3.4  Технологічні розрахунки фільтрів


Технологічні розрахунки фільтрувальних апаратів зводяться до визначення площі фільтрувальної перегородки, гідравлічного опору фільтрувальної перегородки і апарата в цілому, частоти і тривалості циклів регенерації фільтрувальних елементів.
Фільтрувальна поверхня апарата чи групи апаратів S, м2, знаходиться за формулою
                                                 (3.1)

де     Q – об’єм газу, який очищається, м3/год.;
          Qn – об’єм газу чи повітря, що витрачається на зворотне продування, м3/год;
         g – питоме газове навантаження при фільтруванні, м3/(м2 хв.);
        Sp – фільтрувальна поверхня, яка відключається на регенерацію протягом однієї години, м2;


Таблиця 3.6 – Технічні характеристики фільтрів типу ФРОС


Показник

Марка фільтра

ФРОС-
9,0 - 500

ФРОС-
13,5 - 500

ФРОС-
20 - 500

ФРОС-
31-500

ФРОС-
66 - 500

Фільтрувальна поверхня, м2

9

13,5

20

31

66

Число секцій

4

4

6

6

8

Фільтрувальні елементи:

 

 

 

 

 

число

16

16

36

36

76

висота, мм

2000

3000

2000

3000

3000

діаметр, мм

100

100

1000

100

100

Питоме газове навантаження, м3/(м2×хв.)

 

0,4...1

 

0,4...1

 

0,4...1

 

0,4.. .1

 

0,4...1

Гідравлічний опір, кПа

до 3,5

до 3,5

до 3,5

до 3,5

до 3,5

Допустима запиленість газу на вході, г/м3

до 15

до 15

до 15

до 15

до 15

Допустиме розрід-ження всередині фільтра, кПа

до 5

до 5

до 5

до 5

до 5

Маса, кг

1000

1200

1960

2250

3680

Габаритні розміри, м:

 

 

 

 

 

висота

4,5

5,5

5,2

6,2

6,9

ширина

2,17

2,17

2,76

2,76

3,365

діаметр

1,0

1,0

1,6

1,6

2,2

 

                       ,                                                        (3.2)

де   Nc – число секцій;
       Sc – фільтрувальна поверхня секцій, м2;
      t¢p – час відключення секції на регенерацію, с;
       np – число регенерацій протягом години.


Для фільтрів з імпульсною продувкою в зв’язку з коротко­часністю процесу регенерації поверхнею фільтра, яка виключається на час регенера­ції, і об’ємом повітря, яке витрачається на зворотну продувку, можна зне­хтувати.
Питоме газове навантаження q, м3/(м2 × хв.) в рукав­них фільтрах знаходиться за такою формулою:

                              (3.3)

де   gн  –  нормативне питоме навантаження, залежне від виду пилу та його нахилу до агломерації (табл. 3.7);
       С1 – коефіцієнт, який характеризує особливість регенерації фільтру- вальних елементів (табл. 3.8);
       С2 – коефіцієнт, який враховує вплив концентрації пилу на питоме газове навантаження (рис. 3.6);
       С3  – коефіцієнт, який враховує вплив дисперсного складу пилу в газі (табл. 3.9);
       С4  – коефіцієнт, який враховує вплив температури газу   (табл. 3.10);
       С5 – коефіцієнт, який враховує вимоги до якості очищення (при концентрації пилу в очищених газах 30 мг/м3 С5 = 1, зі зменшенням необхідної концентрації С5 змен­шується і при 10 мг/м3 С5 = 0,95).

 

Таблиця 3.7 – Значення нормативного питомого газового навантаження


Значення  gн , м3/(м2×хв.)

3,5

2,6

2

1,7

1,2

Комбі-корм
Мука
Зерно
Макухо-ва суміш
Пил шкіри
Тирса
Тютюн
Картон-ний пил
Поліві-нілхлорид

Азбест
Волоконні целю-лозні матеріали
Пил при вибиванні відливок з форм, гіпс, вапно гашене, пил від поліровки, сіль, пісок
Пил піскостру-минних апаратів
Тальк                 
Кальцинована сода

Глинозем
Цемент
Керамічні барвники
Вугілля
Плавико-вий шпат
Гума
Каолін
Вапняк
Цукор
Пил гір-ських порід

Кокс
Летюча зола
Метало по-рошки
Окисли металів
Пластмаси
Барвники
Силікати
Крохмаль
Смоли сухі
Хімікати з
нафтосиро-вини

Активоване вугілля
Технічний вуглець
Миючі
речовини
Порошкове молоко
Перегони кольорових і чорних металів

 

Таблиця 3.8 – Значення коефіцієнта С1, який враховує особливості регене-рації фільтрувальних елементів


Вид фільтра

Коефіцієнт С1

З імпульсним продуванням стиснутим повітрям з рука-вами з тканини
З регенерацією шляхом зворотного продування і одноразовим струшуванням або коливанням рукавів
З регенерацією шляхом зворотного продування

 

1

0,70...0,85*
0,55...0,70**

*Менше значення приймається для фільтрів з рукавами з щільної тканини
**Менше значення приймається для фільтрів з рукавами зі склотканини

 

Рисунок 3.6 – Залежність коефіцієнта С2 від концентрації пилу


При виборі рукавних фільтрів важливою є оцінка очікува­ного гід-равлічного опору, який визначав енергетичні зат­рати на фільтру­вання. Гідравлічний опір рукавних фільтрів ΔР, Па, складається з опору корпуса апарата ΔРк  і опору фільтрувальної перегородки ΔРп :
                                  ΔР =  ΔРк + ΔРп                                                     (3.4)
Гідравлічний опір корпуса апарата визначається величиною місцевих опорів
  ,                                    (3.5)
де   υвх – швидкість газового потоку у вхідному патрубку, м/с
 .                                          (3.6)


Таблиця 3.9 – Значення коефіцієнта С3, який враховує вплив дисперсного складу пилу


Медіанний розмір частинок пилу, мкм

С3

Більше 100
             50 – 100
             10 – 50
             3 – 10
Менше  3 

1,2...1,4
1,1
1
0,9
0,7...0,9

 

Таблиця 3.10 – Значення коефіцієнта С4, який враховує вплив темпера-     тури, t°С


°С

20

40

60

80

100

120

140

160

C4

1

0,9

0,84

0,78

0,75

0,73

0,72

0,70

 

Гідравлічний опір фільтрувальної перегородки DРп  залежить від маси і властивостей пилу, який на неї осів і утворюється двома складовими: постійною DР' і змінною DР"
                                       DРп  =   DР' + DР"                                                     (3.7)
Постійна складова гідравлічного опору
                                                                            (3.8)
де  υф – швидкість фільтрування, м/с;
                                
     n' – показник ступеню, залежний від течії потоку (для розрахунків при ламінарному режимі приймається n' = 1; при турбулентній течії n' > 1);
     Кп – коефіцієнт, який характеризує опір фільтрувальної перегородки з залишеним на ній шаром пилу, м-1 (табл. 3.11).
Змінна складова гідравлічного опору
 ,                                (3.9)
де   КПС – коефіцієнт опору шару пилу;
       с¢ – концентрація частинок в потоці, кг/м3.

 

Таблиця 3.11 – Значення коефіцієнта Кп, який характеризує опір фільтру-вальної перегородки


Тип фільтру-вальної тканини

Вид пилу

Медіанний діаметр пилу, мкм

Коефіцієнт Кп,
м-1

Лавсан арт.136 і 21

цементний,
кварцовий

10...20

(1100...1500)106

Те саме

перегони металів

2,5...3,0

(2300...2400)106

Лавсан арт.86013
Склотканина

Те саме

2,5...3,0

(2300...2400)106 х (1,2...1,3)

Лавсан арт.86013

Те саме

0,6

(13000...15000)106

 

Величини  d50, КПС, ρП  характеризують властивості пилу, тому їх об’єднують одним параметром  опору шару пилу К1 (табл. 3.12):

 ,                                     (3.10)

Тоді для розрахунку DР¢¢, Па, зручніше використовувати формулу
                             (3.11)

 

Таблиця 3.12 – Параметр опору шару пилу К1


Вид пилу

Медіанний діаметр
пилу, мкм

 

Параметр К1,
м/кг

Цементний, кварцовий

12 ... 20

(6,5...16)×109

Перегони металів

3

80×109

Те саме

0,7

330×109

 

Користуючись формулою (3.11) і, міняючи змінну величину гідравлічного опору фільтрувальної перегородки, можна визначити тривалість фільтрувального циклу  t, с:
  .                              (3.12)
Для дрібного пилу змінну величину гідравлічного опору фільтру-вальної перегородки приймають в межах 600...800 Па, для великого пилу з медіанним діаметром частинок більше 20 мкм – 250... 350 Па.                                                                                    

 

Тривалість фільтрувального циклу t, с, будь-якої секції (рукава) повинна бути завжди більшою тривалості регенерацій всіх інших секцій (рукавів) апарата     
.                             (3.13)
Потужність електродвигуна вентилятора, необхідного для  транспор-тування газів  для очищення через фільтр, підраховується за формулою
  ,                                (3.14)
де  К' – коефіцієнт запасу потужності електродвигуна, приймається          1,1 ...1,5;
         ΔР – гідравлічний опір фільтра, Па;
ηм – к. к. д. передачі (для клиноремінної передачі приймається       0,92 – 0,95);                                                                                                                       
        ηв – к. к. д. вентилятора, приймається 0,65…0,8.
Витрати електроенергії підраховуються без врахування коефіці-   єнта К'.

 

Приклад 3.1. Спроектувати пилоочисну установку для очищен­ня повітря, яке надходить від N = 5 полірувальних верстатів, встановлених на дільниці гальванічного покриття деталей. Темпе­ратура очищуваного повітря  t = 20 °С, атмосферний тиск Ра = 99000 Па. Вміст пилу в очище-ному повітрі не повинен перевищувати 10 мг/м3, к. к. д. вентилятора 0,75; передача до вентилятора – клиноподібний пас.
Рішення
1. При поліруванні (додаток 5) виділяється пил полірувальної  пасти і текстильний пил з такими  параметрами: медіанний діаметр частинок d50 = (25...100) мкм; концентрація пилу в повітрі C' = (0,1...0,3) г/м3; гус­тина ча-стинок ρч = кг/м3; об’єм аспіраційного повітря Q' = (0,7...2,5) тис. м3/год. на 1 верстак.
Для розрахунку приймаємо:
d50  =  60 мкм; С' = 0,2 г/м3; ρч = 1700 кг/м3; Q' = 2000 м3/год. на 1 верстак.
Тоді загальний об’єм аспіраційного повітря буде складати
.
2.  Проектуємо встановлення рукавного фільтра з імпульсною реге-нерацією. Питоме газове навантаження буде рівне:
,
де   qн – нормативне питоме навантаження, яке залежить від виду пилу (табл. 3.7);
С1 – коефіцієнт, який враховує особливості регенерації (табл. 3.8);
С2 – коефіцієнт, який враховує вплив концентрації пилу на питоме газове навантаження (рис. 3.6);
С3 – коефіцієнт, який враховує вплив дисперсного складу  пилу (табл. 3.9);
С4 – коефіцієнт, який враховує вплив температури (табл. 3.10);
С5 – коефіцієнт, який враховує вимоги до якості очищення при          С" = 10 мг/м3 С5 = 0,95.
3. Знаходимо фільтрувальну поверхню апарата
.
Приймаємо для приведених умов фільтр ФРКІ-60 (табл. 3.4) з лавсановою перегородкою. Розрахунковий надмірний тиск РР = 5000 Па.
4. Знаходимо густину ρ і динамічну в’язкість μ  повітря при робочих умовах, користуючись формулами (1.11) і (1.13) і додатком Д:
;


5. Визначаємо швидкість фільтрування υф , м/с, і швидкість повітря у вхідному патрубку υвх , м/с:
,
,
де  Н, D – висота і діаметр рукава, м (табл. 3.4).
6. Гідравлічний опір корпуса апарата знаходимо зі співвід­ношення:
                        
Приймаємо коефіцієнт гідравлічного опору корпуса = 2,0.
Тоді     (Па).
7. Знаходимо гідравлічний опір перегородки користуючись форму-лами (3.8) і (3.11), прийнявши тривалість циклу фільтру­вання τ = 900 с:


де     Кп – коефіцієнт, який характеризує опір фільтрувальної перего-родки  (табл. 3.11); 
К1 – параметр опору шару пилу (табл. 3.12).
8. Гідравлічний опір фільтра буде рівний
,
тобто не виходить за межі допустимого ΔРдоп = 2500 Па (табл. 3.2).
9. Потужність електродвигуна вентилятора знаходимо за формулою
,
де      К' – коефіцієнт запасу потужності електродвигуна;
          ηм  – к. к. д. клиноремінної передачі;
          ηв – к. к. д. вентилятора.

 

Приклад 3.2. Вибрати фільтр зі зворотною продувкою. Визначити фільтрувальну площу, гідравлічний опір і тривалість циклу фільтрування для очищення газу від цементного пилу.
Вхідні дані: витрати очищуваних газів Q = 300000 м3/год., темпера-тура t = 120 °С, густина пилу ρп = 2,3?103 кг/м3, концентрація пилу в очищу-ваних газах 30г/м3, медіанний діаметр частинок лилу  d50 = 20мкм; час від-ключен­ня секції на регенерацію τ' = 40 с. Вимоги до очищеного газу: вміст пилу не повинен перевищувати 30 мг/м3.
Рішення
1. Визначаємо витрати газу при робочих умовах:
.        
2. Користуючись формулою (1.13) і додатком Д знаходимо ди­намічну в’язкість газу при робочих умовах:


3. Знаходимо питоме навантаження, користуючись формулою (3.3):
.
За табл. 3.7 приймаємо qн = 2 м3/(м2 ? хв.). Для фільтра зі зво­ротною продувкою: С1 = 0,6 (табл. 3.8); С2 = 0,93 (графік рис. 3.6); С3 = 1 (табл. 3.9);   С4 = 0,7 (табл. 3.10); С5 = 1, враховуючи вимоги до очищеного газу.
Підставивши ці значення у формулу, одержимо
.
4. Знаходимо швидкість фільтрування
.

5. Знаходимо гідравлічний опір фільтрувальної перегородки, користуючись формулами (3.8) і (3.11), оцінивши попередньо тривалість циклу фільтрування τ = 900 с:
.                
Приймаємо:  Кп = 1500 ? 106 (табл. 3.11);
                                 К1 = 16 ?109 м/кг (табл. 3.12).
Тоді


Розрахований опір відповідає технічним вимогам (табл. 3.2 – тип 2), тому тривалість циклу фільтрування залишаємо τ = 900 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Визначаємо кількість регенерацій на протязі 1 години

7. Розраховуємо об’єм газу, який витрачається на зворотну продувку, умовно приймаючи швидкість газу при зворотній продувці рівну швидко-сті при фільтруванні  
()
 8. Визначаємо фільтрувальну площу апарата
         
Для заданих умов приймаємо два восьмисекційних фільтри зі зворот-ною продувкою ФР-5000 (табл. 3.3).
9. За формулою (3.2) знаходимо  площу  фільтрування,  яка  виключа­ється під час регенерації

де   NC – число секцій, шт;
       SC – площа однієї секції, м2.
10. Уточнюємо кількість газу, яка витрачається на зворотну продувку на протязі 1 години
.
11. Остаточно визначаємо необхідну площу фільтрування при умові використання 16 секцій  (два фільтри ФР-5000)

12. Проводимо порівняння часу циклу фільтрування з часом, який за­трачений  на регенерацію секцій. При умові постійної регене­рації однієї із секцій
 
В дійсності 900 > (16 – 1) ? 40,
                    .
13. Отже, на регенерацію відключається почергово  одна секція. Пи­томе навантаження при регенерації буде складати
,
 тобто знаходиться в межах розрахун­кового, що забезпечує надійну експлуатацію апаратів.