2.4.1 Технологічні розрахунки циклонів


Для розрахунку циклонів необхідні  такі початкові дані:
- джерело пилу (описання  технологічного  процесу, який  спри­чинив
забруднення навколишнього середовища);
- кількість газу, що очищається при робочих умовах Q, м3/с;
- густина газу при робочих умовах ρ, кг/м3;
- динамічна в’язкість газу при робочій температурі μ, Па·с;
     - дисперсний склад пилу, який задається двома параметрами dso, мкм, і lgσч;
- запиленість газу С', г/м3;
- густина частинок пилу рч, кг/м3;
- необхідна ефективність очищення газу η, %.
Розрахунок проводиться методом послідовних наближень в
такій послідовності.
1. Задаємося типом циклона і за табл. 2.5 чи 2.6 визначає­мо оптима-льну швидкість газу в апараті υопт, м/с.
2. Визначаємо необхідну площу перерізу циклону S, м2:
                                                             (2.3)
3. Знаходимо діаметр циклону D, м:
                                                                   (2.4)
Знайдене значення  D  округляємо до величин: 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 3000 мм. Якщо розрахунковий діаметр перевищує його максимально допустиме значення, то необхідно застосувати декілька N, паралельно встановлених циклонів.


Таблиця 2.5 – Параметри, які визначають ефективність циклонів


Параметри

ЦН-24

ЦН-15У

ЦН-15

ЦН-11

СКД-ЦН-33

СК-ЦН-34

СК-ЦН-34 М

, мкм

8,50

6,00

4,50

3,65

2,31

1,95

1,13

0,308

0,283

0,352

0,352

0,364

0,308

0,340

, м/с

4,5

3,5

3,5

3,5

      2,0

    1,7

       2,0

Таблиця 2.6 – Параметри, які визначають ефективність циклонів конструкції ВЦНДІОП і Гіпродеревопром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Параметри

Марка циклона

СІОП

ВЦНДІОП

Ц

  „Клайпеда”

, мкм

2,6

8,6

4,12

3,1

      

0,28

0,32

0,34

0,25

, м/с

1,00

4,00

3,3

1,1

1400

75

210

1300

4. За вибраним діаметром циклону знаходимо дійсну швид­кість υ, м/с, в циклоні:
                                                     (2.5)
Дійсна швидкість газу в циклоні не повинна відхилятися від оптимальної більше ніж на 15%. 

 

5. Приймаємо з табл. 2.6 чи 2.7 коефіцієнт гідравлічного опору, відповідний заданому типу циклона.
Для циклонів НДІОГАЗ (одиночних чи груп) вводяться уточ­нювальні поправки за формулою

         ,             (2.6)
де   - коефіцієнт гідравлічного опору одиночного цикло­ну діаметром 500 мм (табл. 2.7). Індекс „с” оз­начає, що циклон працює в гідравлічній мережі, а. „п” - без мережі, тобто безпосередній випуск в атмосферу;
K1 - поправочний коефіцієнт на діаметр циклону (табл. 2.8);
К2 - поправочний коефіцієнт на запиленість газу (табл. 2.9);
К3 - коефіцієнт, який враховує додаткові втрати тиску, зв’язані з компонуванням циклонів в групу (табл. 2.10). Дня одиночних циклонів    К3 = 0.
Таблиця 2.7 – Значення коефіцієнтів опору циклонів типу НДІОГАЗ
(D = 500 мм,   υ = 3 м/с)

 

Марка циклона

 

Без додаткових пристроїв

 

З вихідним равликом

З відводом 900
R/d = 1,5

 

 

 

l/d = 0…12

 

l/d > 12

ЦН-11
ЦН-15
ЦН-15У
ЦН-24
СДК-ЦН-33
СК-ЦН-34 СК-ЦН-34 М

0,59
-
-
-
0,33
0,34
0,22

245
155
165
75
520
1050
-

250
163
170
80
600
1150
 2800

235
150
158
73
500
-
-

245
155
165
15
  -
  -
  -

250
160
170
80
560
-
-

 

6. Знаходимо втрати тиску в циклоні
                     (2.7)
Якщо втрати тиску ΔР виявилися допустимими (ΔРдоп ≤ 2500 Па), переходимо до розрахунку повного опору очищення газу в циклоні. При цьому приймається, що коефіцієнт очищення газів в одиночному циклоні та в групі циклонів однаковий. В дійсності коефіцієнт очищення газів в групі циклонів може виявитися трохи нижчий, ніж в одиночному циклоні. Це пояснюється можливістю виникнення перетікання газу через загальний бункер, що знижує коефіцієнт очищення газів в групі циклонів.
Таблиця 2.8 – Поправочний коефіцієнт К1 на вплив діаметра циклона

 

D, мм

Марка циклона

ЦН-11

ЦН-15, ЦН-15 У,
ЦН-34

СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СК-ЦН-34 М

150
200
300
450
500

0,94
0,96
0,96
0,99
1,0

0,85
0,90
0,93
1,0
1,0

1,0
1.0
1,0
1,0
1,0

 

7. Приймаємо з табл. 2.5 чи 2.6 два параметри і , які характе­ризують ефективність вибраного типу циклона. Знаходимо зна­чення параметра (медіанна тонкість очищення) , мкм, при робочих умо­вах (діаметр циклона D, швидкість потоку υ, густина пилу ρг, динамі­чна в’яз­кість газу μ) за формулою
,           (2.8)
де     Dt = 0,6 м;   = 1930 кг/м3; μt = 22,2·10-6 Па·c;  υt  = 3,5 м/с. - значення відповідно діаметра, густини пилу, в’язкості газу і швидкості потоку типового циклона.
Таблиця 2.9 – Значення поправочних коефіцієнтів К2 на запиленість газів (D = 500 мм)


Марка циклона

Запиленість газу С',г/м3

 0

10

20

40

80

120

150

ЦН-11
ЦН-15
ЦН-15У
ЦН-24
СДК-ЦН-33
СК-ЦН-34
СК-ЦН-34 М

     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1

0,96
0,93
0,93
0,95 0,81
0,98
0,99

0,94 0,92 0.92 9,92 0,785
0,947
0,97

0,92 0,91
0,91
0,92
0,78
0,93
0,95

0,90
0,90
0,89
0,90
0,77
0,915
-

0,87
0,87
0,88
0,87
0,76
0,91
-

0,85
0,86
0,87
0,86
0,745
0,90
-

 

Таблиця 2.10 – Значення поправочних коефіцієнтів K3 для груп циклонів ЦН


Характеристика групового циклона

K3

Кругова компоновка, нижнє організоване підведення

60

Прямокутна компоновка, циклонні елементи розта­шовані в одній площині. Відведення із загальної каме­ри чистого газу

 

35

Таке саме, але равликове відведення із цик­лонних елементів

28

Прямокутна компоновка. Вільне підведення потоку в загальну камеру

60

 

8. Ефективність очищення газу в циклоні η, %, зна­ходимо зa формулою    
                         ,                                     (2.9)
де     – таблична функція від параметру х, рівного:
,                     (2.10)

тут    – середній розмір частинок пилу, мкм;
lgσч – ступінь полідисперсності пилу.
Значення d50 і lgσч для деяких видів пилу наведені в табл. 2.11.

 

Таблиця 2.11 – Величини середнього розміру частинок (d50) і полідисперсності (lgσч) деяких видів пилу


Технологічний процес

Вид пилу

d50, мкм

       lgσч

Заточка інструменту

метал, абразив

38

0,214

Розмелювання в кулястому млині

цемент

20

0,468

Сушіння вугілля вбарабані

кам’яне вугілля

15

0,334

Експериментальні дослідження

кварцовий пил

3,7

0,405

 

9. Знаходимо з додатка А параметр  і за формулою 2.9 розрахун­кове значення ефективності очищення газу циклоном. Якщо розрахункове значення η виявиться меншим необхідного з умов допустимого викидання пилу в атмосферу, то необхідно вибрати другий тип циклона з більшим значенням коефіцієнта гідравлічного опору. Для орієнтувальних розрахунків необхідного значення  рекомендується така  залежність:
        ,            (2.11)
де індекс 1 – відноситься до розрахункових, а індекс 2 – до необ­хідних значень параметрів циклона.