Розділ 5  МОКРЕ  ОЧИЩЕННЯ   ГАЗІВ

5.1 Фізичні основи мокрого пиловловлювання

 

Процес мокрого пиловловлювання заснований на контакті запилено­го газового потоку з рідиною, осадженні частинок пилу на поверхню рідини  (краплин чи плівки) і винесенні їх з апарату у вигляді шламу. Осадження частинок пилу на рідину проходить під дією сил інерції та броунівського руху.

 

Сили інерції діють на частинки пилу і краплини рідини при їх зближенні. Ці сили залежать від маси краплин і частинок а також від швидкості їх руху. Частинки пилу малого розміру (менше 1 мкм) не мають достатньої кінетичної енергії, тому при зближенні обминають краплини і не вловлюються рідиною. Броунівський рух характерний для частинок малого розміру. Для досягнення високої ефективності очищення газів від частинок домішок за рахунок броунівського руху необ­хідно зменшити швидкість руху газового потоку в апараті.

 

Крім цих основних сил на процес осадження впливають: турбулент­на дифузія, взаємодія електрично заряджених частинок, процеси кон­денсації, випаровування тощо. У всіх випадках очищення газів у мок­рих пиловловлювачах важливим фактором є змочуваність части­нок рідиною (чим краща змочуваність тим ефективніший процес очищен­ня).

 

У вітчизняній техніці пилоочищення апарати мокрого пиловловлю­ван­ня носять назву мокрих фільтрів, мокрих газопромивачів, мокрих пило­вловлювачів, в зарубіжній техніці вони відомі під назвою мокрих скру­бе­рів. Мокрі пиловловлювачі мають ряд переваг і недоліків порівняно з апаратами інших типів.

 

Основними перевагами мокрих пиловловлювачів є:
-  невелика вартість і більш висо­ка ефективність;
- можливість використання для очищення газів від частинок розмі-ром до 0,1 мкм;
- можливість очищення газів при висо­кій температурі та підвищеній вологості а також при небезпеці заго­рянь і вибухів очищених газів і вловлюваного пилу;
- можливість по­руч з пилом одночасно вловлювати пароподібні та газоподібні компоненти.

 

До недоліків мокрих пиловловлювачів відносяться:
- виділення вловлюваного пилу у вигляді шлаку, що зв’язано з необхідністю оброблення стічних вод, тобто з подорожчанням процесу;
- можливість виносу краплин рідини і осадження їх з пилом в газоходах і димососах;
- в разі очищення агресивних газів необ­хідність захищати апаратуру і комунікації антикорозійними матеріала­ми.
В мокрих пиловловлювачах як зрошувальна рідина найчастіше використовується вода. Залежно від поверхні контакту чи способу дії згідно з [51] мокрі пиловловлювачі поділяють на 7 типів (табл. 5.1).

 

Таблиця 5.1  – Типи мокрих пиловловлювачів [51]

 

Тип

Виконання

Позна-чення

Найме-нування

Позна-чення

Залежно від характеру потоку газу або підводу зрошення

Залежно від особливостей конструкції

 

1

Порож-нистий

А

Прямоточний

 

В

Протиточний

В

З поперечним зро­шенням

 

2

Насад-ковий

А

Прямоточний

з рухомою насад­кою

Б

Протиточний

В

3 поперечним зро­шенням

 з нерухомою насадкою

 

3

Пінний

А

 

3 безперервним відво-дом зрошувальної рідини

 

 

Б

3 внутрішньою рециркуляцією

4

Механіч-ний

 

5

Ударно-інерцій-ний

А

3 безперервним відведенням зрошувальної рідини

з прямокутними контактними кана­лами

Б

3 внутрішньою рециркуляцією

з кільцевими контактними каналами

 

6

Відцент-ровий

А

3 тангенціальним відведенням газу

зі зрошуваними стінками

з внут­рішнім радіальним сприску­ванням

Б

3 внутрішніми на­правлювальними за­вихрювачами

зі зрошуван­ням газу на вході

 

7

Вентурі

А

3 форсунковим підведенням зро­шування

 

 

з круглим, з кільцевим пере­різами горловини

Б

3 плівковим підведенням зро­шення

В

3 периферійним підведенням зро­шення


Основні технологічні параметри мокрих пиловловлювачів наведені в табл. 5.2.
Таблиця 5.2 – Основні параметри мокрих пиловловлювачів [51]

 

Тип

 

Продук-тивність, м3/год, не більше

 

Швидкість газу в робочому перерізі, м/с

 

Гідравліч-ний опір, Па (мм вод. ст.)

Температура газу перед пиловлов-овлювачем,
0С

Запиленість газу перед пиловлов-лювачем,  г/м3, не більше

Тиск води перед пиловлов-лювачем, мПа (кгс/м2)

Питомі витрати зрошу-вальної рідини, м3·10-3 води/м3 газу

1

 

500000

0,6-6,0

100-1000 (10-100)

    

827

100

0,15-0,60
(1,5-6,0)

0,5-50,0

2 (з нерухо-мою насадкою)

 

1,0-2,5

100-2000 (10-200)

    
30

 

1-30

2 (з рухомою насадкою)

 

100000

 

2,5-6,0

700-3000 (70-300)

 

227

 

50

 

 

0,2-20,0

3

150000

10-20

800-2000 (80-200)

425

30

0,15-0,25
(1,5-2,5)

0,1-1,5

 

4

 

100000

(15-25)*
(400-3000)**

      –

 

 

10

0,2-0,6
(2-6)

 

0,2-0,3

 

5

 

 

150000

 

15-100

1000-4500 (100-450)

 

425

 

 

 

40

0,15-0,25 (1,5-2,5)

 

0,1-1,5

 

6

4-7

900-2000 (90-200)

0,2-0,6 (2-6)

0,1-1,5

 

7

 

500000

 

30-150

1000-20000 (100-2000)

 

827

0,15-1,00 (1,5-10)

 

0,02-2,50

* – швидкість газу на вході в пиловловлювач;
** – частота обертів ротора.