2.5 Групові та батарейні циклони


Зі збільшенням діаметра циклона при постійній тангенціаль­ній швидкості потоку відцентрова сила, яка діє на пилові частинки, змен-шується і ефективність пиловловлювача знижується. Крім того влашту-вання одного високопродуктивного циклона утрудняє його розташування із-за великої висоти. В зв’язку з цим в техніці  пиловловлювання широке застосуван­ня знайшли групові та батарейні циклони.
Групи частіше всього компонують з циклонів серії ЦН (ЦН-15,     ЦН-24). Як правило, групи циклонів мають загальний колектор забруд-неного газу, загальний збірник очищеного газу і  загальний пиловий бункер. Групові циклони загальним числом 2...8 розташовують попарно, з числом 10...14 – кругом верти­кального підвідного газоходу. Відвід очище-ного газу від групи циклонів здійснюють  через відводи, встановлені на кожному циклоні й об’єднані загальним колектором, чи безпосередньо через загальний колектор групи.
Основні параметри сухих групових циклонів з тангенціальним ходом газу наведені в табл. 2.12.
Розрахунок групових циклонів проводиться за вище викладе­ною методикою.
БАТАРЕЙНІ  ЦИКЛОНИ (мультициклони) склада­ються з декількох десятків або навіть сотень паралельно встанов­лених циклонних елементів, об’єднаних в одному корпусі з загаль­ним підведенням і відведенням газів, а також з загальним бункером для пилу. 
Батарейні циклони можуть бути складені зі звичайних і прямо­точних циклонних елементів.


Рисунок 2.6 – Схема батарейного циклону:
1 – елементи з тангенціальними патрубками; 2 – вхідний патрубок;   3 – камера очищеного газу; 4 – конічна камера; 5 – опорні            конструкції; 6 – бункер для пилу
На рис. 2.6 наведена схема батарейного циклону зі звичайни­ми еле-ментами. Запилений газ через вхідний патрубок 2 поступає в розподільну камеру 4, звідки входить в кільцеві зазори між корпусами елементів 1 і вихлопними трубами. В цих зазорах встановлені направлювальні апарати, які закручують потік газів. Вловлена зола чи пил поступає в загальний бун-кер 6. Знепилений газ через вихлопні труби поступає в камеру очищеного газу 3. Для закріплення корпусів елементів і вихлопних труб служать відпо­відно нижня і верхня опорні решітки 5.


Таблиця 2.12 – Основні параметри сухих групових циклонів з тангенціальним входом газу [53]


Внутрішній діаметр циклона,  мм

Кількість циклонів в групі

Площа перерізу циліндричної частини  групи циклонів, м2 , розрахункова

Циклон з кутом нахилу, вхідного патрубка 15°

Продуктивність, м3/год, розрахункова

Маса, кг, не більше

з камерою очищеного газу у вигляді „рав­лика”

з камерою очищеного газу у вигляді збір­ника

при

при

з циліндрич-ним
 бункером

з пірамідаль­ним
 бун­кером

з циліндрич-ним бункером

з пірамідаль-ним
бункером

  1

2

3

4

5

 6

  7

   8

   9

300
400
500
600
700
800
900
400
500
600
700
800
900
500
600
700
800
900
500
600

 

 

2

 

 

4

 

 

6

 

8

0,14
0,25
0,39
0,56
0,76
1,05
1,27
0,5
0,78
1,13
1,54
      2,01
      2,54
      1,17
      1,69
      2,31
      3,11
      3,81
      1,57
2,26

      1200
      2100
      3300
      4800
      6500
      8600
    10700
      4200
      6600
      9500
    13000
    17000
    21500
    10000
    14300
    19500
    23500
    32200
    13300
    19500

      1700
      3000
      4600
      6700
      9200
    12000
    15100
      6000
      9300
    13500
    18300
     24000
     30300
     14000
     20200
     27500
     36000
     45400
     19000
     27400

245
425
630
880
1170
1600
2060
920
1270
1965
2580
3460
4450
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 280
 450
 670
 880
1130
1480
1810
  845
1210
1675
2180
2840
3560
1940
2710
3500
4570
5730
2700
4090

  275
  440
  630
  860
1140
1540
1986
  910
1260
1708
2510
3300
4315
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 310
 465
 665
 865
1110
1420
1750
 640
1150
1600
2110
2730
3450
1880
2640
3400
4410
5580
2620
3815

Примітка:  ρt– густина очищуваного газу при робочих умовах, кг/м3

 

продовження таблиці 2.12

Циклон з кутом нахилу вхідного патрубка 24°

Продуктивність, м3/год, розрахункова

Маса, кг, не більше

при

при

з камерою очищеного газу у вигляді
„рав­лика”

з камерою очищеного газу у вигляді збірника

з циліндричним             бункером

з пірамідальним     бункером

з цилінд­ричним бун­кером

з пірамідальним бункером

10

11

12

13

14

15

-
2400
3800
5400
7400
9600
12000
4800
7600
10800
14800
19200
24000
11400
16200
22200
28800
36000
15200
21600

-
3360
5200
7400
10300
13400
17000
6700
10400
14800
20600
26800
34000
15600
22200
30900
40200
51000
20800
29600

-
440
655
830
1200
1630
2120
970
1400
2070
2730
3490
4665
-
-
-
-
-
-
-

-
470
700
825
1180
1515
I880
900
1290
2010
2290
3490
3810
2070
2689
3740
4920
6230
2900
4387

-
440
625
856
1120
1520
1980
920
1280
1900
2500
3050
4330
-
-
-
-
-
-
-

-
470
675
870
1090
1400
1740
855
1170
1830
2095
2730
3470
1930
2475
3420
4455
5630
2670
3960

 

 

Таблиця 2.13 – Технічні характеристики батарейних циклонів серійного виготовлення [40]

 

Тип циклона

 

Число елементів в секції, шт.

Оптимальна  швидкість  газу в елементі, м/с

Продуктив­ність по газу однієї секції, м3/с

Коефі­ці-єнт опору

Максимальне розрід­ження, кПа

Область промислового     застосування

ЦБ-254 Р
(ОCT 26-14-2003-
-77)
ЦБ-23І У
(ОCT 26-14-2002-
-77)
ЦБ-2
(ОСТ 108-033)
ПБЦ
(ТУ 12-44-21-038-75)

    25; 30;
    40; 50;
    50; 80
 12; 16; 20;
 25; 30; 42;
 56; 63
 20; 25; 30;
 36; 42; 56
                
24; 36; 48;
      96

4,5

 

4,5

 

4,5

 

3,5

    5,6-16,2

 

    2,2-11,7

 

    4,84-13,6

 

     4,2-16,7

      90

 

     110

 

      70

 

      150

       15

 

    2,5-5,0

 

        15

 

        40

Очищення газів при температурі до 400°С

Теж
Очищення газів при температурі до 150°С. Випускаються у вибухонебезпечному виконанні
Очищення газів при тем­пературі до 1200С. Випускаються: у вибухонебезпечному виконанні

 

Направлювальні апарати для закручування газів в циклонних елементах найчастіше застосовують  типу „гвинт” з двома гвин­товими лопатками, нахиленими під кутом 25°, або типу „розетка” з вісьмома лопатками, нахиленими під кутом 25° чи 30°.
В батарейних циклонах з прямоточними елементами очищуваний газ не закручується, тому їх ефективність значно менша, ніж зі звичайними. В зв’язку з цим як самостійні пиловловлювачі вони застосовуються дуже рідко. Частіше їх застосовують для попереднього очищення перед такими високоефективними апара­тами, як електрофільтри, рукавні фільтри тощо.
Технічні характеристики деяких широко розповсюджених цикло­нів наведені в табл. 2.13.