5.3 Насадкові газопромивачі

 

Насадкові газопромивачі – це колони, заповнені тілами різної форми (рис. 5.2). Як  заповнювач (насадка) застосовуються: галька, кокс, кільця з перегородками, кільця Рашіга чи Полля, кульки з полі­мерних матеріалів, скла чи пористої гуми. Більш тісний контакт газу, який очищається, з ріди­ною забезпечує кращу ефективність цих апаратів порівняно а порожнис­тими газопромивачами.

 

За направленням руху газів і рідини на садкові газопромивачі ді­ляться на 3 групи: протиточні, прямоточні та з поперечним зрошенням.
Залежно від стану насадки вони бувають з нерухомою насад­кою і з рухомою кульковою насадкою. Апарати з нерухомою насадкою знаходять застосування при вловлюванні тонкого пилу у вигляді тума­нів, добре розчинного пилу а також при спільному протіканні проце­сів пиловлов-лювання, охолодженні газів і абсорбції. Ефективність вловлювання більше 2 мкм перевищує 90%. Недоліком цих апаратів є забруднення каналів, які утворюються елементами насадок, зволоженим пилом, що приводить до різкого збільшення гідравлічного опору і зменшення продуктивності газопромивача.

 

 
Рисунок 5.2 – Насадковий газопромивач з поперечним зрошенням:
1 –  корпус;  2 –  форсунки; 3 –  насадка; 4 – зрошувальний прист­рій; 5 – опорна решітка;  6 –  шламозбірник

 

Апарати з рухомою насадкою (рис. 5.3) більш розповсюд­жені. В них насадка знаходиться в постійному русі, тому пил змивається, а між- елементний простір регулюється напором газу в апараті. Для забезпечення вільного перемішування насадки в газорідинній сумі­ші густина кульок не повинна перевищувати густину рідини. Оптималь­ними є кульки діаметром 20...40 мм і насипною густиною 100...300 кг/м3; витрати зрошувальної рідини в межах 4...6 кг/м3; гідравлічний опір – 300...1400 Па; продук-тивність для газів – 3000...40000 м3/год.
Скрубери з рухомою насадкою можуть працювати при різних режи­мах, але оптимальним для пиловловлювання є режим повного (роз­вину-того) псевдозрідження. Швидкість газу V', м/с, що відповідає початку режиму повного псевдорозрідження, визначається з формули


(V')2  dk = С · S0 exp [-12,6(Qp/Q)0,25],                            (5.4)
де   dk – діаметр кулькової насадки, м;
       S0 – вільний переріз решітки, м2/ м2;
       С – коефіцієнт (при ширині щілини в опорній решітці b = 2мм
       С = 2,8 · 104;  при b > 2 мм С = 4,5 · 104);

 

Гранично допустима швидкість газу V", м/с, рівна:
                       V'' = 2,9 · S00,4(Qp/Q)0,15 ,                                                     (5.4а)

 

Для забезпечення високого ступеню пиловловлювання рекоменду-ють­ся такі параметри процесу: швидкість газу – 5...6 м/с; питоме зрошен-ня 0,5...0,7 кг/м3; вільний переріз решітки S0 = 0,4 м2/м2 при b = 4...6 мм. При очищенні газів, які вміщують смолисті речови­ни а також пил, здатний до утворення відкладень, застосовують щі­линні решітки (тарілки) з вели-кою долею вільного перерізу (So = 0,5...0,6 м2/м2).

 

 

Рисунок 5.3 – Газопромивач з конічним шаром рухомої насадки:
1 – корпус; 2 – опорна решітка (тарілка); 3 – шар кульок; 4 – бризковловлювач; 5 – обмежувальна ре­шітка; 6 – форсунка; 7 – шламозбірник

 

Вільний переріз обмежувальної решітки складає 0,8...0,9 м2/м2. При виборі діаметра кульок необхідно витримувати співвідношення D/dk ≥ 10. Оптимальними є кульки діаметром 20...40 мм і насипною густиною 200...300 кг/м3. Мінімальна статистична висота шару насадки Нст складає 5...8 діаметрів шарів, а максимальна визначається зі співвідношення     Hc/D ≤ 1.

 

Висота секції (відстань між решітками) Нс, м, складається з ди­наміч-ної висоти шару псевдозрідженої кулькової насадки Ндин і висоти сепара-ційної зони Нсеп:
       Нс = Ндин + Нсеп;   Ндин = 0,118 ·Vp0,3· Нст0,6 • (V/S0)0,93;               (5.5)
       Нсеп = (0,1...0,2) · Ндин ,                                                              (5.6)

 

Загальний гідравлічний опір колони ∆Р, Па, розраховується за формулою:                                                                                       
       ∆Р = ∆Рвх + ∆Рвих +  ∆Рт + ∆Рш + ∆Рр + ∆Р'т ,                              (5.7)
де     ∆Рвх і  ∆Рвих – втрати напору при вході та виході газу з апа­рата, Па;
∆Рт – гідравлічний опір опорної решітки з шаром утримуваної рі­дини, Па;
∆Рш – гідравлічний опір шару сухої насадки, Па;
∆Рр  – гідравлічний опір рідини, яка утримується шаром насадки, Па;

 

Таблиця 5.3 – Основні  характеристики СДК


Параметри

Марка апарата

СДК -1,2-2-01

СДК -1,6-2-01

СДК -1,4-2-01

Продуктивність, тис. м3/год при швидкості газу в перерізі апарата:
4 м/с
7,5 м/с

16
30

32
60

64
120

Розрахункова площа перерізу контактної зони, м2

1,13

2,0

4,52

Гідравлічний опір апарата, кПа

1,2-3,5

1,2-3,5

1,2-3,5

Розрідження газів всередині апарата, кПа

15,0

15,0

15,0

Концентрація на вході в апарат, г/м3,
 не більше:
HP, SiF4 (в перерахунку на фтор)
пил (аерозоль)

5,0
10,0

5,0
10,0

 

5,0
10,0

Густина зрошення, м3 /(м2 год)

25-35

25-35

25-35

Температура газу на вході в апарат, °С,
 не більше

100-120

100-120

100-120

Температура зовнішньої поверхні , °С

40

40

40

Граничний вміст зависі в зворотному розчині при подачі зрошення через форсунки, г/м3 , не більше
pH, не менше

10
7,0

10
7,0

10
7,0

Ступінь очищення при pH = 7 %
від з’єднань фтору
від пилу (d50>2мкм )

97-99
96-99,2

97-99
96-99,2

 

97-99
96-99,2

Питомі енергетичні витрати,
кВт•год/ тис. м3

1,99

1,99

1,99

Габаритні розміри, мм:
діаметр, не менше
висота, не більше
ширина, не більше
маса,кг +/- 20

 

1200
8300
1900
2300

1600
10520
2600
3850

12600
12600
3600
5700

 

∆Р'т – гідравлічний опір обмежувальної решітки, Па.
Розрахунок  ∆Pш і   ∆Рр виконують за формулами:
                        ∆Pш =  ρp · Нст (1- ε0 ),                                                (5.8)
∆Рр = 1254 ·Vp0,14 ·V0,24 · Нст0,92  · ρш-0,1  ,                       (5.9)
де     ρш – насипна густина, кг/м3;
ε0 – порізність  нерухомого шару сухої кулькової насадки, прий­мається рівною 0,4;
Vp – швидкість зрошуваної рідини в розрахунку на вільний пере­різ, м/с.

 

Запорізьким філіалом НДІОГазу і Казахським хіміко-технологіч­ним інститутом розроблена базова модель скрубера з рухомою шаровою насадкою СДК загальнопромислового призначення з уніфікацією основ­них елементів. Основні параметри газопромивачів серії СДК наведені в      табл. 5.3.