2.7 Динамічні пиловловлювачі


В динамічних пиловловлювачах очищення газів від пилу здійс­ню­ється за рахунок відцентрових сил і сил Коріоліса, які виника­ють при обе­ртанні робочого колеса.
Динамічні пиловловлювачі, як правило, виконують одночасно функ­ції вентилятора чи димососа і апарата для виділення з пилогазового потоку частинок пилу. За принципом дії динамічні пиловлювачі поділяються на дві групи:
- апарати, в яких відцентрова сила направлена назустріч повітряному потоку;
- апарати, в яких направлення потоку і відцентрових сил збігаються. Вони характе­ризуються відносно невеликою порівняно невеликою ефекти­вністю (50...90%) і малою продуктивністю (до 2000 м3/год.).
Із динамічних пиловловлювачів найбільше використовується димо­сос-пиловловлювач. Апарат призначений для вловлювання час­тинок пилу з середнім розміром >15 мкм. Димосос-пиловлов­лювач застосовується для очищення димових газів малих котелень, в ливарних виробництвах для очищення аспіраційних викидів і на асфальтобетонних заводах для очи­щення газів сушильних барабанів.
Робота димососа-пиловловлювача (рис. 2.8) заснована за таким прин-ципом. За рахунок різниці тисків, що утворюються робо­чим колесом 2 на валу 1, запилений потік поступає в „равлик” 5 і набуває криволінійного руху. Під дією відцентрових сил час­тинки пилу відкидаються до периферії і разом з невеликою кількістю газів (8…10%) відводяться для остаточного відділення че­рез патрубок 9 у виносний малогабаритний циклон 8, з’єдна-ний з „равликом” газоходами.

Рисунок 2.8 – Димосос-пиловловлювач:
1 – вал; 2 – робоче колесо; 3 – кожух; 4 – направлювальний апарат;
 5 – „равлик”; 6 – патрубок; 7 – шібер; 8 – циклон;   9 – затвор-мигалка;
10 – димова труба

 Розвантаження циклона проводиться че­рез спускний стояк з затво­ром-мигалкою 10. Очищений газовий потік з циклона повертається в центральну частину „равлика”. З центральної зони „равлика” очищений газ поступає через направ­лювальні апарати в робоче колесо димососа, а потім через кожух  3 викидається в димову трубу 11.
Регулювання продуктивності димососа здійснюється шібером 7, при закриванні якого газовий потік притискається до перифе­рії „равлика” і, відповідно, ефективність апарата збільшується. Для захисту стінок від зносу передбачені захисні козирки з полосової сталі, які розташовують на боковинах „равлика” в пери­ферійній зоні.
Технічні характеристики  димососів-пиловловлювачів  наведені в табл. 2.15.
Димосос-пиловловлювач поставляється замовнику  в комплекті з ви­носним циклоном типу ЦН-І5У і затвором-мигалкою діаметром 100 мм.
Таблиця 2.17 –  Технічні характеристики димососів-пиловловлювачів

 

Параметри

Тип димососа

ДП-8

ДП-10

ДП-12

ДП-13,5

Діаметр робочого колеса, мм
Продуктивність, тис. м3/год.
Повний тиск при  t = 20°С, кПа Допустима запиленість газів,  г/м3
Діаметр циклону (типу ЦН-15У), мм
Втрати тиску в циклоні при
 t = 20 °С, кПа
Допустима температура газів, °С
Ефективність вловлення пилу з середнім розміром частинок 15-20 мкм

800
8,0-10
1,6-1,4
100
300

0,8

400

0,8-0,9

100
14-20
2,5-2,1
100
450

0,8

400

0,8-0,9

1200
22-35
3,6-3,0
150
650

1,0

400

0,8-0,9

1350
35-55
4,7-3,4 200
800

1.0

400

0,8-0,9