2.3  Жалюзійний пиловіддільник


Для розділення газового потоку на очищений газ і збагаче­ний пилом газ використовують жалюзійний пиловіддільник (рис. 2.3). На жалюзійній решітці 1 газовий потік витратою Q  роз­діляється на два потоки витратою Q1  і Q2. Звичайно

         , а                                 (2.3)
 Відді­лення частинок пилу від основного газового потоку на жалюзій­ній решітці проходить під дією інерційних сил, які виникають при повороті газового потоку на вході в жалюзійну решітку, а також за рахунок ефекту відбиття частинок від поверхні решітки при співударянні. Збагачений пилом газовий потік після жалюзій­ної решітки направляється до циклону 2, де очищається від части­нок, і знову вводиться в трубопровід за жалюзійною решіткою. Жалюзійні пиловіддільники відрізняються простотою конструкції і добре компонуються в газоходах, забезпечуючи ефективність очищення  0,6  і більше для частинок розміром понад 20 мкм.

Рисунок 2.3 – Конструктивна  схема  жалюзійного  пиловловлювача з  пластинами:
1 – жалюзійні пластини; 2 – циклон

 

Вони застосовуються для очищення димових газів від великого дисперс-ного пилу при температурі до 450....600°С.
Основними позитивними якостями жалюзійних пиловіддільників є малий гідравлічний опір і значно менші порівняно з будь-якими іншими пиловловлювачами розміри. Негативні якості – зношення плас­тин решітки при високій концентрації особливо великого пилу і можливість утворення відкладень при охолодженні газів до точки роси.
Строк служби решіток жалюзійного пиловловлювача при пиловид­ному спалюванні вугілля складає 6 місяців. Причому зниження ефектив-ності очищення за рахунок їх зношення спостерігається на третьому місяці експлуатації. Тому  з ростом вимог  до систем очищення газів і удоско-налення пилоочищувальних установок других типів для заново проекто-ваних газоочисних установок cпостерігається тенденція до повного відказу від використання жа­люзійних пило- і золовловлювачів.