5.2  Порожнисті газопромивачі

 

В порожнистих газопромивачах запилені гази пропускають через завісу розпилюваної рідини. При цьому частинки пилу захоплюються краплинами промивної рідини і осаджуються в промивачі, а очищені га­зи видаляються з апарата.

 

Найбільш розповсюдженим апаратом цього класу є порожнистий фор­сунковий газопромивач. Він широко застосовується як для очищення газів від достатньо великих частинок пилу (більше 5 мкм), так і для охолодження газів, виконуючи в різних схемах пиловловлювання важливу роль апарата, який забезпечує підготовку (кондиціювання) газів.

 

Порожнисті форсункові газопромивачі (рис. 5.1) – це колони круг-лого чи прямокутного перерізу, в яких здійснюється контакт між газами і краплинами рідини, розпилюваної форсунками. За направленням руху рі­дини і газів порожнисті газопромивачі діляться на прямоточні, протиточні і з поперечним підведенням рідини. При мокрому обезпилюванні зви­чайно застосовують апарати з протинаправленим рухом газів і рідини, і рі­дше – з поперечним зрошенням. Прямоточні порож­нисті апарати широко застосо-вують при випарювальному охолодженні га­зів.

 

В протиточному газопромивачі краплини з форсунок подають назус-т­річ запиленому потоку газів. Вони повинні бути достатньо великими, щоб не бути винесеними газовим потоком, швидкість якого складає від 0,6 до 1,2 м/с. При більших швидкостях газів після газопромивача необ­хідно встановлювати краплиновловлювач. Форсунки встановлюють в апара­ті в одному або декількох перерізах: деколи рядами (до 14...16 шт. в пе­рерізі), деколи тільки за віссю апарата.

 

Факел розпилу форсунок може бути направлений вертикально звер­ху вниз або під деяким кутом до горизонтальної площини. При розташу­ванні форсунок у декілька ярусів можливе комбіноване улаштування роз­пилю­вачів: частина факелів направлена за ходом газів, друга частина – в проти­лежному напрямку. Для кращого розподілення газів у перері­зі апарата в нижній частині газопромивача встановлюється газорозпо­дільна решітка.

 

При розрахункові порожнистих скруберів визначається площа пере­різу S, м2 і витрати рідини Qр, кг/с, яка подасться на зрошення, за формулами:
                                        S = Q/V,                                                        (5.1)
                                       Qp = m · Q,                                                    (5.2)
де   Q – кількість очищуваного газу при робочих умовах, м3/c;
       V – швидкість руху газів в апараті, м/с (на виході біля 1 м/с);
      m –  питомі витрати рідини, кг/м3 (табл. 5.2); якщо концентра­ція пилу на вході с' = 10...12 г/м3, то m = 6…8 кг/м3.

 

Висота порожнистого протиточного пилопромивача вибирається з умови, що

H = 2,5 • D,                                                          (5.3)

 

Рисунок 5.1 – Порожнистий форсунковий газопромивач:
1 – корпус; 2 – патрубок подачі запиленого газу; 3 – патрубок подачі води; 4 – патрубок відведення очищеного газу; 5 – форсунки;  6 –газорозподільна решіт­ка; 7 – бункер для шламу