4.1 Типи і конструкції електрофільтрів

 

Широке використання електрофільтрів в різних галузях промисло-вос­ті привело до створення різних типів і конструкцій апаратів.
За розміщенням зон зарядки і осаджування електрофільтри поді-ляються на однозонні та двозонні. В однозонних (рис. 4.3) зони зарядки і осадження суміщені, а в двозонних (рис. 4.4) зарядка проходить в іонізаторі, а оса­джування – в осаджувачі.

 

Двозонні апарати отримали деяке розповсюдження для очищення по­ві­тря, яке поступає в лабораторії і цехи, вміст пилу в яких суворо регла-мен­тується.

Рисунок 4.3 – Конструктивна схема однозонного двопільного електрофільтра:
 1 – корпус;  2 – газорозподільна  решітка; 3 – система коронувальних електродів; 4 – осаджувальні електроди

 

Залежно від направлення газів в активній зоні фільтри поді­ляються на вертикальні та горизонтальні. За способом видалення осаджених на електродах частинок розріз­ню­ють сухі та мокрі електрофільтри. В сухих електрофільтрах час­тинки, які осіли на електродах, видаляються за допомогою струшування, а в мокрих – змиваються водою.

 

Залежно від числа послідовно розташованих систем електродів бу­вають одно-, дво-, три- і чотирипільні електрофільтри, а залеж­но від числа паралельно розташованих систем – одно-, дво- і три­секційні. Секції можуть бути розділені глухою перегородкою або тіль­ки на електронних полях. На рис. 4.3 зображений двопільний односекційний електрофільтр. Найрозповсюдженим типом сухих електрофільтрів є багатопі­ль­ний горизонтальний електрофільтр. Наявність декількох послідовних полів поліпшує умови вловлювання частинок через можли­вість диференці­ації електричного режиму і режиму струшування електро­дів на полях.

 

Рисунок 4.4 – Конструктивна схема двозонного електрофільтра:
1– корпус; 2 – іонізатор; 3 – електроди іонізатора; 4 – осаджувач;       5 – осаджувальні електроди; 6 – коронувальні електроди

 

Вертикальні електрофільтри в більшості є однопільними, що значно обмежує їх застосування для сухого пиловловлювання через низьку ефек­тивність.

 

Мокрі електрофільтри виконують вертикальними однопільними або горизонтальними багатопільними. Електрофільтраційна установка (рис. 4.4) складається з власне елек-трофільтра 7, агрегатів живлення (1, 2 і 3) і систем видалення пилу чи шлаку.

 

До агрегатів живлення відносяться регулятор напруги, підви-щувальний трансформатор і високовольтний випрямляч. Так як ефективність електро­фільтра тим вища, чим ближча робоча напруга до пробивної, для забезпе­чення оптимального режиму апарата необхідно регулювати напругу на електродах, підтримуючи її на максимально високому рівні. Пробивна на­пруга в електрофільтрі залежить від багатьох факторів (кількості очищува­них газів, їх температури, густини і вологості, концентрації частинок в га­зах, наявності шару пилу на електродах тощо), тому коливається в значних межах, особливо в сухих елект­рофільтрах. В зв’язку з цим швидкість і спо­сіб регулювання напруги чи струму та ступінь автоматизації цього процесу мають першорядне значення.

 

Рисунок 4.4 – Схема електрофільтраційної установки:
1 – регулятор на­пруги; 2 – підвищувальний трансформатор; 3 – високовольтний випрямляч; 4 – високовольтний, кабель; 5 – заземлення; 6 – ізолятор; 7 – електрофільтр; 8 – осаджувальний електрод; 9 – коронувальний електрод

 

Ступінь очищення в електрофільтрі  значно залежить від способу і режиму регенерації електродів. В сухих електрофільтрах для видалення пилу з осаджувальних і коронувальних електродів застосовуєть­ся ударно-моло­ткова, пружинно-кулачкова, магнітно-імпульсна і віб­раційна системи струшування. Для видалення осаджених твердих части­нок в мокрих елект­рофільтрах застосовується періодичне або безперер­вне промивання елект­родів подачею на електроди необхідної кількості промивної рідини, яка зми­ває осаджений пил. В промисловості використовують декілька типових конструкцій сухих і мокрих електрофільтрів, які застосовуються для очищення тех­нологічних викидів. В таблиці 4.1 наведені основні технічні характе­ристики деяких су­хих електрофільтрів.

 

Електрофільтри серії УГ – уніфіковані горизонтальні сухі за­гально-про­мислового призначення. Випускаються трьох габаритів за­лежно від активної висоти поля:
-  УГ1 з активною висотою поля 4,2 м;
-  УГ2 з активною висотою поля 7,5 м;
-  УГ3 а активною висотою по­ля 12,2 м.

 

Електрофільтри першого і другого габаритів мають активну довжи­ну поля 2,5 м, а електрофільтри третього габариту – 4 м. Електрофільтри першого габариту випускаються дво- і трипільними, а другого і третього – три- і чотирипільними. Осаджувальні електроди в електрофільтрах УГ з профільованих тонко­стінних широкосмугових елементів відкритого профілю з нижнім молот­ко­вим струшуванням.

 

Коронувальні електроди – рамної конструкції, з боковим підвішен-ням на кварцових опорно-прохідних ізоляторах і молотковим струшу-ванням, Елеме­нти коронувальних електродів   голчасті, з стальної штаби з виштампованим вістрям. Корпуси електрофільтрів УГ розраховані на роботу при розріджен­ні до 3000...4000 Па і заповненні бункерів пилом з насипною масою до     1500 кг/м3.

 

Електрофільтри серії  ЕГА – горизонтальні модифікації А, виготов-ля­ються в широкому діапазоні типорозмірів з уніфікованими вузлами, що до­зволяє забезпечити найкращі техніко-економічні показники устано­вок еле­ктрогазоочищення.

 

Електродна система складена з широкосмугових (ширина елемента 640 мм) елементів відкритого профілю і рамних коро­нувальних електродів з голчастими елементами.    Відстань між одно­ймен­ними електродами  300 мм. Електрофільтри з числом проходів від 10 до 40 – односекційні, від 48 до 88 – двосекційні.

 

Умовне позначення типорозміру електрофільтра: Е – електрофільтр; Г – горизонтальний; А – модифікація; числа після букв означають: перше – кількість секцій; друге – число газових проходів; третє – номінальна ви­сота електродів, м; четверте – кількість елементів в осаджувальному елект­роді; п’яте – кількість електричних полів по довжи­ні електрофільтра.

 

Електрофільтри серії УВ – уніфіковані вертикальні пластинкові сухі для очищення газів при температурі до 250°С.  Мають одне поле активною до­вжиною 7,4 м і розділені на 1...3 секції.

 

Основні конструктивні елементи електрофільтрів серії УВ, в тому числі профіль і розміри елементів осаджувальних електродів, коронувальні електроди, вузли механізмів струшування уніфіковані з відповідними елементами електрофільтрів серії УГ.

 

Електрофільтри серії УВВ – уніфіковані вертикальні пластинкові сухі електрофільтри для вловлювання з газів вугільного пилу при температурі до 130°С.

 

Особливістю електрофільтрів серії УВВ є те, що через можливе виник­нення вибухонебезпеки при накопиченні вугільного пилу корпуси елект­рофільтрів виконані у вигляді шахти, відкритої в атмос­феру. Це запобігає зруйнуванню корпуса при вибухах або спалахах.
Основні технічні характеристики мокрих електрофільтрів наведе­ні в таблиці 4.2.

 

Електрофільтри типу С і ПГ – однопільні вертикальні трубчасті елект­рофільтри в циліндричному корпусі,  розраховані на роботу під тиском до 0,03 МПа при температурі до 60°С.

 

Електрофільтри типу С призначені для вловлювання смоли з газів коксохімічних виробництв і генераторних газів, а електрофільтри типу ПГ – для вловлювання смоли і пилу з генераторних газів або для аналогічних умов.

 

Осаджувальні електроди виготовляються з стальних труб внутрішнім діаметром від 250 до 260 мм, коронувальні елект­роди – з ніхромової проволоки діа­метром  3 мм.

 

Система коронувальних електродів підвішується до корпуса на тарілчас­тих фарфорових ізоляторах, розташованих в обігрівних ко­робках, струмо­підвід в електрофільтр виконаний за допомогою спеціаль­них про-хідних ізо­ляторів. Електрофільтри типу ПГ забезпечені систе­мою періодичного про­мивання, яка складається. з колектора з форсун­ками, розташованого над активною зоною. В електрофільтрах типу С ця система не передбачена, тому що вловлювана смола стікає з електро­дів самостійно.          

 

Електрофільтри типу ШМК – вертикальні, однопільні, з шестигран­ними трубчастими осаджувальними електродами, призначені для очищення піч­ного газу контактного відділення у виробництві сірчаної кислоти від ту­ману сірчаної кислоти, оксидів миш’яку і селену.  Апарати розраховані на розрідження до 6 кПа і температуру до 50°С.

 

Система осаджувальних елект­родів – пакет виконаних у вигляді сот свинцевих шестигранни­ків, підвішених верхньою частиною до освинцьованої трубної решітки. Коронувальний електрод –  освинцьована стальна проволока. Система коро­нувальних електродів підвішується на фарфорових ізоляторах. Корпус елект­рофільтра стальний, циліндричний, з кислотно- стійкою футеровкою.


Таблиця 4.1 – Основні технічні характеристики сухих електрофільтрів серії УГ [42]

 

Показники

Марка

 

 

УГ-1-2-10

УГ-2-3-26

УГ-2-3-37

УГ-3-4-37

УГ-3-4-88

УГ-3-4-115

УГ-3-4-230

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Активна висота електродів, м

4,2

7,5

7,5

7,5

12,2

12,2

12,2

Активна довжина електричного поля, м

2,51

2,51

2,51

2,51

3,95

3,95

3,95

Загальна площа осаджування, м2

420

1690

2350

3150

12300

16100

32200

Площа активного перерізу, м2

10

25

37

37

88

115

230

Питомі витрати електроенергії на 1000 м3/год газу, кВт ×год

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Максимальні сту­піні очищення

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Максимальна тем­пера-тура очищу­вання газів, °С

250

250

250

250

250

250

250

Крок між одно­йменними елект­родами, мм

300

300

300

300

300

300

300

Габаритні розміри, м:

 

 

 

 

 

 

 

довжина

9,6

14,1

14,1

18,6

24,8

24,8

24,8

висота

12,3

15,4

15,4

15,4

21,8

21,8

21,8

ширина

3,0

4,5

6,0

6,0

9,0

12,0

24,0


Продовження таблиці 4.1


Показники

ЕГА1-10-6-4-2

ЕГА1-14-7,5-
4-3

ЕГА1-20-7,5-
6-2

ЕГА1-30-9-6-3

ЕГА1-40-12-
6-3

ЕГА2-88-
12-6-4

УВ-
3´16

УВ-
3´24

УВВ-
8

УВВ-
16

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Активна ви­сота елект­родів, м

6

7,5

7,5

9,0

12

12

-

-

-

-

Активна до­вжина елект­ричного поля, м

2,56

2,56

3,84

3,84

3,84

3,84

7,4

7,4

6,2

6,2

Загальна площа оса­джування, м2

630

1660

2360

6360

11250

33000

1800

3900

285

570

Площа акти­вного пере­різу, м2

16,5

28,7

41,0

73,4

129,8

285,6

32

72

8

16

Питомі ви­трати елект­роенергії на 1000 м3/год газу, кВт ×год

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,11

0,11

0,11

0,11

Максимальні ступіні очи­щення

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Максимальна температура очищування газів, °С

330

330

330

330

330

330

250

250

130

130

Крок між од­нойменними
електродами, мм

300

300

300

300

300

300

275

275

350

350

Число секцій

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

Габаритні розміри, м:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довжина

9,26

17,28

11,82

17,26

17,28

22,74

9,0

13,5

20,0

20,0

висота

12,4

14,9

15,4

16,4

16,9

19,9

19,9

21,4

3,15

3,15

ширина

3,2

4,4

6,2

9,2

12,2

27,2

4,5

6,0

3,0

6,0


 Таблиця 4.2 – Технічні характеристики трубчастих мокрих електрофільт­рів


Показники

Марка електрофільтра

С-5,0

С-7,2

ПГ-8

ШМК-4,5

Площа активного перерізу, м2

5,0

7,2

7,8

4,5

Число секцій

1

1

1

1

Число полів

1

1

1

1

Внутрішній діаметр осаджувального
електрода, м

250

250

250

-

Активна довжина електричного поля, м

3,5

3,5

3,5

-

Кількість осаджувальних електродів

104

148

156

86

Розрахунковий тиск газу, МПа

0,03

0,03

0,0008

0,005

Максимальна температура очищування
газів, °С

60

60

60

50

Розміри:

 

 

 

 

діаметр корпуса, м

3,9

4,6

5,0

-

Висота, м

13,3

16,2

15,5

-