4.2  Розрахунок і вибір електрофільтрів

 

Електрофільтр вибирають у відповідності з заданими умовами його роботи по площі, перерізу активної зони з наступним перевірочним розра­хунком ступеню очищення:
,                                             (4.6)
де     –   швидкість дрейфу частинок до осаджуючого електрода, м/с;
        а –  коефіцієнт, який характеризує геометричні розміри апарата і швидкість газу в ньому.

 

Для осаджувальних електродів всіх типів
                                              (4.7)
де   L –  довжина осаджувального електрода, м;
       П –  активний периметр осаджувального електрода, м;
        S –  площа перерізу активної зони, обмеженої стінками осаджуваль-ного електрода, м2.

 

Величину S, м2, знаходять за формулою

.,                                          (4.8)
де    Q –  об’ємні витрати газу при температурі очищення, м3/с;
       V  –  швидкість газу в апараті, м/с  (V = 0,8…2,0 м/с);
       K3 –  коефіцієнт запасу, який враховує підсмоктування повітря           (К3 = 1,1)

 

Для пластинчатих електродів П/S = 2/b, де b –   відстань між плас-тинами (приймають b = 0,3 м).

 

Реальна швидкість дрейфу заряджених частинок менша розрахунко­вої (в 2 рази) з умов стоксовського режиму осадження:
,                                     (4.9)
де   Е –  напруженість електричного поля, В/м;
       r  –  радіус частинки, мкм;
      г –  динамічна в’язкість газу, Па•c;
      = 1 для частинок розміром 2...50 мкм і = 1+1/107r  для частинок до 2 мкм.

 

Для практичних розрахунків швидкість дрейфу частинок можна ви­би­рати за табл. 4.3.

 

Напруженість електричного поля Е, В/м, в трубчастих електро­фільтрах
,                               (4.10)

 

Таблиця 4.3 Швидкість дрейфу частинок в активній зоні електрофільтра                      


Показник

Напруженість електричного поля, В/м

Діаметр частинок d, мкм

0,4

1,0

2,0

10,0

30,0

Швидкість дрейфу
  , м/с

15•104

0,012

0,013

0,015

0,075

0,10

30•104

0,025

0,030

0,060

0,50

0,60

 

в пластинкових
,                                       (4.11)
де     –      лінійна густина струму корони, А/м;
      –       електрична постійна, Ф/м  ( = 8,85 • 10-12);
К   – рухомість іонів, м2/В•с, (табл. 4.4);
l    –            відстань між сусідніми коронувальними електродами в ряду, м
(приймають = 0,25 м);
b –  відстань між пластинами електродів, м.

 

Для пластинових електрофільтрів лінійна густина струму, А/м2, корони
,               (4.12)
для трубчастих
,            (4.13)
де    U   –  напруга на електродах, В;
        U0 –  критична напруга (напруга коронного розряду), В;             
         R1 –  радіус осаджувального електрода, м (приймається R1 = 0,0015м);
        К1 –  коефіцієнт компоновки електродів між пластинами
      1= 0,12•(l/b)2).

 

Таблиця 4.4 – Рухомість іонів в газах і парах, м2/В•с при н. у.


Гази і пари

Рухомість іонів, К•10-4

Гази і пари

Рухомість іонів, К•10-4

негативна

позитивна

негативна

позитивна

Азот

1,84

1,28

Гелій

6,31

5,13

Аміак

0,66

0,57

Двоокис вуглицю

0,96

-

Водень

8,13

5,92

Кисень

1,84

1,32

Водяний пар при 100°С

0,57

0,62

Окис вуг­лецю

1,15

1,11

Повітря:

дуже чисте,

сухе

 

 

Сірчаний ангідрид

0,41

0,41

2,48

2,1

Двоокис вуглецю
насичений водяною
парою при 25°С

0,82

-

1,84

1,32

 

Критична напруга для трубчастих електрофільтрів
,                                (4.14)
для пластинкових
,                          (4.15)
де   E0 –  критична напруженість електричного поля, В/м, визначається за формулою (4.2).

 

Приклад 4.1. Підібрати тип і кількість електрофільтрів за даними ката­логу для очищення газів, які відходять від котлоаг­регату ПК-10, паропро­дуктивністю 230 т/год. Топка котла камерна, з сухим шлако-вивантажуван­ням. Марка спалюваного палива – вугілля до­нецьке пісне марки Т  такого складу,  %: вуглецю СP – 70,6; вод­ню HP – 3,4; кисню      ОP – 1,9; азоту NP – 1,2; леткої сірки SP – 2,7; мінеральних домішок            AP – 15,2; вологи WP – 5,0.
Витрати палива QП = 6,7 кг/с  (24т/год), температура газів пе­ред золо­вловлювачем 150°С, коефіцієнт надмірного повітря в газах пе­ред золо­вловлювачем  = 1,45; розрідження – 2500Па, необхідна ефективність  очищення    = 98%, атмосферний тиск Ра = 99300 Па.

 

Рішення.
1. Користуючись тепловим розрахунком котельних агрегатів, ви­значаємо витрати газів, які необхідно очищати. Об’єм димових га­зів (при н. у.) на 1 кг спалюваного палива
 м3/кг,
де об’єм триатомних газів
 м3/кг.
2. Теоретична кількість сухого повітря, необхідна для повного згоряння палива (при н. у.)
Q0 = 0,0889 (СP + 0,375SP )+ 0,265 НP + 0,0333QP =
=0,0869 (70,6 + 0,375•2,7) + 0,265•3,4 + 0,0333•1,9=7,33   м3/кг.

3. Теоретичний об’єм азоту
      м3/кг.
4. Теоретичний об’єм водяних парів

5. Об’єм водяних парів при коефіцієнті надлишку повітря = 1,45
 м3/кг
6. Загальний об’єм димових газів
  м3/кг
7. Об’ємні витрати димових газів, які проходять через золовловлювач з врахуванням 10% підсмоктування атмосферного повітря
 м3/с
8. Концентрація золи в димових газах, які поступають на очищення
 м3/с
де    – доля золи, яка виноситься з газами; для пиловугільних топок з сухим шлаковивантажуванням   = 0,9.
9.  Приймаємо швидкість газу в активному перерізі електрофільт­ра   V = 1,8 м/с   (  = 0,6...2,0 м/с). Тоді необхідна площа актив­ного перерізу
 м2
10.  Враховуючи необхідну ефективність очищення газів, розрід­ження в апараті і площу активного перерізу в даному випадку можна застосувати:
1) два уніфікованих чотирипільних горизонтальних електрофільт­ри площею активного перерізу 37 м2 кожний марки УГ2-4-37 (питомі витрати електроенергії qe=0,30 кВт на 1000 м3(год. газу);
2) один горизонтальний електрофільтр з уніфікованими вузлами ЕГА 1-30-9-6-3 площею активного перерізу 73,4 м2 (питомі витрати електроенер­гії qe =0,20 кВт на 1000 м3(год. газу);
3) один уніфікований горизонтальний трисекційний електрофільтр УВ-3х24 площею активного перерізу 72 м2 (питомі витрати електроенер­гії 0,11 кВТ на 1000 м3/год. газу).

 

Приклад   4.2. Вибрати газоочисний апарат для вловлювання пилу у відхідних газах при таких даних: вміст твердих частинок в газі при нор-мальних умовах С'=25 г/м3; розрідження в системі Р = 1500 Па; витрати газу = 15 м3/с; температура газу t = 150°С; динамічна в’язкість при 150ОС   = 22,5•10-6   Па•с; ступінь очищення не нижче = 95%.
 Фракційний склад пилу:

0,5

1

5

8

10

15

20

30

0,02

0,03

0,08

0,10

0,15

0,12

0,30

0,20

 

Рішення.
1.  При великому вмістові (13%) частинок з розмірами 0...5 мкм і необхідному ступеню очищення (0,95) попередньо вибираємо пиловлов­лювач класу електрофільтра.
2.  При робочій температурі об’ємні витрати газу
 (м3/с)
3.  Площа перерізу активної зони для прийнятої (V = 0,8 м/с) швидкості газу
 (м2)
де    Кз – коефіцієнт запасу, приймається рівним 1,1.
4.  Згідно даних табл. 4.1 таку площу можуть забезпечити оди­ночні фі­льтри УГ 2-3-37, ЕГА 1-20-7,6-6-2, або вертикальний фільтр УВ-2хІ6.
Для визначення оптимального варіанту розраховуємо витрати електро­енергії для кожного фільтра, використовуючи значення питомих витрат електроенергії з табл. 4.1.  Тоді: для електрофільтра УГ-2-3-37
 (кВт)
для електрофільтра ЕГА 1-20-7,5-6-2
 (кВт)
для електрофільтра УВ-2хІ6
 (кВт)
5. З трьох апаратів за мінімальними енергозатратами вибираємо пило­вловлювач УВ-2хІ6 з такими параметрами: L = 7,4 м; B = 0,275 м;        l = 0,25 м і R1 = 0,0015 м. Напруга на електродах U = 60 кВ.
6. Відносна густина газу

7. Критична напруженість поля

 (В/м).
   6.  Критична напруга корони буде рівна

 (В).
 9. Лінійна густина струму корони при

І  К = 2,1•10-4    м2/(В•с) – табличне значення для сухого повітря (табл. 4.4)

 (А/м).
10.  Напруженість електричного поля

 (В/м).
11.  Швидкість дрейфу частинок з розмірами 2...50 мкм визначаємо за формулою

12.  Швидкість дрейфу частинок з розмірами 0,1...2 мкм

13.  Для частинок різного радіуса, швидкість дрейфу Vч, м/с буде рівна

V0,5 ч

V1 ч

V5 ч

V8 ч

0,945•10-2

1,62•10-2

6,75•10-2

10,8•10-2

V10 ч

V15 ч

V20 ч

V30 ч

13,5•10-2

20,25•10-2

27•10-2

40,5•10-2

14. Для визначення ступеню очищення знаходимо коефіцієнт  , що ха­рактеризує геометричні розміри апарата і швидкість газу в ньому

15. Знаходимо фракційні ступені очищення    за формулою

  і зводимо дані в таблицю 
 


0,468

0,663

0,988

0,999

0,999

0,999

0,999

0,999

16. Загальна ефективність очищення газів буде рівна (величини   в %):

 

Так, як фактична ефективність очищення більша необхідної (97,74 > 95), то вибраний газоочисний апарат відповідає вимогам до очищення  га­зів.