіток з окремих пластин відстань між квад-ратними отворами
                             ,                                              (5.16)
Ширина пластин чи відстані b, м, між краями отворів                                                                                                                  
                          b = l – do                                                       (5.17)
Загальний гідравлічний опір  ∆Р, Па, пінного апарата визнача­ється за формулою
                  ∆Р = ∆Ррс+∆Рш+∆Рап+∆РG,                                              (5.18)
де   ∆Ррс  ∆Рш  ∆Рап   ∆РG  – гідравлічні опори відповідно сухої решітки, шару піни, корпуса апарата і опір силам поверхневого натягнення рідини.

 

Рисунок 5.5 – Газопромивач типу ГДП-М:
1 – корпус; 2 – відцентровий краплиновловлювач; 3 – патрубок для підли-вання води; 4 – патрубок вхідний для газу; 5 – тарілка; 6 – гідрозатвор; 7 – регулятор рівня води; 8 – шар турбульованої піни

 

Гідравлічний опір сухої решітки ∆Ррс, Па, знаходиться за формулою (при S0  ≥ 0,18 м2/м2)
       ,                                              (5.19)
де   ξр – коефіцієнт місцевого опору решітки, приймається рівним 1,45 для дрібнодірчастої і великодірчастої решіток.


Таблиця 5.5 – Технічні характеристики газопромивачів типу ПВПР


Наймену-вання

Марка апарата

ПВПР-3

ПВПР-4

ПВПР-5

ПВПР-7

ПВПР-9

ПВПР-12

ПВПР-17

ПВПР-22

ПВПР-30

ПВПР-41

ПВПР-55

ПВПР-80

Продук-тивність  по газу, м3/год

2500-3400

3400-4500

4500-6200

6200-7500

7500-10000

10000-15000

15000-18700

18700-24000

24000-32600

32600-45700

45700-64000

64000-90000

Основні розміри, мм:
Д
Д1
Д2
Н
Н*

600
500
300
3890
3190

700
600
350
4245
3645

800
700
400
4550
3950

900
700
500
5125
4525

1000
800
500
5685
5085

1200
1000
600
6835
5835

1400
1200
600
7380
6380

1600
1400
600
7855
6855

1800
1600
800
9330
8330

2200
1800
1000
10990
9790

2600
2200
1200
12100
10900

3000
2400
1200
13520
12320

Маса, кг

725

915

1120

1335

1570

2640

3200

3810

6440

8370

11340

13090

Н* –  висота апарата з однією тарілкою (без середньої секції)


Для трубчастої решітки цей коефіцієнт залежить від ширини щіли­ни   bщ і зовнішнього діаметра труб dтр

              ξр  = 0,225 · dтр0,25 · bщ-0,35                                                   (5.20)
Гідравлічний опір шару піни знаходиться за такими формулами:
-  для дрібнодірчастої решітки      
                     ∆Рш = 4,38 · Нп· ρр ·V-0,5,                                              (5.21)
-  для трубчастої решітки
                   ∆Рш = 4,1· Нп · ρр ·V-0,5,                                                   (5.22)
-  для великодірчастої решітки
                    ∆Рш = 3,97· Нп · ρр ·V-0,5,                                                 (5.23)

 

Гідравлічний опір на подолання сил поверхневого натягання рідини ∆РG, Па, визначається за формулами:
-  для дірчастої решітки
                       ∆РG = 4G/d0,                                                                (5.24)
-  для трубчастої решітки
                      ∆РG = 2G/bщ,                                                                (5.25)
де   G – поверхневе натягнення (для води при температурі +25 °С
G = 6,3 · 10-2 H/м ). 

 

Гідравлічний опір на подолання сил поверхневого натягнення для великодірчастої решітки незначний і ним можна знехтувати. Гідравлічний опір корпуса апарата ∆Ра, Па, рівний
                           ∆Ра = ξа ·V2 · ρ/2 ,                                            (5.26)
де   ξа – коефіцієнт місцевого опору апарата, віднесений до швидкості газу в повному перерізі, рівний 15 для апарата без краплиновловлювача і 28 для апарата з влаштованим жалюзійним краплиновловлю-вачем.

 

Таким чином, загальний гідравлічний опір протиточних апаратів з великодірчастими решітками при S0 ≥ 0,18 м2/м2  розраховується за фор-мулою :
                  ,                  (5.27)
Фракційна ефективність пиловловлювання ηфр, %, пилу
     ,                                         (5.28)
де   А – поверхня контакту фаз, віднесена до 1 м2 решітки:                                                       
                A = 19,6 ·103 ·V1,35 ·qp0,5 ·S0-2,47 ·de0,8 ·ρp-1,25 ,                                  (5.29)
Загальна ефективність пиловловлювання в апараті
                      ,                                                                   (5.30)