Розділ 2  ОБЕЗПИЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ У СУХИХ ІНЕРЦІЙНИХ АПАРАТАХ


Видалення пиловидних частинок з газових потоків з викорис­танням сили ваги, інерційних і, зокрема, відцентрових сил інко­ли (частіше всього в зарубіжній літературі) називають механіч­ним способом осадження пилу.
Осадження в полі сили ваги (гравітації) застосовують для грубого очищення запилених газів від частинок розміром 30....100 мкм і більше, інерційне осадження – для видалення частинок розміром 25...30 мкм, а відцентрове – для видалення ще більш дрібних (до 5 мкм) частинок.
Основним принципом роботи сухих інерційних пиловловлюва­чів є виведення пилових частинок з газопилового потоку шляхом осадження ча­стинок під дією сили ваги. За цим принципом працюють всі апарати сухого інерційного обезпилювання газів: пилоосаджувальні камери, жалюзійні апарати, циклони в одиночному і груповому виконанні, батарейні циклони, прямоточні циклони, інерційні пиловловлювачі, вихрові пиловловлювачі, димососи-пиловловлювачі [26-36].
В таблиці 2.1 згідно з [53] наведені деякі характерні пара­метри сухих механічних пиловловлювачів, які дозволяють провести їх порівняльний аналіз при використанні в промисловій практиці.